Kulturni program za Mjesec ponosa udruge Proces

03.06.2022.

Udruga Proces obi­lje­žit će Mjesec pono­sa otvo­re­njem izlož­be „#VolimTeBezAli“ auto­ra Benjamina Strikea u pone­dje­ljak, 6. lip­nja u Dnevnom borav­ku Rojca, kon­cer­tom ben­do­va U pol’ 9 kod Sabe i Ti, ja i moja mama u sri­je­du 15. lip­nja u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca, te nefor­mal­nim dru­že­nji­ma za sve pri­pad­ni­ke LGBTIQ+ zajed­ni­ce i sve one koji LGBTIQ+ zajed­ni­cu podržavaju.

Događanja se odr­ža­va­ju u sklo­pu cje­lo­go­diš­nje mani­fes­ta­ci­je „Proces 2022.“ kojom udru­ga Proces kon­ti­nu­ira­no sen­zi­bi­li­zi­ra šire druš­tvo s pro­ble­mi­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ce koris­te­ći umjet­nost kao alat za ostva­ri­va­nje pro­mje­na. Kombiniranjem umjet­nič­kih for­mi, stav­lja­njem nagla­ska na raz­go­vor s queer umjet­ni­ca­ma i umjet­ni­ci­ma i izmje­šta­njem pro­gra­ma, dodat­no se pos­pje­šu­je utje­caj na pozi­tiv­ne pro­mje­ne u društvu.

Na prvom doga­đa­nju kojim obi­lje­ža­va­mo Mjesec pono­sa ugos­tit ćemo foto­gra­fa, akti­vis­ta i soci­jal­nog rad­ni­ka Benjamina Strikea i nje­gov foto­graf­ski pro­jekt „#VolimTeBezAli“. „Projekt obu­hva­ća seri­ju od 10 por­tret­nih foto­gra­fi­ja rodi­te­lja LGBT dje­ce koje pra­ti i poprat­na pri­ča o tome kako su saz­na­li za sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju svo­je dje­ce, kako su reagi­ra­li, što sada čine da olak­ša­ju ili pobolj­ša­ju život svog dje­te­ta te na koje su se nači­ne akti­vi­ra­li na podru­čju LGBT pra­va. Cilj pro­jek­ta je čuti pri­če što više rodi­te­lja te poka­za­ti da isti ima­ju lice i ime, kako bi se uka­za­lo da svi­je­tlih pri­mje­ra rodi­telj­skog akti­viz­ma sva­ka­ko ima, samo je isti zas­tup­ljen na mikro­ra­zi­na­ma. Nadalje, cilj je i da se osta­li rodi­te­lji LGBT dje­ce u Hrvatskoj „pokre­nu“ i pre­ki­nu svo­ju šut­nju o ovoj temi.“

Grad Pula se ponov­no pri­dru­žio udru­zi Proces u obi­lje­ža­va­nju Mjeseca pono­sa isti­ca­njem zas­ta­ve LGBTIQ+ pono­sa na Gradskoj vijeć­ni­ci, čime je Pula ponov­no sta­la uz bok otvo­re­nim svjet­skim sre­di­na­ma koje jas­no i glas­no iska­zu­ju pot­po­ru svim gra­đa­ni­ma iz LGBTIQ+ zajednice.

„Pozivamo sve da nam se pri­dru­že u pro­ce­su poti­ca­nja jed­na­ko­prav­nos­ti, uklju­či­vos­ti i ruše­nju pre­dra­su­da. Da nam pomog­nu zajed­nič­ki stva­ra­ti bolje druš­tvo, razvi­ja­ti jav­ni diskurs o LGBTIQ+ zajed­ni­ci, te o queer kul­tu­ri. Promicati pra­va, slo­bo­du i vid­lji­vost LGBTIQ+ oso­ba te se bori­ti pro­tiv lezbo/homo/bi/transfobije u druš­tvu kao i sek­siz­ma, mizo­gi­ni­je i dru­gih druš­tve­nih poja­va koje dopri­no­se nejed­na­kos­ti. Jer jedi­no na taj način, zajed­nič­ki, može­mo stvo­ri­ti tole­rant­no, demo­krat­sko i pra­ved­no druš­tvo“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.