70. Pula: Monografija “70 godina filma pod zvijezdama u Puli” Lane Skuljan i Sanele Pliško

B. V.

11.07.2023.

“70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma u Puli” naziv je mono­gra­fi­je Pulskog film­skog fes­ti­va­la nas­ta­le povo­dom jubi­lar­ne obljet­ni­ce, a pri­re­di­le su je Lana Skuljan Bilić iz Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre i Sanela Pliško iz Javne usta­no­ve Pula Film Festival. Tijekom dvo­go­diš­njeg istra­ži­va­nja broj­nih fun­du­sa arhi­va, kino­te­ka, muze­ja, film­skih cen­ta­ra, knjiž­ni­ca i dru­gih ins­ti­tu­ci­ja Hrvatske i susjed­nih zema­lja, kao i poseb­no vri­jed­nih pri­vat­nih arhi­va i zbir­ki, auto­ri­ce su mono­gra­fi­ju pri­pre­mi­le kao boga­ti sli­kov­no-doku­men­tar­ni vodič kroz 70 godi­na Pulskog film­skog festivala.

„Ove male­ne 592 stra­ni­ce tek su kap u moru boga­te fes­ti­val­ske povi­jes­ti“, kaže Sanela Pliško, doda­ju­ći kako su se Lana Skuljan Bilić i ona u pro­ce­su rada na mono­gra­fi­ji vodi­le time da tre­ba­ju stvo­ri­ti kon­cep­cij­sku plat­for­mu koja će otvo­ri­ti vra­ta dru­gim gra­na­ma istra­ži­va­nja. „Zajedničkim smo pro­miš­lje­nim fil­tri­ra­njem dos­tup­nih poda­ta­ka uspos­ta­vi­le jas­nu vizi­ju dje­la. Realizacija nam je bila zanim­lji­va i iza­zov­na i nakon nje osje­ti­le smo skrom­ni ponos“, kaže Pliško.

U naj­ve­ćem odjelj­ku nazva­nom “Biografija Pulskog film­skog fes­ti­va­la 1954. – 2023.” auto­ri­ce su po jed­no poglav­lje posve­ti­le sva­kom od dosa­daš­njih izda­nja te izdvo­ji­le ključ­ne ele­men­te, poput toga koji su fil­mo­vi bili u glav­nom pro­gra­mu, tko su bili pobjed­ni­ci koje godi­ne, ali i što je bilo u poprat­nom pro­gra­mu te na kojim sve loka­ci­ja­ma. Poglavlja su popra­će­na boga­tim izbo­rom rijet­ko viđe­nih foto­gra­fi­ja i doku­men­tar­ne građe.

„Dosta toga dosad nije bilo objav­lje­no i pre­zen­ti­ra­no. Jedan od naj­ve­ćih iza­zo­va bio je napra­vi­ti izbor od šest foto­gra­fi­ja koje bi ilus­tra­tiv­no pred­sta­vi­le sva­ko izda­nje Festivala. Bilo je teško odlu­či­ti koje će biti konač­ne, a puno je toga što zna­mo da pos­to­ji, a što jed­nos­tav­no nismo bile u moguć­nos­ti pri­ka­za­ti zbog ogra­ni­če­nog pros­to­ra. Prvi put su goto­vo svi pla­ka­ti pri­ka­za­ni na jed­nom mjes­tu. Uz pri­kaz fes­ti­val­skih izda­nja po godi­na­ma, jedan od poseb­nih iza­zo­va bilo je pri­pre­ma­nje poglav­lja o glav­nim fes­ti­val­skim nagra­da­ma. Kroz nje­ga smo nas­to­ja­le pri­ka­za­ti povi­jes­ni razvoj sus­ta­va nagra­đi­va­nja opće­ni­to, kako kroz tekst, tako i kroz ilus­tra­tiv­ne mate­ri­ja­le“, navo­di Skuljan Bilić.

Monografija je struk­tu­ri­ra­na u pet temat­skih cje­li­na. Svojim tek­s­to­vi­ma veza­ni­ma uz Pulu znat­no su dopri­ni­je­li Darko Dukovski pišu­ći o druš­tve­no-povi­jes­nom bac­k­gro­un­du Pule u dru­goj polo­vi­ci 20. sto­lje­ća, potom Zvonko Maković tek­s­tom o evo­lu­ci­ji vizu­al­nog iden­ti­te­ta Festivala od 1954. do 2023. te pogo­vor Brune Kragića „Sedam deset­lje­ća gle­da­nja“ te dru­gi. Posebno poglav­lje “Pula – grad sed­me umjet­nos­ti” posve­će­no je fes­ti­val­skim loka­ci­ja­ma koje poka­zu­je kako je Festival kroz godi­ne utje­cao na cje­lo­kup­ni razvoj gra­da, oso­bi­to u turis­tič­kom i kul­tur­nom sek­to­ru. Od dvi­je svi­ma poz­na­te loka­ci­je – Arene i hote­la Riviere, do danas se pro­ši­rio na sve dije­lo­ve Pule.

Grafički pri­je­lom mono­gra­fi­je pot­pi­su­je Enrika Vežnaver Vidović iz stu­di­ja za vizu­al­ne komu­ni­ka­ci­je Na bro­ju 8 iz Poreča.

Knjiga “70 godi­na fil­ma pod zvi­jez­da­ma u Puli” dola­zi punih 45 godi­na nakon prve i dosad jedi­ne fes­ti­val­ske mono­gra­fi­je “207 fes­ti­val­skih dana u Puli” film­skog kri­ti­ča­ra i teore­ti­ča­ra fil­ma Ranka Munitića objav­lje­ne 1978., povo­dom tada jubi­lar­nog, 25. fes­ti­val­skog izdanja.

Knjigu će auto­ri­ce pred­sta­vi­ti na 70. Puli 16. srp­nja u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja u 10.30 sati, a od tog dana moći će se kupi­ti na fes­ti­val­skom Info pun­k­tu na Giardinima po cije­ni od 40 eura.