Izložba „Katalog elektro-entiteta“ u galeriji Novo

B. V.

28.02.2024.

Udruga Metamedij i Radiona (Zagreb) orga­ni­zi­ra­ju izlož­bu „Katalog elek­tro-enti­te­ta“ koja će biti otvo­re­na u čet­vr­tak, 29. velja­če u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji Novo (Laginjina 7). Kustosi izlož­be su Deborah Hustić i Damir Prizmić. Izložba osta­je otvo­re­na do 29. ožuj­ka i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do sri­je­de, od 10 do 14 sati te u čet­vr­tak i petak, od 17 do 20 sati.

„Koliko čes­to lju­di govo­re o umjet­nos­ti i zna­nos­ti kao da su dvi­je pot­pu­no raz­li­či­te stva­ri, bez ikak­ve među­sob­ne veze. Umjetnik je emo­ti­van, mis­le oni, i koris­ti se samo svo­jom intu­ici­jom. On sve vidi odjed­nom i ne tre­ba mu razum. Znanstvenik je hla­dan, mis­le oni, i koris­ti se samo razu­mom. On paž­lji­vo argu­men­ti­ra korak po korak, i ne tre­ba mu mašta. To je sve pogreš­no. Pravi umjet­nik je pri­lič­no raci­ona­lan kao i mašto­vit i zna što radi. Ako to ne uči­ni, nje­go­va umjet­nost trpi. Pravi znans­tve­nik je pri­lič­no mašto­vit, kao i raci­ona­lan, i pone­kad ska­če pre­ma rje­še­nji­ma koja razum može sli­je­di­ti samo spo­ro. Ako to ne uči­ni, nje­go­va zna­nost trpi“, citat je Isaaca Asimova koji daje okos­ni­cu ovog projekta.

Izložba „Katalog elek­tro-enti­te­ta“ dru­gi je dio pro­jek­ta „Titraji, algo­rit­mi i stro­je­vi“, a bavi se hibrid­nim umjet­nos­ti­ma i maker kul­tu­rom kroz priz­mu aktiv­ne inte­rak­ci­je s teh­no­lo­gi­jom kojom se Radiona.org po prvi puta pred­stav­lja publi­ci u Puli.

Članovi Radioninog kolek­ti­va koris­te teh­no­lo­gi­ju kao jezik za izra­ža­va­nje ide­ja i kon­ti­nu­ira­nu raz­mje­nu miš­lje­nja u for­mi inte­rak­ci­je i par­ti­ci­pa­ci­je s posje­ti­te­lji­ma izlož­be. Elektro-enti­te­ti dola­ze iz raču­nal­nog i stroj­nog svi­je­ta kao potom­ci meha­nič­kih nevjes­ti Marschalla McLuhana na koje se kolek­tiv pozi­vao u pret­hod­nim seri­ja­ma, nas­ta­ju­ći kao plod surad­nje izme­đu teh­no­lo­ga i umjet­ni­ka. Radionina kolek­ci­ja rado­va razvi­ja­na je kroz niz godi­na te uklju­ču­je ima­gi­na­rij karak­te­ris­ti­čan za teri­to­ri­je hibrid­nih umjet­nos­ti koje pove­zu­ju tan­ke lini­je su-kre­aci­je izme­đu raz­li­či­tih inter­dis­ci­pli­nar­nih podru­čja i nači­na na koji posje­ti­te­lji inter­pre­ti­ra­ju teh­no­lo­šku stvarnost.

Otpor pre­ma teh­no­lo­gi­ji u današ­nje je doba pot­pu­no besmis­len, čak i kon­tra­pro­duk­ti­van. Ono što sva­ka­ko ne gubi smi­sao, jest način na koji pro­ma­tra­mo teh­no­lo­ške poja­ve, kako ih demis­ti­fi­ci­ra­mo, pro­pi­tu­je­mo, su-stva­ra­mo i uba­cu­je­mo u vlas­ti­ti pros­tor i pro­ces pro­miš­lja­nja: kao arte­fakt, ure­đaj, poma­ga­lo, igrač­ku, enti­tet, stroj, maši­nu ili zvi­jer. Kako bismo bolje razu­mje­li poja­ve i enti­te­te koje stva­ra­mo kroz raz­li­či­ta digi­tal­na i elek­tro­nič­ka suče­lja, potreb­no je komu­ni­ci­ra­ti s isti­ma spe­ci­fič­nim pro­gram­skim jezi­ci­ma i pro­to­ko­li­ma, sas­tav­lja­ti ih ili ras­tav­lja­ti te ponov­no pres­la­gi­va­ti sa svr­hom razu­mi­je­va­nja pro­ce­sa stva­ra­nja i onog što se zbi­va pred nama. Naš se odnos s teh­no­lo­gi­jom stva­ra i u zrca­lje­nju nas samih u nači­ni­ma na koji ju osmiš­lja­va­mo, stva­ra­mo, koris­ti­mo ili uni­šta­va­mo. Ono je sva­ka­ko zrca­lo nas samih, civi­li­za­ci­je i sta­nja društva.

Izložbom Katalog elek­tro-enti­te­ta Radiona.org dono­si pre­sjek umjet­nič­kih i teh­no­lo­ških pris­tu­pa, rad­nih pro­ce­sa, rje­še­nja i rado­va nas­ta­lih kroz niz godi­na u kre­ativ­nom i teh­no­lo­škom labu Radione, kao i recent­ne rado­ve koji­ma se kolek­tiv bavi u kon­tek­s­tu hacker/maker kul­tu­re te STEAM kon­cep­ta pro­miš­lja­nja kul­tur­ne povi­jes­ti ino­va­ci­ja. Ovo je poziv na igru, pra­vo na poku­šaj i pogre­šku, ura­nja­nje u jed­nos­tav­nost digi­tal­ne i ana­log­ne binar­nos­ti teh­no­lo­ških suče­lja, nes­pret­nost, teh­no­lo­šku nos­tal­gi­ju, digi­tal­nu empa­ti­ju i poku­šaj stva­ra­nja novih odno­sa s tehnologijom.

Sudjeluju: Dimitra Barouta, Igor Brkić, Paula Bučar, Davor Cihlar, Zvonimir Domazet, Deborah Hustić, Davor Jadrijević, Sandra Maglov, Goran Mahovlić, Marvin, Mario Pavlić, Daniel Pikutić, Damir Prizmić, Tomislav Tukša, Aleksandar Vojnić, Ivor Vračević

Inozemni auto­ri: Akafugu.jp, Invader, Koen van Gilst, Mitch Altman, Marc Dusseiller, KenKenMkIISR, Constanza Piña, Matt Sarnoff, Alex Randolph, Paul Tas – Error Instruments, Alwin Weber, Chris Knight.

Podržali: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Zaklada Kultura nova, Grad Pula i Istarska županija