Izložba Petra Brajnovića „Kruh s neba za sve ili o arheologiji kruha“ u novigradskoj galeriji Rigo

B. V.

12.07.2023.

Izložba Petra Brajnovića nazi­va „Kruh s neba za sve ili o arhe­olo­gi­ji kru­ha“ bit će otvo­re­na u petak, 14. srp­nja u 21 sat u novi­grad­skoj gale­ri­ji Rigo.

Izložba o arhe­olo­gi­ji kru­ha, ili kako kaže nje­zin tvo­rac Petar Brajnović – izlož­ba o puri­fi­ka­ci­ji (besk­vas­nog) kru­ha pozi­va se na biblij­ske cita­te i na umjet­ni­ko­va raz­miš­lja­nja o Ezekijelu kao per­for­me­ru nad per­for­me­ri­ma koji je kruh pekao na krav­ljoj i/ili ljud­skoj bale­gi. Petar Brajnović uzi­ma koc­kas­ti for­mat kruh iz hebrej­ske tra­di­ci­je i peče ga u ruč­no rađe­nim alu­mi­nij­skim kalu­pi­ma sa šara­fi­ma i nat­pi­si­ma NERON, DRECK BREAD EZEKIEL, SURPLUS s aso­ci­ja­ci­ja­ma na voj­nič­ki, rat­ni kruh od Neronove, rim­ske voj­ske pre­ko Američke revo­lu­ci­je do suvre­me­nih rato­va. Tu je i bije­la vaza, vrč s ispi­sa­nom poru­kom STAGE 1 KRUH S NEBA, KOSMOS – u zna­če­nju pozor­ni­ce gdje se bla­gu­je taj kruh. A tu je i ZAVJETNI KOVČEG o osva­ja­nju kru­ha u Petrovom pris­tu­pu reli­gi­oz­nos­ti kroz usta.

Vezano uz ovu izlož­bu za Petra Brajnovića oče­va umjet­nič­ka i etič­ka ostav­šti­na o kon­cep­tu­ali­za­ci­ji kru­ha važ­ni­ja je od svih osta­lih pita­nja. Kruh s neba za sve oče­va je želja, želja Marčela Brajnovića (Rovinjsko Selo, 1934. – 2021.), umjet­ni­ka koji je ofor­mio jedins­tve­ni Centar sli­kar­stva neba i zem­lje na Golom Brdu ponad Rovinjskog Sela.

Kao naj­mla­đi član iz umjet­nič­ke obi­te­lji Brajnović, Petar je pre­uzeo misi­ju seni­ora – svo­ga Oca – i sve ove arte­fak­te koje vidi­mo na ovoj kruš­noj izlož­bi nemo­gu­će je odi­je­li­ti od te obi­te­lji i tog pros­to­ra. O iznim­nom Petru Brajnoviću, kako je napi­sa­la Suzana Marjanić u pred­go­vo­ru kata­lo­ga, obič­no se navo­di da je nepre­dvid­ljiv, div­lje nara­vi, umjet­nik koji se bori pro­tiv mono­lit­ne svi­jes­ti bilo jed­no­um­lja bilo malo­um­lja. Za povjes­ni­ča­re umjet­nos­ti Petar je zanim­ljiv zbog sus­tav­no­ga, sva­kod­nev­no­ga negi­ra­nja pra­vi­la koja su potreb­na za stva­ra­nje umjet­nič­ke kari­je­re. „Stoga Petar i živi u Kuli dale­ko od cen­trič­nos­ti raj­sko-mono­lit­no­ga Zagreba. Kula i trav­na­ti pros­tor oko nje nalik je na frag­ment neke pomak­nu­te, pos­t­ma­ni­ris­tič­ke Gaudíjeve gra­đe­vi­ne u spo­ju s Parkom čudo­vi­šta i Svetom šumom u Bomarzu.“

Kustosica izlož­be Jerica Ziherl. Izložba je otvo­re­na do 6. kolo­vo­za 2023. i može se raz­gle­da­ti od utor­ka do nedje­lje od 19 do 22 sata. Realizaciju izlož­be omo­gu­ći­li su Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Grad Novigrad.