Mjesec Frankofonije i „Ženijalni dani“ u ožujskom programu Kina Valli

B. V.

06.03.2024.

Ožujak u Kinu Valli u zna­ku je Mjeseca Frankofonije i odlič­nih fran­cu­skih nas­lo­va, u povo­du Dana žena pro­gram “Ženijalni dani” dono­si ins­pi­ra­tiv­ne pri­če o hra­brim juna­ki­nja­ma, europ­ski pro­jekt “Razigrano kino/Playing Cinema” na pro­gra­mu ima kla­sik Federica Fellinija iz 1960. “Slatki život”, a na veli­ko plat­no Kina Valli vra­ća se i “Hotel Pula” Andreja Korovljeva.

Šarmantnom kuli­nar­skom dra­mom “Okus lju­ba­vi” u Hrvatskoj je zapo­čeo Mjesec Frankofonije koji je na redov­nom pro­gra­mu Vallija tije­kom nado­la­ze­ćeg film­skog tjed­na, a potom sli­je­de još novi fran­cu­ski fil­mo­vi “Zvijer”, “Veličanstvena koči­ja” i “Slučaj Goldman”. U “Okusu lju­ba­vi” vijet­nam­skog reda­te­lja Tran Anh Hunga glav­ne ulo­ge nosi biv­ši lju­bav­ni par Juliette Binoche i Benoit Magimel, a film je u Cannesu nagra­đen za naj­bo­lju reži­ju te je fran­cu­ski kan­di­dat za nagra­du Oscar. Radnja se odvi­ja 1885. Eugenie je kuha­ri­ca bez prem­ca koja pos­ljed­njih dva­de­set godi­na radi za slav­nog gur­ma­na Dodina. Njihova strast pre­ma gas­tro­no­mi­ji te obos­tra­no div­lje­nje koje osje­ća­ju jed­no pre­ma dru­gom pre­ras­lo je u roman­su. Njihova uigra­nost u kuhi­nji toli­ko je uspješ­na da je sva­ko slje­de­će jelo koje Eugenie pri­pre­ma ukus­ni­je je i ori­gi­nal­ni­je od pret­hod­nog što iza­zi­va zbu­nje­nost čak i kod svjet­ski naj­poz­na­ti­jih kuha­ra. No, Eugenie iznim­no cije­ni svo­ju slo­bo­du i nika­da se zapra­vo nije želje­la uda­ti za Dodina. I upra­vo će zbog toga Dodin odlu­či­ti napra­vi­ti nešto što nika­da pri­je nije: on će poče­ti kuha­ti za nju.

Od novih nas­lo­va sli­je­di tre­nu­tač­no naj­gle­da­ni­ji film u Hrvatskoj – “Dina: Drugi dio” i na pro­gra­mu Kina Valli je do 13. ožuj­ka. Adaptacija znans­tve­no-fan­tas­tič­nog kla­si­ka Franka Herberta i nas­ta­vak veli­kog kino spek­tak­la “Dina” okup­lja zvjez­da­nu pos­ta­vu koju čine Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Javier Bardem i dru­gi. Radnja nas­tav­lja puto­va­nje Paula Atreidesa na rat­nom putu osve­te pro­tiv onih koji su uni­šti­li nje­go­vu obi­telj. Suočen s izbo­rom izme­đu lju­ba­vi svog živo­ta i sud­bi­ne poz­na­tog sve­mi­ra, nas­to­ji spri­je­či­ti užas­nu budućnost.

Novi nas­lov je i horor “Imaginarni” koji tra­ži odgo­vor na vječ­no pita­nje: Jesu li ima­gi­nar­ni pri­ja­te­lji dois­ta plo­do­vi dje­čje mašte ili su para­van za nešto puno straš­ni­je? Kada se Jessica (DeWanda Wise) sa svo­jom obi­te­lji vra­ti u dom iz dje­tinj­stva, nje­zi­na naj­mla­đa kćer Alice razvi­je jezi­vu pri­vr­že­nost pli­ša­nom med­vje­di­ću kojeg zove Chauncey, a koji se nala­zi u podru­mu. Alicino pona­ša­nje pos­ta­je čud­no, a nje­zi­ne igre s med­vje­di­ćem uzne­mi­ra­va­ju­će. Jessica poči­nje sum­nja­ti da med­vje­dić ima nega­ti­van utje­caj na dje­voj­či­cu i shva­ća da je Chauncey puno više od pli­ša­ne igračke.

Nastao u pro­duk­ci­ji DreamWorksa, jed­nog od naj­ve­ćih svjet­skih ani­ma­cij­skih stu­di­ja, film „Kung Fu Panda“ u kina je došao 2008. godi­na i vrlo brzo je pos­tao jedan od naj­ve­ćih ani­mi­ra­nih hito­va. U čet­vr­tom nas­tav­ku jed­ne od naj­us­pješ­ni­jih fran­ši­za ani­mi­ra­nog fil­ma, Po i Žestoka petor­ka dono­se nam nove avan­tu­re. Nakon tri smr­to­nos­ne pus­to­lo­vi­ne u koji­ma je pobi­je­dio zli­kov­ce svjet­ske kla­se svo­jom nenad­maš­nom hra­broš­ću i ludim bori­lač­kim vje­šti­na­ma, Poa, zma­je­vog rat­ni­ka, sud­bi­na je pozva­la da se napo­kon odmo­ri i oda­bran je da pos­ta­ne duhov­ni vođa Doline mira. U hrvat­skoj ver­zi­ji, gla­so­ve Pou i osta­lim liko­vi­ma posu­đu­ju Franjo Dijak, Branimir Vidić, Mia Krajcar, Mirta Zečević i mno­gi drugi.

Po dese­ti puta u Hrvatskoj se u orga­ni­za­ci­ji Kino mre­že odr­ža­va­ju “Ženijalni dani”, a od 8. do 10. ožuj­ka Valli pri­ka­zu­je tri fil­ma iz pro­gra­ma. “Kraljica ple­sa” nor­ve­ški je obi­telj­ski film, a govo­ri o dva­na­es­to­go­diš­njoj Mini koja možda ne zna ple­sa­ti i nema puno samo­po­uz­da­nja, ali to je ne sprje­ča­va da se pri­ja­vi na audi­ci­ju za škol­sku ples­nu sku­pi­nu. Podršku pro­na­la­zi u svo­joj neko­nven­ci­onal­noj baki i naj­bo­ljem pri­ja­te­lju, ali tu su i skep­ti­ci. Kroz suze, smi­jeh i vese­le rit­mo­ve, Mina će raz­bi­ti vlas­ti­te bari­ka­de i obo­ri­ti vas s nogu.

“Mala pla­va dje­voj­či­ca” fran­cu­ska je doku-dra­ma o spi­sa­te­lji­ci i foto­graf­ki­nji Carol Achache. Uz pomoć film­skog stva­ra­laš­tva i uz glu­mu Marion Cotillard, reda­te­lji­ca  Mona Achache oživ­lja­va svo­ju maj­ku, kako bi proš­la kroz njen život i otkri­la tko je ona zapra­vo bila.

“Čelične mag­no­li­je” kul­t­ni je nas­lov reda­te­lja Herberta Rossa. U gra­di­ću Chinquapin u Louisiani spre­ma se vjen­ča­nje. Mladenka je Shelby (Julia Roberts), tvr­do­gla­va lje­po­ti­ca za koju bi nje­zi­na maj­ka M’Lynn (Sally Field) uči­ni­la baš sve na svi­je­tu. Truvy (Dolly Parton) je vlas­ni­ca salo­na lje­po­te. Kako bi ogo­va­ra­le sta­nov­ni­ke gra­da, u salon navra­ća­ju Ouiser (Shirley MacLaine), naj­bo­ga­ti­ja i naj­z­lo­čes­ti­ja žena u gra­du te Clairee (Olympia Dukakis), ele­gant­na udo­vi­ca. Atmosfera dodat­no oži­vi kada se poja­vi vrc­ka­va Annelle (Daryl Hannah) sa svo­jom zago­net­nom proš­loš­ću. Ovih šest mag­no­li­ja drže se na oku­pu, daju­ći si uza­jam­nu podr­šku te na svoj način govo­re o uspo­ni­ma i pado­vi­ma u živo­tu malo­ga gra­di­ća na jugu. Uloga Shelby je Juliji Roberts doni­je­la prvu nomi­na­ci­ju za Oscara u spo­red­noj ulozi.

U sklo­pu europ­skog pro­jek­ta “Razigrano kino / Playing Cinema” na Dan žena pri­ka­zu­je se kla­sik tali­jan­skog reda­te­lja Federica Fellinija “Slatki život” iz 1960., a o fil­mu će govo­ri­ti reda­telj Elvis Lenić. Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), novi­nar je u potra­zi za sen­za­ci­ja­ma u rim­sko­mu mon­de­nom svi­je­tu, a tije­kom jed­no­ga uobi­ča­je­nog dana pri­sus­tvu­je eks­tra­va­gant­noj izlož­bi, spek­ta­ku­lar­nom dola­sku zvi­jez­de Sylvije, raska­la­še­noj zaba­vi, neus­pje­lom samo­uboj­stvu jed­ne pri­ja­te­lji­ce i uspje­lom samo­uboj­stvu filo­zo­fa Steinera. Noć pro­vo­di kao gost jed­ne aris­to­krat­ske obi­te­lji, da bi se uju­tro našao na pla­ži dok riba­ri iz mora izvla­če gole­mu nakaz­nu hobot­ni­cu. Na Filmskom fes­ti­va­lu u Cannesu “Slatki život” je osvo­jio Zlatnu pal­mu, a kas­ni­je je dobio i nagra­du Oscar za naj­bo­lju kostimografiju.

U kino Valli 10. ožuj­ka pono­vo se vra­ća dugo­me­traž­ni prvi­je­nac pul­skog reda­te­lja Andreja Korovljeva “Hotel Pula” koji je otvo­rio lanj­ski Pulski film­ski fes­ti­val i za kojim je velik inte­res pul­ske publi­ke. Godina je 1995. Mahir (38) izbje­gli­ca je iz Bosne i već neko­li­ko godi­na živi u Puli, u hote­lu koji nosi ime gra­da. Njegovi dani jed­no­lič­ni su i praz­ni, a nje­go­va proš­lost nepoz­na­ta. Jedne tople noći počet­kom lje­ta, Mahir na pla­ži neda­le­ko od hote­la prvi put ugle­da Unu, mla­du Puljanku. Taj izne­nad­ni susret pobu­dit će u nje­mu nadu, dok ga ne sus­tig­ne proš­lost. Glavne ulo­ge tuma­če Ermin Bravo i Nika Grbelja.