Zatvaranje 24. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav i dodjela nagrada

Tekst i fotografije Marko ŠORGO • Ostale fotografije iz arhiva Zlatnog lava

02.07.2023.

• Nagrađivanjem oda­bra­nih pred­sta­va, 25. lip­nja je zatvo­re­no 24. izda­nje Zlatnog lava. Umaški fes­ti­val komor­nog kaza­li­šta ima nove pobjed­ni­ke, koji su po struč­noj ocje­ni žiri­ja i publi­ke zas­lu­ži­li zlat­nu plaketu.

Od šest pred­sta­va koje su se natje­ca­le, pobi­je­di­la je ona koja je izve­de­na na samom otva­ra­nju, odnos­no „Svinje“. Bila je to pre­mi­jer­na izved­ba i prvo kaza­liš­no pred­stav­lja­nje mla­dih doma­ćih glu­mi­ca. Također bio je to i prvi pro­jekt dram­skog stu­di­ja Umag, kojeg vodi Damir Zlatar Frey. Nadalje, je nagra­đe­na i pred­sta­va „Vse sijaj­ne stva­ri“, u kojoj glu­mi Uroš Fürst i koju je pro­du­ci­ra­lo kaza­li­šte Slovensko narod­no gle­da­liš­će dra­ma Ljubljana

Za naj­bo­ljeg glum­ca je pro­gla­šen Nikola Nedić koji je glu­mio Sineka u kaza­liš­nom koma­du „Nema putne“.

Obrazloženja

Predstavu “Vse sijaj­ne stva­ri” je napi­sao mla­di engle­ski dra­ma­ti­čar Duncan Mcmillan, i u ori­gi­nal­nom jezi­ku je nazva­na „Every Brilliant Thing“. Redateljica dra­me je Nataša Barbara Grančer, a pre­vo­di­telj je sam Fürst. Žiri je pro­ci­je­nio da ova pred­sta­va koja se bavi temom depre­si­je ruši bari­je­re i predrasude.

„Nema put­ne“ je radi­ofo­nij­ska izved­ba čiji je autor Antoni Buljan, a reda­telj Dražen Krešić. Radio dra­me su pos­te­pe­no isti­ska­li dru­gi medi­ji, a nji­ho­vo oživ­lja­va­nje kroz kaza­li­šte je istin­sko osvje­že­nje i u teatru opće­ni­to i na Zlatnom lavu. Tekst je iza­bran na natje­ča­ju koji je obja­vi­lo Srpsko narod­no vije­će. Nikola Nedić, dobit­nik nagra­de tre­nut­no glu­mi u „Decameronu“, „Kralju Edipu“, te „Semaforu“, u sklo­pu Riječkog Narodnog kaza­li­šta, a diplo­mi­rao je kod prof. Šerbedžije.

„Svinje“, koje su prvi put pred­stav­lje­ne 2003. godi­ne, napi­sao je zagre­bač­ki roma­no­pi­sac, dra­ma­ti­čar, pjes­nik i sce­na­rist Tomislav Zajec. Dvije ses­tre žive izo­pa­če­nu ilu­zi­ju svi­je­ta, a bijeg jed­ne od nji­ho­vih žrta­va stva­ra tje­sko­bu i pani­ku. Izvedbu su nagra­di­li i publi­ka i žiri.

Predstave koje su uveličale festival

Mlada srp­ska glu­mi­ca Anica Petrović je utje­lo­vi­la Juliju u mono­dra­mi „Mulej“. Autor ovog dje­la je nor­ve­ški pisac, kri­ti­čar i sce­na­rist Erlend Loe, možda jedi­ni među dra­ma­ti­ča­ri­ma koji su napi­sa­li tek­s­to­ve za izve­de­ne koma­de, a da je radio pret­hod­no u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci, te kao zamjen­ski nas­tav­nik u ško­li. „Mulej“ se, slič­no kao i još jed­na pred­sta­va ovog fes­ti­va­la, bavi potra­gom za raz­lo­gom zašto dalje živje­ti, ali je ona nami­je­nje­na mla­đoj publici.

Od šest pred­sta­va, čak četi­ri su mono­dra­me, jed­na od njih je i „Sea Wall“, koji je izvor­no napi­sao bri­tan­ski dra­ma­ti­čar Simon Stephens, spe­ci­fič­no za irskog glum­ca Andrewa Scotta. Ovo je dje­lo izve­de­no na tali­jan­skom jezi­ku, zadr­žav­ši engle­ski naziv.

Radni i život­ni put France Rame je napi­sa­la i utje­lo­vi­la Petra Blašković, pul­ska glu­mi­ca koja tre­nut­no obna­ša funk­ci­ju rav­na­te­lji­ce Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta u Osijeku.

Pisci svih pred­sta­va su još živi i aktiv­ni, što uka­zu­je na kva­li­te­tu tre­nut­ne dra­ma­ti­čar­ske sce­ne i na suvre­me­nost Zlatnog lava.