Predavanje Branka Gulina u Gradskoj radionici

14.10.2022.

Mentalna mapa razvoja vizualne umjetnosti

• Predavanje Branka Gulina pod nazi­vom Mentalna mapa razvo­ja vizu­al­ne umjet­nos­ti bit će odr­ža­no u subo­tu, 15. lis­to­pa­da u 19 sati, u pul­skoj Gradskoj radionici.

Nedavna izlož­ba Branka Gulina u Svetim srci­ma bila je zoran poka­za­telj nje­go­vog odno­sa do umjet­nos­ti iz čega pro­iz­la­zi i ova men­tal­na mapa koja će biti pre­zen­ti­ra­na publi­ci, a odno­si se na umjet­nič­ko stva­ra­nje od prvo­bit­ne zajed­ni­ce do moder­ne umjet­nos­ti te raz­ma­tra ulo­gu i mjes­to umjet­ni­ka u društvu.

Branko Gulin je diplo­mi­rao poli­to­lo­gi­ju i muze­olo­gi­ju. Radio je kao kus­tos Grafičke zbir­ke u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli, kao kus­tos u Muzeju narod­ne revo­lu­ci­je Istre (sadaš­njem Povijesnom i pomor­skom muze­ju) i kao rav­na­telj Muzeja Grada Rovinja. Dvanaest godi­na pro­veo je u SAD‑u gdje je radio kao asis­tent u lje­va­oni­ci umjet­ni­na i likov­noj radi­oni­ce aka­dem­skog kipa­ra i maj­sto­ra lije­va­nja bron­ce Nicolasa Legerosa. Stekao je iskus­tva u ran­gu maj­sto­ra lije­va­nja umjet­ni­na u bron­ci. Sudjelovao je u više od sto­ti­nu samos­tal­nih i grup­nih izložbi.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program Art Panoptikum ostva­ru­je se uz finan­cij­sku pot­po­ru Ministarstva kulture.

Priredio B. V.