U istom filmu – korak dalje

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Otvorena izložba GIF animacije i digitalne fotografije

Tekst i fotografije Boris VINCEK

06.12.2023.

Otvorenje putu­ju­će izlož­be GIF ani­ma­ci­je i digi­tal­ne foto­gra­fi­je izra­đe­ne u sklo­pu pro­jek­ta ”U istom fil­mu – korak dalje” udru­ge Metamedij odr­ža­no je u sri­je­du, 6. pro­sin­ca u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Nositelj pro­jek­ta je udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

U sklo­pu pro­jek­ta odr­ža­ne su kre­ativ­ne radi­oni­ce foto­gra­fi­je i ani­ma­ci­je, pri­la­go­đe­ne cilja­noj sku­pi­ni mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju te su nas­ta­li rado­vi polaz­ni­ka dio pos­ta­va putu­ju­će izlož­be diljem Istre i u Zaboku. Radionicu GIF ani­ma­ci­je vodi­le su Franka Tretinjak i Dina Milovčić, dok je radi­oni­cu digi­tal­ne foto­gra­fi­je vodio Ivan Idžojtić.

Okupljene je na otva­ra­nju poz­dra­vi­la Marijeta Bradić, vodi­te­lji­ca gale­ri­je Novo koja je kaza­la da se radi o tre­ćoj izlož­bi koja se odr­ža­va u ovom novom gale­rij­skom prostoru.

- Vrlo mi je dra­go što je ovo jed­na od prvih izlož­bi koje se odr­ža­va­ju u našoj gale­ri­ji. Nadam se da će i dru­ge izlož­be biti ink­lu­ziv­ne te da će biti otvo­re­ne i pris­tu­pač­ne svi­ma. Isto tako nadam se da ćemo se nas­ta­vi­ti dru­ži­ti u ovak­vom bro­ju i idu­ćih godi­na, kaza­la je Bradić i pre­da­la riječ Marinu Jurcanu iz udru­ge Metamedij.

On je poz­dra­vio sve uklju­če­ne u pro­jekt U istom fil­mu – korak dalje i dodao da se ovaj hva­le­vri­je­dan pro­jekt bli­ži kraju.

- Ovo je naš zad­nji jav­ni doga­đaj pri­je sen­zor­ne pro­jek­ci­je koja će biti odr­ža­na u kinu Valli. Projekt će se nas­ta­vi­ti u nekom dru­gom obli­ku pa ćemo zasi­gur­no nas­ta­vi­ti i sa sen­zor­nim pro­jek­ci­ja­ma i s radionicama.

Nataša Šimunov je pozva­la sve okup­lje­ne da dođu na sen­zor­nu pro­jek­ci­ju u Kino Valli koja će biti odr­ža­na u petak 15. pro­sin­ca u 11 sati.

- Ovaj put ćemo pogle­da­ti kolaž krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va o jed­nom sim­pa­tič­nom ani­mi­ra­nom liku koji se zove Koya i koji se susre­će s nes­taš­nim pred­me­ti­ma pa ćemo se puno i smi­ja­ti. Ulaz je bes­pla­tan, a sigur­na sam da će se puno vas oda­zva­ti jer je posje­će­nost sen­zor­nih pro­jek­ci­ja uvi­jek dobra, kaza­la je Šimunov.

Vanja Marković iz Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula je kaza­la da joj je dra­go što su na otvo­re­nje izlož­be doš­li sred­njo­škol­ci iz te škole.

- Ovo je tre­ći cik­lus pro­jek­ta koji odra­đu­je­mo pod vod­stvom udru­ge Metamedij. U prvom su sudje­lo­va­li sred­njo­škol­ci, a pos­ljed­nja dva smo odra­di­li uglav­nom s osnov­no­škol­ci­ma. U raz­go­vo­ru s kole­gi­ca­ma i uče­ni­ci­ma saz­na­la sam da pos­to­ji inte­res za ovak­vom vrstom radi­oni­ca pa bi se i oni uklju­či­li u pro­jekt. Ovo su uvi­jek fan­tas­tič­ne moguć­nos­ti za uče­nje i dru­že­nje, a isto tako i da svi­ma poka­že­mo ono što zna­mo. Malo tko, iz moje per­s­pek­ti­ve, zna napra­vi­ti GIF, a sada mogu slo­bod­no reći da veli­ki broj uče­ni­ka i pro­fe­so­ra naše ško­le to zna­nje ima. Posebno mi je dra­go što sva­ke godi­ne kada zavr­ša­va­mo jedan pro­jekt može­mo naj­a­vi­ti da će poče­ti i novi te se nadam da će tako biti i dalje, kaza­la je Marković.

Dina Milovčić je kaza­la da su polaz­ni­ci u sklo­pu radi­oni­ce kroz dva dana pisa­li pri­če te izra­di­li kola­že koje su potom ani­mi­ra­li u GIF-ove. Ona je zajed­no s Frankom Tretinjak vodi­la radi­oni­ce u Puli i Krapinskim Toplicama dok je Ivan Idžojtić vodio radi­oni­cu digi­tal­ne foto­gra­fi­je u Čakovcu.

- Nama je ovaj pro­jekt jako drag jer mis­li­mo da je hva­le­vri­je­dan. Volimo odr­ža­va­ti ovak­ve radi­oni­ce jer pru­ža­ju puno i polaz­ni­ci­ma i nama sto­ga se vese­li­mo što će se ovaj pro­jekt i nas­ta­vi­ti. On se iz Pule pro­ši­rio i na dru­ge kra­je­ve Hrvatske i nada­mo se da će biti sve veći i veći, kaza­la je Milovčić.

Aktivnosti pro­jek­ta „U istom fil­mu – korak dalje“, čiji je nosi­telj udru­ga Metamedij, sufi­nan­ci­ra­ne su od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo u Hrvatskoj. Projekt „U istom fil­mu – korak dalje“ je podr­žan kroz Fond za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP grantova.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.