Otvorena izložba Coming Out Museuma Encounters u galeriji Novo

Tekst Boris VINCEK • Fotografije Nastasja MILETIĆ

20.06.2024.

Prva izlož­ba Coming Out Museum Encounters otvo­re­na je u uto­rak, 18. lip­nja u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Na izlož­bi koja se odr­ža­va u sklo­pu pro­gra­ma Mjeseca pono­sa, broj­na publi­ka ima­la je pri­li­ku pogle­da­ti pred­me­te, pro­či­ta­ti pri­če o pro­ce­su coming outa i upoz­na­ti se sa zbir­kom ovog onli­ne muze­ja. Na otva­ra­nju su se pri­sut­ni­ma obra­ti­li vodi­te­lji­ca gale­ri­je Marijeta Bradić iz udru­ge Metamedij, rav­na­te­lji­ca Etnografskog muze­ja Istre Ivona Orlić te auto­ri pro­jek­ta Mario Buletić iz EMI‑a i Jan Franjul iz udru­ge Proces. Publiku je poz­dra­vi­la vodi­te­lji­ca gale­ri­je Marijeta Bradić koja je napo­me­nu­la da je izlož­ba jedan od rezul­ta­ta pro­je­ka­ta Coming Out Museuma kojeg su pokre­nu­li udru­ga Proces iz Pule i Etnografski muzej Istre.

- Inače, gale­ri­ja Novo se na više nači­na pre­pli­će s udru­gom Proces kroz raz­li­či­te surad­nje, pri­ja­telj­stva i poz­nans­tva i zato nam je jako dra­go da su baš nas oda­bra­li da ih ugos­ti­mo kao prvu izlož­bu u nizu ovog muze­ja. Ja bih zahva­li­la svi­ma uklju­če­ni­ma u pro­jekt, a pose­bi­ce Mariju, Janu i Tihani Nalić koji su u zad­njih neko­li­ko dana mar­lji­vo radi­li na pos­tav­lja­nju ove izlož­be. Zahvalila bih se i mojim kole­ga­ma iz udru­ge Metamedij, a pose­bi­ce svi­ma koji su sudje­lo­va­li i koji su zas­tup­lje­ni u ovom pos­ta­vu pa im ovim putem i čes­ti­tam, kaza­la je Bradić i pre­da­la riječ rav­na­te­lji­ci Orlić.

- Naš muzej ima ten­den­ci­ju i želju da iza­đe iz svo­jih muzej­skih pros­to­ra i dra­go mi je da smo ove godi­ne već dru­gi put u Puli. Kulturna antro­po­lo­gi­ja i etno­lo­gi­ja dugo je vri­je­me pro­uča­va­la dru­ge i egzo­tič­ne, naj­pri­je u dale­kim zem­lja­ma, a onda i u sve bli­žem okru­že­nju. Distancirano je pro­ma­tra­la sa sudje­lo­va­njem i onda inter­pre­ti­ra­la raz­li­či­te kul­tur­ne feno­me­ne. Danas antro­po­lo­gi­ja bazi­ra svo­ja istra­ži­va­nja na kola­bo­ra­tiv­nom pris­tu­pu sa zajed­ni­ca­ma, kada su čla­no­vi i čla­ni­ce poje­di­nih zajed­ni­ca rav­no­prav­ni sugo­vor­ni­ci u istra­ži­va­nju, ali i pre­zen­ta­ci­ji istra­že­nog. U ovom slu­ča­ju izlož­be o Coming out muze­ju i mjes­tu susre­ta. Kolega Mario Buletić i čla­no­vi i čla­ni­ce udru­ge Proces omo­gu­ći­li su još jedan pros­tor ljud­skos­ti, zajed­niš­tva i otvo­re­nos­ti. Važno je, a važ­no je i meni osob­no, da je naš muzej dio otvo­re­ne podr­ške ljud­skim pra­vi­ma i da svo­jom aktiv­noš­ću dopri­no­si­mo vid­lji­vos­ti LGBTIQ+ zajed­ni­ce, a samim se tim i bori­mo za rav­no­prav­nost, nedis­kri­mi­na­ci­ju i nena­si­lje, kaza­la je Orlić.

Mario Buletić se u svom govo­ru zahva­lio kole­ga­ma iz muze­ja, eki­pi iz Procesa i gale­ri­je Novo te svim sudi­oni­ci­ma koji su aktiv­no pri­do­ni­je­li stva­ra­nju ove izložbe.

- Ima ih puno, a nji­ho­ve pri­če moći ćete i sami upoz­na­ti kroz ovu izlož­bu. Jako sam pri­je sve­ga pono­san, ne samo na ovu izlož­bu nego na cje­lo­kup­ni pro­ces od počet­ka tra­ja­nja ovog pro­jek­ta. Već bro­ji­mo goto­vo dvi­je godi­ne od kada smo u ovu pri­ču kre­nu­li, tako da je ova izlož­ba rezul­tat goto­vo dvo­go­diš­njeg rada. Imam taj osje­ćaj od samog počet­ka kao da smo uvi­jek na počet­ku. A to pred­stav­lja jako velik iza­zov i zado­volj­stvo i sre­ću, jer daje taj elan i ener­gi­ju da se doga­đa­ju stva­ri i da idu napri­jed. Krenuli smo kroz istra­ži­va­nje i zada­li smo si neke cilje­ve. Jedan prvi kon­kret­ni smo ostva­ri­li reali­za­ci­jom web plat­for­me koja je zapra­vo digi­tal­ni izlog ovog čega može­te veče­ras vidje­ti i pros­tor u kojem se može direk­t­no sudje­lo­va­ti u ovom pro­jek­tu. I s okon­ča­njem toga odmah smo kre­nu­li u pre­se­lje­nje u fizič­ki pros­tor, što je zapra­vo od samog počet­ka i bio naš cilj. Dakle, ta digi­tal­na plat­for­ma samo je jed­na odskoč­na daska za reali­za­ci­ju ove izlož­be koja govo­ri sama za sebe, a možda izla­zi iz nekih uobi­ča­je­nih muze­olo­ških okvi­ra. Dakle, nismo tu ništa pre­tje­ra­no objaš­nja­va­li – sve ovo što vidi­te na zido­vi­ma – to oso­be koje su sudje­lo­va­le u pro­jek­tu objaš­nja­va­ju same sebe. Razmišljajući kak­va je ovo izlož­ba neka­ko smo se slo­ži­li da je ona više ide­olo­ška nego muze­olo­ška. Ideološka u smis­lu da ide­ja koja sto­ji iza toga je pri­hva­ća­nje, a pri­je sve­ga pri­hva­ća­nje samih sebe. Kad sve to sta­vi­mo u jedan zajed­nič­ki kon­tekst, jed­nu uni­ver­zal­nu pri­ču dola­zi­mo i do druš­tve­nog pri­hva­ća­nja dru­gos­ti, kazao je Buletić i pre­dao riječ Franjulu.

On se prvo zahva­lio eki­pi iz Metamedije koja je s nji­ma radi­la u gale­ri­ji već neko­li­ko dana, zatim svim čla­ni­ca­ma i čla­no­vi­ma udru­ge Proces koji su ziv­ka­li, nazi­va­li, tra­ži­li svo­je pri­ja­te­lje i poz­na­ni­ke da popu­ne ovaj pros­tor i da sku­pe sve te pri­če te Tihani Nalić koja te pri­če lije­po obli­ko­va­la i pos­ta­vi­la ih zajed­no s nji­ma na zido­ve gale­ri­je Novo.

- Jedan dobar šla­gvort ove izlož­be je da lju­di pri­ča­ju sami svo­je pri­če. Ono što je nama i kao orga­ni­za­ci­ji civil­nog druš­tva – Procesu, a i kao svim pri­pad­ni­ci­ma i pri­pad­ni­ca­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ce dos­ta, je da se o nama pri­ča umjes­to da se sa nama pri­ča i da se nama dozvo­li da mi sami kaže­mo svo­je pri­če, da sami ispri­ča­mo što nas zapra­vo mori, što nas to boli i da sami kaže­mo koji su to pro­ce­si kroz koje pre­la­zi­mo. Ovdje na zidu i u samom pros­to­ru vidi­te pri­je­lom­ne tre­nut­ke u živo­ti­ma LGBTIQ+ oso­ba na nji­ho­vom coming out putu, na nji­ho­vom upoz­na­va­nju i pri­hva­ća­nju vlas­ti­tih iden­ti­te­ta i pri­hva­ća­nju koje dobi­va­ju od oko­li­ne. Sve pri­če su vrlo raz­li­či­te, ali i sim­bo­li­zi­ra­ju raz­li­či­te tre­nut­ke – ono što je uni­ver­zal­no je ta nekak­va potra­ga za pri­hva­ća­njem. A to je nešto što mis­lim da tra­ži­mo svi, bili mi dio LGBTIQ+ zajed­ni­ce ili ne. Mislim da je ovo jedan važan korak, a slje­de­ći važan korak odr­žat će se u subo­tu, gdje bih vas sve lije­po pozvao da dođe­te i pri­dru­ži­te nas na prvom pul­skom Prideu. Da zajed­no poka­že­mo da se bori­mo pro­tiv neprav­de u druš­tvu, pro­tiv nejed­na­kos­ti te da zajed­nič­ki želi­mo poka­za­ti i bori­ti se za jed­na­ka pra­va za pri­pad­ni­ke LGBTIQ+ zajed­ni­ce, jed­na­ka pra­va za žene, jed­na­ka pra­va za sve manji­ne, za sve one koji se, na žalost, vrlo čes­to nala­ze na mar­gi­na­ma druš­tva i biva­ju isklju­če­ni. I za kraj htio bi se još zahva­li­ti oni­ma koji su nam pomo­gli i omo­gu­ći­li reali­za­ci­ju ove izlož­be, a to su grad Pula i zak­la­da Solidarna, bez kojih se ovo ne bi moglo reali­zi­ra­ti. Hvala svi­ma vama, uži­vaj­te, pogle­daj­te izlož­bu i onda se vidi­mo u subo­tu u 18 sati kod Zlatnih vra­ta, odak­le kre­će prva pul­ska povor­ka pono­sa, kazao je Franjul.

Cilj izlož­be i COME pro­jek­ta je nagla­si­ti povez­ni­cu s iskus­tvi­ma veza­nim uz širu LGBTIQ+ zajed­ni­cu isti­ca­njem osob­nih pri­ča – od pre­zen­ta­ci­je poje­di­nač­nih nara­ti­va do stva­ra­nja uni­ver­zal­nog, kolek­tiv­nog iskus­tva. Coming Out Museum zamiš­ljen je kao mjes­to susre­ta, kao kola­bo­ra­tiv­ni pro­ces koji nas­ta­je i pos­to­ji u fizič­kom i vir­tu­al­nom pros­to­ru. U nje­mu je sva­ka pri­kup­lje­na pri­ča ujed­no i poziv dru­gi­ma da se svo­jim iskus­tvom pri­dru­že ovoj zajed­nič­koj inicijativi.

Projekt je usmje­ren pre­ma dvi­je cilja­ne sku­pi­ne, pre­ma pri­pad­ni­ca­ma i pri­pad­ni­ci­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ce kao sukre­ato­ri­ma pos­ta­va muze­ja, ali i pre­ma široj jav­nos­ti kojoj zbir­ka pri­ča i pred­me­ta slu­ži kao ilus­tra­ti­van uvid u cje­lo­ži­vot­ni pro­ces coming outa, te ih poti­če na pri­hva­ća­nje LGBTIQ+ oso­ba iz vlas­ti­tog okruženja.

Izložbu će biti mogu­će raz­gle­da­ti do 4. srp­nja, u rad­no vri­je­me gale­ri­je, od pone­djelj­ka do sri­je­de, od 10 do 14 sati, te u čet­vr­tak i petak od 17 do 20 sati.