Otvorenje izložbe „Mali princ“ i predstavljanje prijevoda „Minji kraljić“ Nade Galant

B. V.

18.10.2023.

U obljet­nič­koj godi­ni knji­ge „Mali princ“ te sli­je­dom ovo­go­diš­nje osnov­ne teme mani­fes­ta­ci­je Mjesec hrvat­ske knji­ge koja je posve­će­na knji­žev­nim pri­je­vo­di­ma, u izlož­be­nom pros­to­ru Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula od 19. lis­to­pa­da do 15. stu­de­nog bit će pos­tav­lje­na izlož­ba 70 raz­li­či­tih izda­nja i pri­je­vo­da ovog klasika.

„Mali princ“, remek-dje­lo fran­cu­skog pilo­ta Antoinea de Sainta-Exuperyja, objav­lje­na je 6. trav­nja 1943. godi­ne te je otad pro­da­na u više od 80 mili­ju­na pri­mje­ra­ka i pre­ve­de­na na više od 290 svjet­skih jezi­ka i dija­lek­ta. Posebno je zna­ča­jan pri­je­vod na žminj­sku čaka­vi­cu – „Minji kra­ljić“, koji pot­pi­su­je žminj­ska pjes­ni­ki­nja Nada Galant. Knjigu „Minji kra­ljić“ izdao je Čakavski sabor Žminj 2021. godi­ne i to je ujed­no jedi­ni pri­je­vod na istar­sku čakavicu.

Izložba, koja pru­ža mali uvid u kolek­ci­onar­ski svi­jet izda­nja i pri­je­vo­da „Malog prin­ca“, sve­ča­no će biti otvo­re­na u čet­vr­tak, 19. lis­to­pa­da u 18 sati pred­stav­lja­njem knji­ge „Minji kra­ljić“. O knji­zi, knji­žev­nom pre­vo­đe­nju i izlož­bi s pre­vo­di­te­lji­com Nadom Galant raz­go­va­rat će Josip Šiklić.