Noćni marš u Puli: Sestrinstvo i jedinstvo!

B. V.

07.03.2023.

Noćni marš u Puli odr­žat će se u sri­je­du, 8. ožuj­ka s počet­kom u 18 sati pod slo­ga­nom “Sestrinstvo i jedins­tvo” u orga­ni­za­ci­ji Udruge PANK, Kluba i knji­ža­re Giardini 2 i Udruge Proces.

„Želimo uka­za­ti na empa­ti­ju kao osnov­no nače­lo femi­niz­ma, pozva­ti na soli­dar­nost žena u jedins­tve­noj bor­bi za ljud­ska pra­va i istak­nu­ti da ova bor­ba nije izo­li­ra­na, već da zah­tje­va­mo rav­no­prav­no druš­tvo u kojem se poštu­ju pra­va i slo­bo­de svih mar­gi­na­li­zi­ra­nih sku­pi­na“, napo­mi­nju organizatori.

Oni doda­ju da u zad­njih godi­nu dana svje­do­či­mo mno­gim krše­nji­ma osnov­nih ljud­skih pra­va žena – pra­va na život, osob­nu sigur­nost, pra­va na rad i jed­na­ku nak­na­du, pra­va na osnov­nu zdrav­s­tve­nu skrb i pra­va na zašti­tu od dis­kri­mi­na­ci­je. Femicid, rod­no uvje­to­va­no nasi­lje, slu­čaj Mirele Čavajde, sek­si­zam u medi­ji­ma, pozi­vi na retra­di­ci­ona­li­za­ci­ju dru­šva u jav­nom pros­to­ru, sve su to simp­to­mi jača­nja patri­jar­ha­ta zas­no­va­nog na nejed­na­kos­ti te druš­tve­ne kli­me liše­ne empatije.

Iako je Republika Hrvatska pot­pis­ni­ca svih konven­ci­ja o ljud­skim pra­vi­ma, žene su u prak­si žrtve ver­bal­nog i fizič­kog nasi­lja, pri­ma­ju niže pla­će i miro­vi­ne, puno češ­će i duže rade na ugo­vo­re na odre­đe­no vri­je­me, dovo­de se u pita­nje nji­ho­va repro­duk­tiv­na pra­va, a pre­ma poli­ti­čar­ka­ma nji­ho­vi kole­ge i medi­ji odno­se se sek­sis­tič­ki. Paradoksalno, ovo druš­tvo ostav­lja dojam da mu je vrlo sta­lo do maj­čins­tva, do rodi­telj­stva i do zašti­te obi­te­lji, no isklju­či­vo se pro­mo­vi­ra hete­ro­nor­ma­tiv­na nuk­le­ar­na obi­telj i zane­ma­ru­je nepla­će­ni rad žena u kućanstvu.

Noćni marš kre­će Puli, u 18 sati na Trgu Portarata uz pri­god­ni pro­gram, temat­ske govo­re i nas­tu­pe pul­skih umjet­ni­ka. Marširat ćemo uli­com Sergijevaca, pre­ko Foruma i Kandlerove uli­ce do Giardina. Marš zaklju­ču­je­mo pro­gra­mom “Stihom na sti­hi­ju” u Klubu i knji­ža­ri Giardini 2 gdje će s počet­kom u 20 sati pul­ske pjes­ni­ki­nje Anika Miletić, Dušanka Babić i Nives Franić čita­ti svo­je sti­ho­ve uz glaz­be­nu prat­nju Davida Kumparea (kla­ri­net) i Sandra Vešligaja (kla­vi­ja­tu­re).

Ususret Noćnom mar­šu, u subo­tu, 4. ožuj­ka u Klubu i knji­ža­ri Giardini 2 odr­ža­na je i radi­oni­ca izra­de tran­s­pa­re­na­ta uz men­tor­stvo pro­fe­si­onal­ne sli­ka­ri­ce, a svi su bili pozva­ni da se svo­jim ori­gi­nal­nim poru­ka­ma izra­ze u bor­bi za ljud­ska prava.