Izložba “Autoriteti” u galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

31.10.2023.

Izložba u sklo­pu temat­skog selek­ti­ra­nog pro­jek­ta HDLU‑a Istre pod nazi­vom “Autoriteti” bit će otvo­re­na u petak, 3. stu­de­nog, u 19 sati, u gale­ri­ji HDLU‑a Istre.

Kustos pro­jekt je Milan Marin, a izla­žu: Marcus Fernando, Luči Plosnić, Vanda Jurković, Eduard Pavlović, Bruno Pavić, Pamela Ivanković, Snježana Novotny, Vida Đuran, Marko Pavičić Donkić, Mirta Savani Profeta, Silvija Sikavica, Tin Đuran, Ljiljana Fabijanić, Gordana Lenić, Libero Kokotović, Vlasta Pastuović Aleksić, Mladen Milotić, Helena Schultheis Edgeler i Richard Edgeler, Silvia Golja, Marijana Petrović Mikulić, Vedran Klemen, Dario Jurjević, Ljiljana Tršan, Fanita Barčot-Nikolac, Vera Kos Paliska, Nataša Rašović Bodiš, Zoran Kakša, Sanja Pereša Macuka, Mariana Ban, Snježana Bratanović, Petra Podnarčuk, Matilda Zanini, Lucija Agić, Senka Šerbeđija, Dragan Karlo Došen, Branko Kolarić, Nikola Ražov, Filip Anić, Luciano Bunić, Petar Križnar, Lada Luketić, Ivan Kopp, Mirjana Tomašević Dančević, Omar Lović, Slađanko Dragojević, Slavica Marin, Saša Jantolek, Ivica Nikolac, Andrej Zbašnik i Matjaž Borovničar.

„Tehnološki razvoj medi­ja u današ­njem svi­je­tu otvo­rio je pros­tor za stva­ra­nje neo­gra­ni­če­nog bro­ja auto­ri­te­ta. Isto tako, svje­do­ci smo da u pro­ce­su opće glo­ba­li­za­ci­je i hiper­pro­duk­ci­je doba­ra umjet­nič­ki pros­tor biva zahva­ćen kul­tur­nom indus­tri­jom, a podru­čje vizu­al­nih umjet­nos­ti, kao nikad dosad, pos­ta­lo je opte­re­će­no masov­nom pro­izvod­njom i veli­kim bro­jem umjet­nič­kih pred­me­ta, ili pak tak­vih koji pre­ten­di­ra­ju ka tom elit­nom nazi­vu. Ovako ogrom­na pro­izvod­nja koja po nekim teore­ti­ča­ri­ma zas­lu­žu­je naziv „zaga­đi­va­nje“ kul­tur­nog, pa i samog bora­viš­nog pros­to­ra zah­ti­je­va pose­ban pogled na ovaj feno­men, kao i revi­di­ra­nje nas­li­je­đe­nog miš­lje­nja o vri­jed­nos­ti umjet­nič­kog dje­la i nje­go­vom mjes­tu u okvi­ru soci­jal­ne zajed­ni­ce, pa i niza dru­gih pita­nja koji se bave samom umjet­nič­kom praksom.

„Veliki uspon vizu­al­ne kul­tu­re u dru­goj polo­vi­ci 20. st., kao i u prvim deset­lje­ći­ma 21. st., ozna­ča­va poče­tak ere domi­na­ci­je vizu­al­nog u odno­su na lin­gvis­tič­ku para­dig­mu, koja je do sada bila osno­va huma­nis­tič­kih i druš­tve­nih zna­nos­ti. Intenzivan razvoj medi­ja: tele­vi­zi­je, fil­ma, inter­ne­ta i kom­pju­ter­ske teh­no­lo­gi­je, uspos­ta­vio je sasvim dru­ga­či­je odno­se u kul­tu­ri vid­lji­vog. Danas smo bom­bar­di­ra­ni sli­kom i vizu­al­nim infor­ma­ci­ja­ma, naša per­cep­ci­ja više nije sve­de­na na pojav­nos­ti iz našeg vido­kru­ga, danas smo spo­sob­ni puto­va­ti u dru­ge svje­to­ve jed­nos­tav­nim kli­kom. Jednostavno reče­no, sva­kod­nev­no smo suoče­ni s pri­ti­skom raz­nih auto­ri­te­ta koji izrav­no utje­ču na naše odluke.

„Razvojem medi­ja feno­men vid­lji­vog pos­ta­je glo­ba­lan, a recep­ci­ja stvar­nos­ti širi svo­je gra­ni­ce u sasvim nove hori­zon­te. Neminovno se uspos­tav­lja i pojam umjet­nič­ki auto­ri­tet, a koji zapra­vo odre­đu­je tko ima pra­vo i može odre­di­ti pri­pa­da li neka stvar ili atr­te­fakt pov­la­šte­nom kru­gu umjet­nos­ti ili pak kor­pu­su obič­nih stva­ri iz naše pojav­nos­ti. Iz sve­ga ovo­ga name­ću nam se pitanja:

„Koja je pozi­ci­ja vizu­al­ne umjet­nos­ti u naras­ta­ju­ćoj domi­na­ci­ji sli­ke i vid­lji­vog? Postaje li umjet­nost dio glo­bal­nog sus­ta­va u komer­ci­jal­nom smis­lu? Donosi li novo vri­je­me potre­bu za revi­di­ra­njem povi­jes­ti umjet­nos­ti, nje­nom novom sis­te­ma­ti­za­ci­jom, pa i jed­nim novim odno­som nas­pram kva­li­te­te i kvan­ti­te­te umjet­nič­ke bašti­ne? Može li kroz priz­mu jed­ne suvre­me­ne aksi­olo­gi­je pojam „remek-dje­lo“, „dje­lo nepro­cje­nji­ve vri­jed­nos­ti“, uop­će ops­ta­ti? Tko su auto­ri­te­ti u suvre­me­noj umjet­nič­koj prak­si i svi­je­tu umjetnosti?

„Potpuno bi bilo ilu­zor­no oče­ki­va­ti da umjet­nič­ka prak­sa može dati pot­pu­ne odgo­vo­re na ova kom­plek­s­na pita­nja koja su zago­net­ka za teori­ju umjet­nos­ti pa i za filo­zo­fi­ju umjetnosti.

„Iz tog raz­lo­ga ovaj pro­jek­t­ni zada­tak ne pos­tav­lja pred umjet­ni­ke nara­tiv­ni impe­ra­tiv, nego da kroz likov­ne meta­fo­re i izra­ze potak­ne publi­ku na pro­miš­lja­nje o naras­ta­ju­ćoj poja­vi auto­ri­te­ta koji su pos­ta­li dio naše stvar­nos­ti“, piše Milan Marin u opi­su projekta.