Proces 2023: Do ciacole con Anja Golob u pulskom Circolu

B. V.

14.04.2023.

Nakon „Odlučne“ Nine Đurđević, „Proces 2023“ nas­tav­lja se u subo­tu 15. trav­nja pro­gra­mom „Do ciaco­le con Anja Golob“ koji će se odr­ža­ti u pul­skom Circolu, toč­ni­je, u Caffe baru Circolo 17, s počet­kom u 20 sati.

Anja Golob slo­ven­ska je pjes­ni­ki­nja, i kaza­liš­na kri­ti­čar­ka. Nakon stu­di­ja filo­zo­fi­je i kom­pa­ra­tiv­ne knji­žev­nos­ti u Ljubljani, povre­me­no radi kao dra­ma­tur­gi­nja za per­for­man­se suvre­me­ne umjet­nos­ti i suvre­me­no­ga ple­sa, kao pre­vo­di­te­lji­ca te kolum­nis­ti­ca u slo­ven­skim medi­ji­ma. Suosnivačica je male izda­vač­ke kuće VigeVageKnjige, gdje tre­nu­tač­no radi kao glav­na ured­ni­ca, a koja je spe­ci­ja­li­zi­ra­na za objav­lji­va­nje slo­ven­skih pri­je­vo­da gra­fič­kih roma­na za dje­cu i za odrasle.

Objavila je četi­ri zbir­ke poezi­je na slo­ven­skom – „V roki“, „Vesa v zgi­bi“, „Didaskalije k diha­nju“ i „da ne da ne bo več priš­la da ne bo…“. Za dru­gu i tre­ću pri­mi­la je Jenkovu nagra­du za naj­bo­lju pjes­nič­ku zbir­ku u Sloveniji (2014. i 2016.). Pjesme su joj objav­lje­ne u više anto­lo­gi­ja, a redov­no gos­tu­je na slo­ven­skim i ino­zem­nim knji­žev­nim fes­ti­va­li­ma. Dvije su joj zbir­ke pre­ve­de­ne na nje­mač­ki, a tre­ća na hrvatski.

S Anjom Golob raz­go­va­rat će Ana Bačić i Jan Franjul iz udru­ge Proces. Kroz raz­go­vor dotak­nut će se broj­nih tema – od polo­ža­ja žena na kul­tur­no-umjet­nič­koj sce­ni, vid­lji­vos­ti ili nedos­tat­ku vid­lji­vos­ti LGBTIQ+ oso­ba do nesi­gur­nos­ti s kojom se suoča­va­ju rad­ni­ce i rad­ni­ci u kul­tu­ri i pita­nji­ma otvo­re­nos­ti na polju umjet­nos­ti i kulture.

Program „Proces 2023“ reali­zi­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je, Grada Pule i Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule.