Premijerno predstavljanje zbirke poezije Olega Morovića u Klubu & knjižari Giardini 2

B. V.

18.01.2024.

Klub-knji­ža­ra Giardini 2, koja je pri­je manje od mje­sec dana pos­ta­la antik­va­ri­jat, zapo­či­nje s ovo­go­diš­njim pro­gra­mom u čet­vr­tak, 25. siječ­nja u 20 sati pre­mi­jer­nim pred­stav­lja­njem zbir­ke poezi­je „Možda bez nazi­va“ sli­ka­ra i gra­fič­kog dizaj­ne­ra Olega Morovića. Prepoznat na kul­tur­noj sce­ni kao vodi­telj Prostora urba­ne kul­tu­re u Fažani i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Fazan, suor­ga­ni­za­tor VFFUF‑a i Vladimir Film Festivala, Morović u debi­tant­skoj zbir­ci pre­ta­če pri­vr­že­nost ide­ja­ma kon­tra­kul­tu­re i DIY filo­zo­fi­je u poezi­ju liše­nu kla­sič­nih konven­ci­ja, urba­nog, nepo­sred­nog izri­ča­ja i grče­vi­te emocije.

Predstavljanje poet­ske zbir­ke „Možda bez nazi­va“ prvi je u nizu doga­đa­ja u okvi­ru novog pro­gra­ma Kluba-knji­ža­re pod nazi­vom „Sanjam 30“ posve­će­nog veli­koj obljet­ni­ci koju će Sa(n)jam knji­ge u Istri pros­la­vi­ti u stu­de­nom ove godi­ne. Ovaj će pro­gram obu­hva­ća­ti pred­stav­lja­nja naj­no­vi­jih knji­žev­nih dje­la, pre­te­ži­to auto­ra mla­đe gene­ra­ci­je, kroz koje će se ponov­no pro­miš­lja­ti naj­z­na­čaj­ni­je teme koji­ma je Sajam bio posve­ćen tije­kom tri­de­set godi­na dje­lo­va­nja na kul­tur­noj sceni.

- Naš je cilj rein­ter­pre­ta­ci­ja kul­tur­nog nas­li­je­đa u klju­ču suvre­me­nih knji­žev­nih, umjet­nič­kih, idej­nih toko­va. Vječne teme poput slo­bo­de, lju­ba­vi, migracija…koje su obi­lje­ži­le povi­jest Sajma knji­ge u Istri ponov­no oživ­lja­va­mo kroz suvre­me­nu knji­žev­nu i umjet­nič­ku pro­duk­ci­ju i sagle­da­va­mo ih iz per­s­pek­ti­ve sadaš­njeg tre­nut­ka, rek­la je Lara Osman Grganja, vodi­te­lji­ca pro­gra­ma Kluba-knji­ža­re Giardini 2.

Tema kojom će Klub-knji­ža­ra otvo­ri­ti cik­lus pro­gra­ma je Istra ispod kore koja zala­zi onkraj kano­na i umno­ža­va povi­jes­ne, kul­tur­ne i jezič­ne slo­je­ve Istre obje­di­nja­va­ju­ći raz­no­rod­ne knji­žev­no-umjet­nič­ke ini­ci­ja­ti­ve. Ona ujed­no pred­stav­lja i naj­a­vu 30. Sajma koji će biti posve­ćen mikro­koz­mo­su Istre.

- Odlučili smo prvi pro­gram posve­ti­ti upra­vo Istri, kako bismo lokal­nim knji­žev­ni­ci­ma i umjet­ni­ci­ma koji su tek u uspo­nu pru­ži­li plat­for­mu na kojoj mogu pre­zen­ti­ra­ti svo­je rado­ve i susres­ti se s publi­kom, istak­nuo je Igor Zenzerović, jedan od vodi­te­lja Kluba-knji­ža­re Giardini 2.

I ove će se godi­ne u Klubu-knji­ža­ri odr­ža­va­ti već tra­di­ci­onal­ni pro­gra­mi: Klub u klu­bu, u okvi­ru kojeg se pita­nja od druš­tve­nog zna­ča­ja sagle­da­va­ju kroz raz­li­či­te pro­gram­ske for­ma­te poput kvi­za, film­skih pro­jek­ci­ja i pre­da­va­nja, te čita­lač­ki klub – Book Club Tajane Ilić nas­tao u surad­nji s Klubom mla­dih Pula.

Prvi ovo­go­diš­nji Book Club odr­žat će se u pone­dje­ljak, 29. siječ­nja u 20 sati, a disku­ti­ra­ti će se o knji­zi „Vampir“ Borisa Perića (Ljevak), dok će kvi­za­šku sezo­nu u sri­je­du, 31. siječ­nja u 20 sati otvo­ri­ti deve­to izda­nje Kviza među kori­ca­ma pod vod­stvom Igora Zenzerovića. Zainteresirani se mogu pri­ja­vi­ti putem maila: klubgiardini2@sanjamknjige.hr.

Vrata Kluba-knji­ža­re otvo­re­na su za posje­ti­te­lje sva­kog rad­nog dana od 9 do 20 sati, subo­tom od 9 do 14 sati, a na dan odr­ža­va­nja pro­gra­ma do ponoći.