Predstavljanje publikacije „Izmisliti prostor: fragmentarna mapa“

B. V.

09.02.2024.

Udruga Metamedij i gale­ri­ja Novo orga­ni­zi­ra­ju pred­stav­lja­nje publi­ka­ci­je „Izmisliti pros­tor: frag­men­tar­na mapa (ino­va­tiv­nih) suvre­me­nih kul­tur­nih i umjet­nič­kih prak­si u Istri nakon 2000.“ koje će biti odr­ža­no u petak, 16. velja­če u 19 sati u pul­skoj gale­ri­ji Novo (Laginjina 7, Pula).

Riječ je o rezul­ta­tu pro­jek­ta koji je od 2020. godi­ne pro­vo­di­la udru­ga Metamedij u surad­nji s kus­to­si­com Brankom Benčić. Na pred­stav­lja­nju će govo­ri­ti Branka Benčić, Matija Debeljuh, Marino Jurcan, Mladen Lučić, Robert Pauletta i Tina Širec Džodan, a raz­go­vor će mode­ri­ra­ti Marijeta Bradić.

Publikacija se sas­to­ji od tek­s­to­va nas­ta­lih u sklo­pu istra­ži­va­nja subje­ka­ta (orga­ni­za­ci­ja, fes­ti­va­la, mani­fes­ta­ci­ja, umjet­ni­ka i kul­tur­nih dje­lat­ni­ka) koji su dje­lo­va­li u Istri 2000-ih u podru­čju suvre­me­nih, ino­va­tiv­nih umjet­nič­kih praksi.