Javno predavanje Hrvoja Klasića “Budimo realni – tražimo nemoguće. Studentski pokreti 1968. godine” u Puli

B. V.

13.11.2023.

Javno pre­da­va­nje dr. sc. Hrvoja Klasića “Budimo real­ni – tra­ži­mo nemo­gu­će. Studentski pokre­ti 1968. godi­ne” bit će odr­ža­no u sri­je­du, 15. stu­de­no­ga u 18 sati u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli. Organizatori doga­đa­nja su Klub stu­de­na­ta povi­jes­ti – ISHA Pula u surad­nji sa Studentskim zbo­rom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Istarskim povi­jes­nim druš­tvom – Società Storica Istriana.

„U svib­nju 1968. godi­ne doma­ći medi­ji naši­ro­ko pišu o nemi­ri­ma u Francuskoj, gdje se otvo­re­ni sukob izme­đu stu­de­na­ta i poli­ci­je pre­lio na druš­tvo u cje­li­ni. Do tada je već doš­lo do stu­dent­skog bun­ta u SAD‑u, Japanu, Italiji, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, SR Njemačkoj, Švedskoj, Belgiji i dru­gim zem­lja­ma. Francuski stu­dent­ski bunt ubr­zo se pre­tva­ra u opće demons­tra­ci­je u koji­ma sudje­lu­je i do 800.000 gra­đa­na – stu­de­na­ta, uče­ni­ka, rad­ni­ka i umi­rov­lje­ni­ka. Sindikati ubr­zo pre­uzi­ma­ju „šta­fe­tu“ od stu­de­na­ta, dola­zi do broj­nih štraj­ko­va, a svjet­ski lis­to­vi nave­li­ko pišu o ras­pa­du dego­liz­ma. Svega dese­tak dana pos­li­je, počet­kom lip­nja kre­ću i stu­dent­ske demons­tra­ci­je u Beogradu, koje se šire na osta­tak zem­lje te potre­sa­ju doma­će poli­tič­ke eli­te sve do vrha. Taj se bunt doga­đao jed­na­ko u razvi­je­nim i u manje razvi­je­nim zem­lja­ma, na svim kon­ti­nen­ti­ma i u svim poli­tič­kim sus­ta­vi­ma. Mladi na Istoku i na Zapadu, ali i na Globalnom jugu, nisu zado­volj­ni svi­je­tom u koje­mu žive. Ne tra­že samo refor­me obra­zo­va­nja i pobolj­ša­nja stu­dent­skog stan­dar­da, nego zah­ti­je­va­ju ili radi­kal­nu pro­mje­nu ili (samo) poprav­lja­nje pos­to­je­ćeg sus­ta­va, opi­ru se kon­for­mis­tič­kom i potro­šač­kom druš­tvu, auto­ri­tar­nim i teh­no­krat­skim poli­tič­kim eli­ta­ma, nasi­lju, eks­plo­ata­ci­ji, rat­nim avan­tu­ra­ma i inter­ven­ci­ja­ma svo­jih drža­va. Iako je bunt mla­dih glo­ba­lan feno­men, zasi­gur­no sadr­ži i lokal­ne spe­ci­fič­nos­ti“, navo­di se u opi­su predavanja.

Hrvoje Klasić, hrvat­ski povjes­ni­čar. Zaposlen kao izvan­red­ni pro­fe­sor na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu gdje dje­lu­je na Odsjeku za povi­jest u sklo­pu Katedre za suvre­me­nu povi­jest. Objavio je tri autor­ske knji­ge: Hrvatsko pro­lje­će u Sisku (2006.), Jugoslavija i svi­jet 1968. (2012.) i Mika Špiljak – revo­lu­ci­onar i držav­nik (2019.). Autor je i broj­nih struč­nih i znans­tve­nih rado­va. Poznati je kolum­nist i poli­tič­ki komen­ta­tor te povre­me­ni surad­nik Hrvatske radi­ote­le­vi­zi­je kao autor emi­si­ja i seri­ja­la s tema­ma iz suvre­me­ne hrvat­ske povijesti.