Promocija knjige „GORGO“ Lale Raščić na trijemu Augustovog hrama

B. V.

03.07.2024.

Knjiga „GORGO“ umjet­ni­ce Lale Raščić bit će pred­stav­lje­na u sri­je­du, 3. srp­nja u 13 sati na tri­je­mu Augustovog hra­ma u Puli. S umjet­ni­com će raz­go­va­ra­ti kus­to­si­ca Jasna Jakšić i koor­di­na­to­ri­ca izlož­be Dunja Martić Štefan.

„Promocijom autor­ske knji­ge „GORGO“ umjet­ni­ce Lale Raščić obi­lje­ža­va­mo zatva­ra­nje nje­zi­ne izlož­be „Nalazište“ u Augustovom hra­mu u Puli. Izložba je bila pos­ljed­nja pos­ta­ja više­go­diš­njeg inter­me­di­jal­nog pro­jek­ta koji je uklju­či­vao niz izlož­bi i per­for­man­sa. Na njoj je u for­mi site-spe­ci­fic inter­ven­ci­je u pros­to­ru Augustova hra­ma, mjes­ta držav­ne i reli­gij­ske moći na neka­daš­njem rim­skom Forumu u Puli, kroz stak­le­ne objek­te i svje­tlos­nu inter­ven­ci­ju umjet­ni­ca pri­po­vi­jest o GORGO pove­za­la s likom Meduze iz stal­nog pos­ta­va hra­ma. Tako je svje­tlos­nim i skul­p­tu­ral­nim inter­ven­ci­ja­ma u repre­zen­ta­tiv­ni, jav­ni pros­tor dove­la zabo­rav­lje­ne, poti­ra­ne i pod­či­nje­ne žen­ske liko­ve. Koliko god da su oni izbri­sa­ni iz kanon­ske povi­jes­ti umjet­nos­ti i kul­tu­re koju su, poseb­no u nara­ti­vi­ma o antič­kom svi­je­tu, kro­ji­li muškar­ci, u mito­vi­ma, sli­ka­ma, usme­nim pre­da­ja­ma i nepi­sa­nim tra­di­ci­ja­ma mogu­će je naći nji­ho­ve tra­go­ve, kao i tra­go­ve žen­skog otpo­ra i soli­dar­nos­ti“, navo­de organizatori.

Umjetnička knji­ga „GORGO“ dono­si, uz uvod­ni esej Jasne Jakšić, kus­to­si­ce izlož­be, opsež­nu foto doku­men­ta­ci­ju pro­jek­ta u svim nje­go­vim ite­ra­ci­ja­ma, vizu­al­ne i tek­s­tu­al­ne mate­ri­ja­le iz kojih je pro­izaš­lo istra­ži­va­nje Lale Raščić, tekst per­fo­man­sa GORGO, te kata­log pro­jek­ta i popis izlož­bi. Oblikovanje pot­pi­su­je Studio Hamper (Ivana Vučić i Tomislav Jurica Kaćunić).

Lala Raščić (rođe­na 1977. u Sarajevu, živi i radi u Sarajevu i Zagrebu) medij­ska je i izved­be­na umjet­ni­ca koja koris­ti per­for­ma­tiv­ne stra­te­gi­je veza­ne za kre­ira­nje novih pri­po­vi­jes­ti koje uklju­ču­ju ver­bal­ne video izved­be, per­for­ma­tiv­no-ins­ta­la­cij­ske ambi­jen­te, video pro­jek­ci­je, objek­te, svje­tlo i crtež. Svoj umjet­nič­ki nara­tiv gra­di oko pita­nja femi­niz­ma, povi­jes­ti, novih čita­nja tra­di­ci­je i mapi­ra­nja nje­zi­nih tra­go­va u današnjici.

Izložba i publi­ka­ci­ja ostva­re­ne su u surad­nji Arheološkog muze­ja Istre i Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb, te uz podr­šku Grada Pule i Grada Zagreba, te Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH,