Izložba Stéphan Crasneanscki: „Godardove kutije“ u Apoteci

B. V.

26.03.2024.

Otvorenje izlož­be Stéphan Crasneanscki: „Godardove kuti­je“ bit će odr­ža­no u subo­tu, 30. ožuj­ka u 19 sati, u vod­njan­skoj Apoteci – pros­to­ru za suvre­me­nu umjet­nost. Izložba dola­zi u Apoteku nakon pre­mi­jer­nog pred­stav­lja­nja u MMSU – Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci, a osta­je otvo­re­na do 4. svib­nja. Kustosice izlož­be su Tanja Vrvilo i Branka Benčić.

„Godardove kuti­je“ Stéphana Crasneansckog obu­hva­ća­ju foto­gra­fi­je knji­ga, kola­že, film­ske i video arhi­va­li­je iz osob­nog Godardova arhi­va uz pred­stav­lja­nje foto-knji­ge „Ono što ostav­lja­mo za sobom | Iz arhi­va Jean-Luca Godarda“. Stéphan Crasneanscki pri­sva­ja i umjet­nič­ki reak­ti­vi­ra Godardov osob­ni muzej film­skog sto­lje­ća kao stu­di­ju slu­ča­ja radi­kal­nog film­skog samo­ar­hi­vi­ra­nja ponav­lja­ju­ći broj­ne sko­ko­vi­te rezo­ve i preuokviravanja.

Naslov knji­ge, videa i zvuč­ne kom­po­zi­ci­je „Ono što ostav­lja­mo za sobom | Iz arhi­va Jean-Luca Godarda“ sli­je­di tra­go­ve rizo­mat­skih među­pros­to­ra umjet­nič­ko-kus­to­skog istra­ži­va­nja Stéphana Crasneansckog i nje­go­va eks­pe­ri­men­tal­nog Soundwalk Collective nakon što ga je 2014. Godardov sni­ma­telj zvu­ka François Musy uveo u nepre­gled­no čuva­li­šte Godardova film­skog sto­lje­ća, smje­šte­no u fran­cu­skom Cantalu. Beskrajne seri­je kar­ton­skih kuti­ja kla­si­fi­ci­rao je i zapa­ki­rao sam Godard, bez nazi­va i bez bro­je­va. Kutije je ras­tvo­rio Crasneanscki za foto­graf­ski reme­di­ja­li­zi­ra­no kino-oko godar­dov­ske peda­go­gi­je koja teore­ti­zi­ra i tero­ri­zi­ra vrto­gla­vi­com raz­mje­šta­ja, među­ok­vi­ri­ma i nad-pos­tav­lja­nji­ma, tran­s­pa­ren­ci­ja­ma i sje­no­vi­tim zrca­lje­nji­ma tek­s­ta, slo­je­vi­tim pre­ta­pa­nji­ma i višes­tru­kim eks­po­zi­ci­ja­ma, izre­zi­va­njem i para­njem nađe­nih sli­ka. To je sfin­ga nepo­mič­ne foto­gra­fi­je, pisao je Serge Daney o Godardovim zaus­tav­lje­nim sli­ka­ma. Rastvorene klap­ne dup­kom punih kar­ton­skih kuti­ja otkri­va­ju gor­nje slo­je­ve gus­tih nas­lov­ni­ca knji­ga, bilje­ža­ka, izre­za­ka, kuti­je film­skih rola, vide­oka­ze­ta, mag­ne­to­fon­skih vrp­ci, kuti­je spi­sa i ski­ca, tran­s­pa­ren­ci­ja i kola­ža, foto­gra­fi­ja i mapa, bla­go arte­fa­ka­ta koji su bili mate­ri­ja­li film­skih (pri)povijesti pos­li­je filma.

Svjedočimo prak­sa­ma uspo­ra­va­nja, zguš­nja­va­nja, simul­ta­nos­ti raz­lis­ta­va­nja laž­nog rakor­da do sli­kov­nog embri­ja. Godardove sfin­ge supos­tav­lja­ju tran­s­pa­ren­ci­je Goyine Gole Maje (La maja des­nu­da), udvos­tru­če­ne eks­ta­ze Lukrecijine smr­ti (La mor­te di Lucrezia) Guida Cagnaccija, inte­re­ven­cij­skog okvi­ra Nade (L’Esperance) Pierrea Puvisa de Charannesa, ras­tje­lov­lje­ne Magdalene pokaj­ni­ce (La Madeleine péni­ten­te) Georgesa de la Toura, pre­mon­ti­ra­ne mizan­s­ce­ne Botticellijeve obra­de Apelove Klevete (Calunnia), donjeg slo­ja Munchova crte­ža Smrt i žena (Jenta og død­sfal­let). Ispod stak­le­nog tek­s­ta foto­graf­ski mise-en-abîme išče­ku­je pove­ća­nja gle­da­telj­skim očima.

Stéphan Crasneanscki je fran­cu­ski mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nik, razvi­ja­ju­ći kon­cep­tu­al­ne, tran­s­na­ci­onal­ne, izved­be­ne, diskur­ziv­ne umjet­nič­ke prak­se u raz­li­či­tim medi­ji­ma – od umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja, ple­sa, glaz­be i fil­ma do knji­ga, ana­log­nih i digi­tal­nih nosa­ča zvu­ka. Među surad­ni­ci­ma bili su: Patti Smith, Abel Ferrara, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Nancy, Charlotte Gainsbourg, Nan Goldin, Willem Dafoe, Wim Wenders, Jean Nouvel, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. Izlagao je u među­na­rod­ni ins­ti­tu­ci­ja­ma poput Opéra de Lyon, KW Institute of Contemporary Art, Barbican Centre, Berghain, Centre Georges Pompidou, MUDAM, MuCEM, Museo Madre, New Museum, Palazzo Reale Milan, documenta14 u Ateni i Kasselu, Manifesta 12 Palermo i dr.

Program se odvi­ja u sklo­pu inter­dis­ci­pli­nar­nog pro­gra­ma FILMSKE MUTACIJE – EVIDENCIJE, višegodišnjeg pro­jek­ta umjetničke orga­ni­za­ci­je Film-pro­tu­film o poli­ti­ka­ma film­skog kus­tos­tva za promišljanje modu­sa pri­je­no­sa film­skog dis­po­zi­ti­va u digi­tal­nom dobu, kus­to­si­ce Tanje Vrvilo.

Podrška: Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova, Grad Zagreb – Gradski ured za kul­tu­ru i civil­no druš­tvo, Language Barrier Productions, Grad Vodnjan, Istarska župa­ni­ja, TZ Vodnjan, Medea vina.