Glas za očuvanje bioraznolikosti

Multimedijalna instalacija “Simfonija izgubljene bioraznolikosti” Ide Blažičko u Dnevnom boravku

Tekst i video Daniela KNAPIĆ . Fotografije iz arhiva Rojcneta

20.02.2024.

U Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc u petak, 16. velja­če pred­stav­lje­na je mul­ti­me­di­jal­na ins­ta­la­ci­je “Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti” auto­ri­ce Ide Blažičko. poti­caj za raz­miš­lja­nje, dje­lo koje otva­ra dija­log važ­nim eko­lo­škim tema­ma, ali i pod­sje­ća na neza­mje­nji­vu lje­po­tu i bogat­stvo pri­rod­nog svi­je­ta. Autoricu i njen rad je na otva­ra­nju pred­sta­vio Dejan Štifanić.

Oslanjajući se na pri­rod­ne for­me, nje­na mul­ti­me­di­jal­na pros­tor­no-spe­ci­fič­na ins­ta­la­ci­ja “Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti”, pored ele­men­ta skul­p­tu­re (u vidu veli­kog „obla­ka“ od spe­ci­fič­nog pro­zir­nog mate­ri­ja­la koji se pod reflek­to­ri­ma pre­si­ja­va u svim boja­ma) koris­ti svje­tlo i zvuk. Taj spoj umjet­nos­ti, pri­ro­de i teh­no­lo­gi­je pru­ža sna­žan audio-vizu­al­ni doživ­ljaj. Posjetitelji raz­gle­da­ju­ći skul­p­tu­ru slu­ša­ju zvu­ko­ve tre­nut­no ugro­že­nih živo­tinj­skih vrsta. U dje­lu je, na teme­lju ana­li­za akus­tič­nih karak­te­ris­ti­ka želje­nih zvu­ko­va i pri­rod­nih obli­ka koji ih pro­izvo­de, izra­đen akus­tič­ki oživ­ljen model.

Instalacija je nas­ta­la u surad­nji s Idinim part­ne­rom – mul­ti­me­di­jal­nim umjet­ni­kom i dizaj­ne­rom zvu­ka Alexom Brajkovićem. Kroz glaz­be­ni dio pro­jek­ta za koji je zadu­žen, Alex mar­lji­vo pri­kup­lja gla­so­ve mno­gih živo­ti­nja (pti­ca, kito­va, del­fi­na, vuko­va…) i zajed­no s elek­tron­skim zvu­ko­vi­ma mik­sa u tuž­nu sim­fo­ni­ju posve­će­nu goto­vo izgub­lje­noj bioraznolikosti.

„Zaplakala sam kad mi je prvi put dao pres­lu­ša­ti dovr­šen mate­ri­jal“, priz­na­la nam je Ida, pot­vr­đu­ju­ći uskla­đe­nost umjet­nič­ke vizi­je koju gra­di ovaj mla­di par.

 

 

„Jako mi je dra­go izla­ga­ti u Puli, poseb­no u Rojcu, gdje se osje­ćam kao doma“, kaza­la je. „Riječ je o cje­lo­go­diš­njem pro­jek­tu, a ovo u Rojcu nam je prva eta­pa, prvi istra­ži­vač­ki dio. Koristili smo tzv „Crveni popis“ – popis na kojem su ugro­že­ne vrste u Hrvatskoj. Prirodoslovni muzej u Zagrebu nam je slje­de­ća eta­pa, za koju pri­pre­ma­mo jed­nu veli­ku ins­ta­la­ci­ju, a ovo je uver­ti­ra za taj veći pro­jekt. Želimo istak­nu­ti potre­bu za oču­va­njem bioraz­no­li­kos­ti, jer vje­ru­je­mo da kroz umjet­nost može­mo komu­ni­ci­ra­ti i teške znans­tve­ne teme na način pris­tu­pa­čan široj publi­ci. Umjetnost dopi­re do sva­ko­ga, pogo­to­vo glaz­ba kao naj­čiš­ći oblik umjet­nos­ti, ona dira samu dušu. Stoga je audio ele­ment jako bitan za ovaj rad“, pojaš­nja­va Blažičko.

Mlada kipa­ri­ca i mul­ti­me­di­jal­na umjet­ni­ca Ida Blažičko docen­ti­ca je na zagre­bač­koj Akademiji likov­nih umjet­nos­ti i dopred­sjed­ni­ca Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u Zagrebu. Diplomirala je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007., stu­dij­ski bora­vi­la na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj aka­de­mi­ji umjet­nos­ti u Hangzhou, gdje je i gos­tu­ju­ća pro­fe­so­ri­ca, 2012. godi­ne dok­to­ri­ra­la je s diser­ta­ci­jom na temu Sustainable Public Art: Re-cre­ating Urban Environment.

U jav­nim pros­to­ri­ma reali­zi­ra­la je skul­p­tu­re od čeli­ka Vjetar (Šangaj, 2011.), Vjetar II (Hangzhou, 2012.), Kakva tiši­na – u peći­nu poni­re zri­ka cika­da (San Vito al Tagliamento, 2017.), Cloud i Leaves (EGM Skopje, 2022.) i mno­ge dru­ge, u sklo­pu raz­nih ino­zem­nih pro­je­ka­ta u koji­ma je sudje­lo­va­la. Njene skul­p­tu­re odli­ku­ju se jedins­tvom monu­men­tal­nih dimen­zi­ja, krh­kih mate­ri­ja­la i biomor­f­ne moti­vi­ke. Pružaju dojam ple­me­ni­te i dos­to­jans­tve­ne efe­mer­nos­ti koji auto­ri­ca poten­ci­ra ili nado­gra­đu­je, pove­zu­ju­ći ih umjes­to nas­lo­va ili objaš­nje­nja s poet­skim sli­ka­ma haiku poezije.

“Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti“ Ide Blažičko u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc može se doži­vje­ti do 23. velja­če, od pone­djelj­ka do pet­ka, od 9 do 21 sat.