Otpor razaranju i pustoši može pružiti samo ljubav utemeljena u žrtvi

Novi roman: „JOSO“ Natalije Grgorinić i Ognjena Rađena (Komoč koruna, 2023.)

B. V.

31.05.2023.

• U novom, biografsko-povijesnom romanu najpoznatiji domaći književni dvojac slijedi potresnu sudbinu zaboravljenog novinara Jose Defrančeskog od malog istarskog ribarskog mjesta do daleke južnoameričke prijestolnice •

Upravo je objav­ljen roman „JOSO“ čiji su auto­ri knji­žev­ni i brač­ni par, Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen. U roma­nu se u raz­dob­lju od pre­ko sedam­de­set godi­na na podru­čju jed­nog car­stva, dva kra­ljev­s­tva, nebro­je­nih dik­ta­tu­ra i dva kon­ti­nen­ta pri­ka­zu­je odnos izme­đu povi­jes­nih doga­đa­nja i pri­vat­ne, intim­ne, male, ali neumo­lji­ve sud­bi­ne poje­din­ca za koje­ga je život naiz­gled bez­iz­laz­na zam­ka, sli­je­pa uli­ca pro­ce­sa kojim se vri­je­me pre­tva­ra u povi­jest, a ide­je u ideologije.

Trajno tuđinstvo

Roman je teme­ljen na rijet­kim, istra­ži­va­njem pot­vr­đe­nim deta­lji­ma iz živo­ta Jose Defrančeskog, novi­na­ra i knji­žev­ni­ka. Glavni je junak pri­si­ljen gra­di­ti svo­ju egzis­ten­ci­ju od član­ka do član­ka, od isti­ne do isti­ne, sele­ći se od gra­da do gra­da, u sva­kom podjed­na­ko nedo­bro­do­šao, u sva­kom podjed­na­ko stra­nac. Roman je struk­tu­ri­ran u dva para­lel­na pri­po­vjed­na toka odvo­je­na zaseb­nim poglav­lji­ma, glav­nim liko­vi­ma i vre­me­nom doga­đa­nja. Prvi tok kla­sič­nom nara­ci­jom kro­no­lo­ški pra­ti Josin život od ranog dje­tinj­stva u Istri, dak­le od počet­ka 20. sto­lje­ća, do smr­ti glav­nog lika u Argentini kas­nih 1970-ih. Drugi nara­tiv­ni niz pos­t­mo­der­nis­tič­ki je frag­men­ti­ran i smje­šten u suvre­me­ni Ližnjan u koji se iz Zagreba k rodi­te­lji­ma vra­ća novi­nar­ka Elena. Elena, baš kao i Joso, izlo­že­na egzis­ten­ci­jal­nim nemi­ri­ma i pri­tis­ci­ma svo­je pro­fe­si­je, poku­ša­va slo­ži­ti moza­ik iz rasu­tih plo­či­ca vlas­ti­te i Josine sud­bi­ne. Na stra­ni­ca­ma roma­na kroz vri­je­me i pros­tor dodi­ru­ju se i ispre­ple­ću teme gubit­ka, pro­živ­lje­nih tra­uma, ali i nade i vje­re, oda­nos­ti obi­te­lji, teme pisa­nja, rodi­telj­stva, puto­va­nja, bor­be izme­đu dobra i zla. Istovremeno se kroz laj­t­mo­tiv maj­ke s dje­te­tom raz­ra­đu­je kon­tekst vje­re ute­me­ljen na bez­u­vjet­noj lju­ba­vi koja se pot­vr­đu­je u žrtvi za bližnje.

Neznani novinar

Joso Defrančeski rođen je počet­kom dva­de­se­tog sto­lje­ća u istar­skom Ližnjanu. Kao dije­te, civil, poda­nik Austro-Ugarskog Carstva počet­kom Prvog svjet­skog rata prog­nan je, zajed­no s maj­kom, bra­ćom, dje­dom, bakom i osta­lim suse­lja­ni­ma te broj­nim sta­nov­ni­ci­ma juž­ne Istre, naj­pri­je u Mađarsku, a zatim u aus­trij­ski Gmünd, u logor u koji su vlas­ti odlu­či­le smjes­ti­ti civi­le iz gra­nič­nih podru­čja care­vi­ne pod izli­kom da ih sklo­ne od rat­nih stra­da­nja. Ovo tra­uma­tič­no iskus­tvo zauvi­jek je obi­lje­ži­lo Josin život. Kasnije, poku­ša­va­ju­ći pod sva­ku cije­nu saču­va­ti svo­ju čovječ­nost i izmak­nu­ti se žrv­nju poli­ti­ke i vlas­ti, selio se iz grad u grad, od Duge Rese i Zagreba, do Banja Luke, Varaždina i Osijeka. U Osijeku je 1937. obja­vio knji­gu sje­ća­nja na izbje­glič­ke dane „C. i kr. rat­ni logo­ri 1914. – 1918.”, prvi cje­lo­vi­ti pri­kaz tzv. istar­skog egzo­du­sa koja je danas his­to­ri­ogra­fi­ma temelj­no pola­zi­šte za istra­ži­va­nje o tom sra­mot­nom dije­lu povi­jes­ti dvoj­ne monar­hi­je. Već slje­de­će godi­ne, kao „refe­rent za štam­pu”, odla­zi u vele­pos­lans­tvo Kraljevine Jugoslavije u Buenos Aires. Iz Argentine se nika­da više ne vra­ća. Tamo nes­ta­je, kra­jem 1970-ih godi­na, u još uvi­jek nera­zjaš­nje­nim okolnostima.

Ničiji čovjek

Joso Defrančeski ubra­ja se u red manje poz­na­tih inte­lek­tu­ala­ca koji su ipak aktiv­no sudje­lo­va­li u kul­tur­nom i druš­tve­nom živo­tu Hrvatske izme­đu dva svjet­ska rata. Kada je s deset godi­na zavr­šio u prog­na­nič­kom logo­ru tadaš­nje Austro-Ugarske, nije bio sma­tran za dovolj­no lojal­nog i rele­vant­nog gra­đa­ni­na monar­hi­je da bi on i nje­go­va obi­telj zas­lu­ži­li tret­man dos­to­jan čovje­ka. Kada je kao gim­na­zi­ja­lac pred fašis­tič­kim tero­rom pobje­gao iz Istre u tadaš­nju Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, otkrio je da nje­gov zavi­čaj i jezik ne igra­ju nikak­vu ulo­gu u kre­ira­nju novog, hibrid­nog naci­onal­nog iden­ti­te­ta. Kada je u Jugoslaviji, nakon Drugog svjet­skog rata, doš­lo do pro­mje­ne druš­tve­nog poret­ka, nje­go­va demo­krat­ska ori­jen­ta­ci­ja bila je nepo­želj­na. U Argentini, zem­lji koja je je u tri­de­se­tak godi­na naj­ma­nje dese­tak puta mije­nja­la vlast, bio je i ostao zauvi­jek stra­nac, nes­klon nasi­lju na koje su se osla­nja­le mili­tant­ne des­ni­čar­ske hun­te i lje­vi­čar­ski geril­ski pokre­ti. Bez obzi­ra na pros­tor, jezik i povi­jes­ni tre­nu­tak, sve ono što je bilo umje­re­no, sklo­no miru, dija­lo­gu, kom­pro­mi­su, sve ono što je bilo tole­rant­no, sma­tra­lo se sla­bim i vri­jed­nim pre­zi­ra. U tom kon­tek­s­tu roman JOSO pri­ka­zu­je nači­ne na koje čovje­čans­tvo, pouz­da­ju­ći se u okvi­re sus­ta­va, vlas­ti, drža­ve i sile, zati­re vlas­ti­tu huma­nost i kre­ira svi­jet u koje­mu danas sudje­lu­je­mo. Otpor raza­ra­nju i pus­to­ši može pru­ži­ti samo lju­bav ute­me­lje­na u žrtvi. Ona jedi­na dono­si mir.

O autorima

Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen sa sinom Ljubomirom žive u Ližnjanu i pišu isklju­či­vo zajed­no već dva­de­set i pet godi­na godi­na. Autori su sedam roma­na i dvi­je zbir­ke pri­ča. Natalija je 1999. diplo­mi­ra­la na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu hrvat­ski jezik i knji­žev­nost te kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost. Ognjen je 2022. magis­tri­rao likov­nu umjet­nost na Šoli za risa­nje in sli­ka­nje u Ljubljani. Zajednički su poha­đa­li i zavr­ši­li magis­tar­ski stu­dij iz kre­ativ­nog pisa­nja na Otis College of Art and Design u Los Angelesu (2005.) te napi­sa­li i obra­ni­li dok­tor­sku tezu na temu teori­je autor­skog surad­niš­tva na Sveučilištu Case Western Reserve u Clevelandu, u SAD‑u (2012.). Od 2010. u Ližnjanu vode Knjižnicu i knji­žev­no svra­ti­šte ZVONA i NARI (https://www.zvonainari.hr/) gdje su ugos­ti­li kole­ge iz Hrvatske i cije­log svi­je­ta te orga­ni­zi­ra­li broj­ne jav­ne pro­gra­me posve­će­ne pro­mo­vi­ra­nju knji­žev­nos­ti. Pokrenuli su por­tal za među­na­rod­nu knji­žev­nost „ZiN Daily”. U svom ured­nič­kom radu osmis­li­li su i reali­zi­ra­li deset­ke izda­nja pro­ze i poezi­je na hrvat­skom i engle­skom jeziku.

O nakladi

Roman JOSO čet­vr­ti je pro­jekt Umjetničke orga­ni­za­ci­je „Komoč koru­na – radi­oni­ca tek­s­ta i sli­ke, Ližnjan” u sklo­pu koje su svje­tlo dana ugle­da­la istak­nu­ta autor­ska izda­nja kao što su roman „Blagoslovljena” (2016.) i tro­je­zič­na sli­kov­ni­ca „Škura, šku­ra boška” (2015.) – koju su Natalija i Ognjen napi­sa­li u surad­nji sa sinom Ljubomirom. Autori su za ruko­pis roma­na JOSO dobi­li pot­po­ru knji­žev­nom stva­ra­laš­tvu Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske za 2020. godi­nu, a tisak roma­na pot­po­mo­gli su Istarska župa­ni­ja i Grad Pula.