(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: PULikulArna reforma o književnim klasicima

01.12.2022.

Poruka srednjoškolcima: „Čitajte Kafku – sada za ocjenu, kasnije za život“

• Sa(n)jam knji­ge u Istri i ove godi­ne dono­si pre­gršt raz­li­či­tih pro­gra­ma među koji­ma i one nami­je­nje­ne mla­di­ma. Tako se uz HOP-lek­ti­ru nami­je­nje­nu uče­ni­ci­ma šes­tih, sed­mih i osmih raz­re­da, odr­ža­va i PULikulArna refor­ma, pro­gram koji ima fokus na sred­njo­škol­sku publi­ku i nas­lo­ve kojih se ona neri­jet­ko užasava.

U PULikulArnoj refor­mi eta­bli­ra­ni auto­ri i auto­ri­ce govo­re o knji­žev­nim kla­si­ci­ma, hrvat­skim, regi­onal­nim i svjet­skim – s nagla­skom na one čija su dje­la u škol­skim lek­ti­ra­ma – ali na neko­nven­ci­ona­lan način i pre­ko pri­mje­ra koji poka­zu­ju da lek­tir­ni kla­si­ci nisu ni dosad­ni, ni nevaž­ni, niti su sadr­ža­jem i for­mom nadi­đe­ni. Sasvim suprot­no. Ovaj je pro­gram i pos­tav­ljen tako da se poka­že kako lek­ti­ra nije škol­ska obve­za, nego i nešto što može biti zabav­no u knji­žev­nom i izvan knji­žev­nom kontekstu.

Program je zamiš­ljen kao svo­je­vr­s­ni sukob vodi­te­lja i sudi­oni­ka – vodi­te­lja kao gla­sa onih što vje­ru­ju da se bez kla­si­ka može, te sudi­oni­ka koji, bez obzi­ra na pro­fe­si­je, kori­jen zani­ma­nja za knji­ge vuku iz kla­sič­ne lite­ra­tu­re koja im je, tablo­id­nim jezi­kom kaza­no, pro­mi­je­ni­la život.

Kafka kao tema

S vodi­te­ljem Emirom Imamovićem o Franzu Kafki je ras­prav­ljao novi­nar, ured­nik i pisac Davor Mandić.

Kako bi sred­njo­škol­ci­ma pri­bli­ži­li Kafku i nje­gov Proces, dosjet­lji­vi je dvo­jac na pozor­ni­cu pozvao uče­ni­cu ini­ci­ja­la K i upri­zo­rio igro­kaz – ispi­ti­va­li su je o zlo­či­nu, no ona ne zna ni što je uči­ni­la, ni tko ju je okle­ve­tao, baš kao ni Jozef K. u Procesu. Imamović je tu povu­kao para­le­lu s druš­tve­nim mre­ža­ma i tzv. tro­lo­vi­ma. „Ne zna­te tko su, ni što žele, ali vas pro­zi­va­ju, baš kao Jozefa K. u Procesu“, pojas­nio je.

Mandić je ust­vr­dio da mu nije namje­ra tek tako „pro­da­ti“ im Kafku, naime, ni sam je nije čitao za lek­ti­ru, već mno­go kas­ni­je. Jasno mu je, rekao je, kako oni danas u dva kli­ka mogu doći do sadr­ža­ja što im je dovolj­no za ocje­nu iz lek­ti­re. Ipak, htio ih je upu­ti­ti u to zašto bi im Kafka mogao zna­či­ti te kons­ta­ti­rao: „Već puno ćemo napra­vi­ti ako vas danas ne ubi­je­mo u pojam“.

Mandić je rekao kako je Kafka vrhun­ski pisac, total­no dru­ga­či­ji od osta­lih. „On je top luđak“, izja­vio je. „Njegove knji­ge sli­je­de logi­ku sna“, istak­nuo je Mandić rekav­ši: „Pokušavamo vam ga pro­da­ti, da se ne laže­mo, a vi se, daka­ko, uspješ­no odupirete“.

Rekao je kako je nje­go­va pro­fe­so­ri­ca hrvat­skog iz sred­nje ško­le pala u nesvi­jest kad je rekao da ide stu­di­ra­ti knji­žev­nost s obzi­rom na to da u sred­njoj ško­li nije čitao. Imamović im je ispri­čao kako je Kafka pred smrt nalo­žio svi­ma da spa­le nje­go­ve knji­ge, no sre­ćom ga nisu poslušali.

„Pročitajte Proces sad za ocje­nu, kas­ni­je za život“, pred­lo­žio im je Mandić dodav­ši kako je on, kad je shva­tio da želi biti pisac, mis­lio da će se „zatro­va­ti“ čita­ju­ći tuđe knji­ge, no bilo je upra­vo suprotno.

„Kafka piše jed­nos­tav­no, na mene su utje­ca­la sva nje­go­va dje­la“, nagla­sio je istak­nuv­ši kako nit­ko još nije pro­tu­ma­čio nje­go­va djela.

Imamović je dodao da je u Procesu riječ o suda­ru poje­din­ca i sis­te­ma te pozvao uče­ni­ke da se pri­sje­te situ­aci­ja kad se i nji­ma dogo­di­la neka nepravda.

„Ne čitaj­te knji­ge koje vam ništa ne zna­če, igraj­te Fortnite“, pozvao je Mandić na kra­ju uče­ni­ke koji su vid­no uži­va­li u pro­gra­mu i smi­ja­li se nji­ho­vim duho­vi­tim izjavama.

Ne čudi sto­ga da je PULikulArna refor­ma toli­ko popu­la­ran i posje­ćen program.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.

Tekst Paola ALBERTINI

Fotografije iz arhi­va Sa(n)jam knji­ge u Istri