Dani europske baštine u Velikom Taboru

B. V.

26.09.2023.

Roberta Weissman Nagy pobjednica natječaja za dizajn odjevnog predmeta

• Roberta Weissman Nagy iz Pule pobjed­ni­ca je natje­ča­ja za dizajn odjev­nog pred­me­ta ins­pi­ri­ra­nog jedins­tve­nom arhi­tek­tu­rom Velikog Tabora. Od 19 pris­ti­glih rado­va na zada­nu temu čla­ni­ce ocje­nji­vač­ke komi­si­je, sve redom struč­nja­ki­nje na podru­čju dizaj­na tek­s­ti­la i izra­de odje­će, istak­nu­le su još neke uspješ­ne rado­ve čiji su auto­ri i auto­ri­ce mahom bili nazoč­ni sve­ča­nos­ti obi­lje­ža­va­nja Dana europ­ske bašti­ne i pro­gla­še­nju pobjed­ni­ka natje­ča­ja te su dari­va­ni pri­god­nim pok­lo­nom od stra­ne organizatora.

U struč­noj komi­si­ji bile su pro­fe­so­ri­ca iz Šudigo Zabok, Ivanka Jagecic, zatim dizaj­ne­ri­ca Josipa Šćapec, vlas­ni­ca stu­di­ja Josipa Schapé, te Irena Šekez Sestrić, dizaj­ne­ri­ca i vlas­ni­ca hrvat­skog bran­da eks­klu­ziv­ne odje­će Mala Velika Moja.

„Muzej Veliki Tabor orga­ni­zi­rao je natje­čaj za ski­cu odjev­nog pred­me­ta koji bi inkor­po­ri­rao arhi­tek­tu­ru i ele­men­te arhi­tek­tu­re Velikog Tabora te povi­jes­ne podat­ke o loka­ci­ji. Kako nisam ima­la pri­li­ke osob­no doži­vje­ti Muzej, reali­zi­ra­la sam svoj rad ana­li­zi­ra­ju­ći pri­ču o Veroniki Despić koja je po meni veoma suvre­me­na tema budu­ći je u ime neči­jeg inte­re­sa stra­da­la mla­da žena koju su dos­lov­no zazi­da­li u zido­ve dvor­ca. Moj rad će kao pobjed­nič­ki, biti reali­zi­ran u punoj veličini,3D i osta­je traj­no izlož­be­no vlas­niš­tvo Muzeja Veliki tabor“, kaže Roberta Weissman Nagy.