KONCERTI U DVORIŠTU ROJCA

14.06.2022.

Porto Morto, Marinada, U pol’ 9 kod Sabe i Ti, ja i moja mama

• Koncert Radio Rojc Live Sessions na kojem nas­tu­pa­ju Porto Morto i Marinada, bit će odr­žan u uto­rak, 14. lip­nja s počet­kom u 20 sati u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca.

Zagrebačkom sas­ta­vu Porto Morto ovo je prvi nas­tup u Puli, publi­ka ga je dugo oče­ki­va­la, a u uto­rak 14. lip­nja moći će ga gle­da­ti i slu­ša­ti pot­pu­no bes­plat­no. Riječ je o sed­mo­ri­ci glaz­be­ni­ka čija je lucid­na zaljub­lje­nost u glaz­bu i istraj­nost u izri­ča­ju dove­la do Porina za naj­bo­lji alter­na­tiv­ni album u 2021. godini.

Diskografsko pot­ko­van riječ­ki band Marinada je ples­ni impe­ra­tiv, kako pot­vr­đu­ju oni koji su ih slu­ša­li uži­vo. Glazba Marinade se zas­ni­va na eks­pe­ri­men­ti­ra­nju raz­li­či­tih vrsta glaz­be­nih žan­ro­va, a ins­pi­ra­ci­je ne manj­ka, jer pje­sme stva­ra­ju nado­gra­đu­ju­ći se na atmo­sfe­ru s kon­ce­ra­ta i u kon­tak­tu s publikom.

Nakon otva­ra­nje izlož­be „#VolimTeBezAli“ Benjamina Strikea u Dnevnom borav­ku Rojca, slav­lje Mjeseca pono­sa udru­ga Proces nas­tav­lja kon­cer­tom ben­do­va U pol’ 9 kod Sabe i Ti, ja i moja mama koji će se u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca odr­ža­ti u sri­je­du 15. lip­nja s počet­kom u 21 sat. Ekipa iz Proces sve pozi­va da Mjesec pono­sa obi­lje­že u nji­ho­vom šare­nom druš­tvu i da se ponos­no zaba­ve uz odlič­nu glazbu.

U pol’ 9 kod Sabe je Indie bend osno­van 2009. godi­ne u Zagrebu. Osim što su jedan od rijet­kih indie ben­do­va u Hrvatskoj, U pol’ 9 kod Sabe je bend koji je izra­zi­to popu­la­ran i važan za LGBT pokret u Hrvatskoj.

Ana Opalić i Martina Zvonić otva­ra­ju još jed­na vra­ta i publi­ku pušta­ju vidje­ti koje su boje nji­ho­va četi­ri zida. Ti, ja i moja mama – svo­je­vr­stan alter ego ben­du U pol’ 9 kod Sabe – rekao je „Ajmo sad šalu na stra­nu i dos­ljed­no nas­ta­vio komu­ni­ci­ra­ti temelj­ne poru­ke“. U osno­vi, to je pop u kojem domi­ni­ra­ju nešto tam­ni­ji tono­vi koji povre­me­no zna­ju biti ukra­še­ni pre­div­nim gitar­skim dioni­ca­ma koje odska­ču od te atmo­sfe­re, poput pje­sme „Moram da se sku­li­ram“ koja je 80-te spo­ji­la s moder­nim indiejem.

Priredio B. V.