COME prvi put prelazi iz virtualnog u fizički prostor

Prva izložba Coming Out Museuma u galeriji Novo

B. V.

17.06.2024.

Prva izlož­ba Coming Out Museum Encounters – na kojoj će publi­ka ima­ti pri­li­ku pogle­da­ti pred­me­te, pro­či­ta­ti pri­če i upoz­na­ti se sa zbir­kom ovog onli­ne muze­ja otva­ra se u uto­rak, 18. lip­nja u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji Novo, a u sklo­pu pro­gra­ma Mjeseca pono­sa. Izložbu će biti mogu­će raz­gle­da­ti do 4. srp­nja, u rad­no vri­je­me gale­ri­je, od pone­djelj­ka do sri­je­de, od 10 do 14 sati, te u čet­vr­tak i petak od 17 do 20 sati.

COME pri­kup­lja i pred­stav­lja osob­ne pri­če o važ­nim pre­kret­ni­ca­ma koje se nala­ze na dugo­traj­nom pro­ce­su coming outa, pro­ce­su otkri­va­nja vlas­ti­tog ne-hete­ro­sek­su­al­nog i ne-cisrod­nog iden­ti­te­ta, a kroz koji pro­la­ze sve LGBTIQ+ oso­be. Te su pri­če ilus­tri­ra­ne putem osob­nih pred­me­ta, umjet­nič­kih rado­va, kroz tekst, sli­ku i zvuk. Neovisno o medi­ju i o jedins­tve­nom osob­nom iskus­tvu, radi se o oki­da­či­ma sje­ća­nja koji sim­bo­li­zi­ra­ju i pri­zi­va­ju pro­živ­lje­no, višes­lo­jan i uvi­jek u nekom obli­ku pri­su­tan pro­ces coming outa. Kroz njih nas­to­ji­mo uka­za­ti na pro­ces osvje­šta­va­nja i pri­hva­ća­nja osob­nog iden­ti­te­ta, koji se raz­li­ku­je od onog kojeg obič­no gra­di­mo pre­ma domi­nant­nom kul­tur­nom i druš­tve­nom obrascu.

Cilj izlož­be i COME pro­jek­ta je nagla­si­ti povez­ni­cu s iskus­tvi­ma veza­nim uz širu LGBTIQ+ zajed­ni­cu isti­ca­njem osob­nih pri­ča – od pre­zen­ta­ci­je poje­di­nač­nih nara­ti­va do stva­ra­nja uni­ver­zal­nog, kolek­tiv­nog iskus­tva.  Coming Out Museum zamiš­ljen je kao mjes­to susre­ta, kao kola­bo­ra­tiv­ni pro­ces koji nas­ta­je i pos­to­ji u fizič­kom i vir­tu­al­nom pros­to­ru. U nje­mu je sva­ka pri­kup­lje­na pri­ča ujed­no i poziv dru­gi­ma da se svo­jim iskus­tvom pri­dru­že ovoj zajed­nič­koj inicijativi.

Autori pro­jek­ta, Mario Buletić iz Etnografskog muze­ja Istre i Jan Franjul iz udru­ge Proces, isti­ču kako je ovo važ­na pre­kret­ni­ca iz za sam COME jer će izlož­ba omo­gu­ći­ti svi­ma da se uži­vo susret­nu s pri­ča­ma i na odre­đe­ni način spoz­na­ju da svi zapra­vo pro­la­ze kroz pro­ce­se upoz­na­va­nja sebe, pri­hva­ća­nja sebe, ali i teže pri­hva­ća­nju od stra­ne zajed­ni­ce i šireg društva.

Također, važ­no je nagla­si­ti da je pro­jekt usmje­ren pre­ma dvi­je cilja­ne sku­pi­ne, pre­ma pri­pad­ni­ca­ma i pri­pad­ni­ci­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ce kao sukre­ato­ri­ma pos­ta­va muze­ja, ali i pre­ma široj jav­nos­ti kojoj zbir­ka pri­ča i pred­me­ta slu­ži kao ilus­tra­ti­van uvid u cje­lo­ži­vot­ni pro­ces coming outa, te ih poti­če na pri­hva­ća­nje LGBTIQ+ oso­ba iz vlas­ti­tog okruženja.

Autori vizu­al­nog iden­ti­te­ta Mjeseca pono­sa 2024 su Ana Labudović i Niko Lapkovski.

Program Mjeseca pono­sa 2024 odr­ža­va se uz podr­šku Zaklade Solidarna, Grada Pula-Pola, Francuskog vele­pos­lans­tva u Zagrebu, Veleposlanstva Kraljevine Belgije u Zagrebu i Veleposlanstva Kanade u Republici Hrvatskoj.