Muzejsko-edukativna akcija i nagradna igra povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja

12.04.2011.

Vrijeme: od 12. trav­nja do 14. svib­nja 2011.

naslovnica_dodir_FINALmala

U ovo­go­diš­njoj akci­ji obi­lje­ža­va­nja Međunarodnog dana muze­ja, sek­ci­ja za muzej­sku peda­go­gi­ju i kul­t­tur­nu akci­ju Hrvatskog muzej­skog druš­tva pri­re­đu­je 16. muzej­sko-edu­ka­tiv­nu akci­ju i nagrad­nu igru “Dodir”, gdje će sudje­lo­va­ti 51 muzej.


Akcija će tra­ja­ti od 12. trav­nja do 14. svib­nja 2011. godi­ne, a cilj je potak­nu­ti posje­te muzej­skim usta­no­va­ma što omo­gu­ću­je nepo­sre­dan kon­takt i upoz­na­va­nje posje­ti­te­lja s muzej­skom građom.

U nagrad­noj igri “Dodiri” može se sudje­lo­va­ti kup­njom pro­gram­ske knji­ži­ce akci­je, kojom se stje­če pra­vo slo­bod­nog ula­za u sve muzeje.


Povijesni muzej Istre i Muzej gra­da Umaga zajed­no će pro­ves­ti svo­je “Dodire”, i to tako što će svo­jim pro­miš­lja­njem mora orga­ni­zi­ra­ti upoz­na­va­nje s pred­me­ti­ma koji pri­po­vi­je­da­ju pri­če s i iz mora.
Povijesni muzej Istre, pak, čuva veli­ku zbir­ku pla­me­na­ca, a uz upoz­na­va­nje posje­ti­te­lja s tim zas­ta­va­ma, dje­ca će za vri­je­me tra­ja­nja akci­je moći izra­di­ti svo­je mode­le i ispi­sa­ti poru­ke u boci slu­že­ći se zna­kov­nim jezi­kom plamenaca.
Završnica zajed­nič­ke akci­je Pule i Umaga je baca­nje poru­ka u boca­ma u more.


“Dodir proš­los­ti” pod­nas­lov je pro­gram Arheološkog muze­ja Istre.
Riječ je o izlož­bi gdje će posje­ti­te­lji moći dodir­nu­ti repli­ke pred­me­ta koji se čuva­ju u nji­ho­vom muze­ju, a pri­pa­da­ju peri­odi­ma od pra­po­vi­jes­ti do sre­njeg vijeka.

Etnografski muzej Istre pri­pre­ma edu­ka­tiv­no-kre­ativ­nu radi­oni­cu “Hod u drvu”, gdje će posje­ti­te­lji moći uz struč­no vod­stvo i krat­ki film o coku­la­ma nauči­ti pro­ces izra­de te obu­će, izra­di­ti ih sami i por­ba­ti hoda­ti u njima.


Radionicu “Sjećanje na…” na kojoj će dje­ca moći upoz­na­ti rad muzej­skih kus­to­sa, pri­re­đu­je Zavičajni muzej gra­da Rovinja.

Maja Karić iz Hrvatskog muze­ja turiz­ma naj­a­vi­la je nji­hov “Dodir s proš­loš­ću”, odnos­no likov­nu radi­oni­cu s vod­stvom kroz izlož­bu “Prvi hote­li na Jadranu” 12., 19. i 26. trav­nja te 3. i 5. svib­nja, dok riječ­ki Muzej moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti pri­pre­ma radi­oni­cu “To sam ja i svi­jet oko mene” 16., 23. i 24. travnja.

Izvor: http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/336334
Foto: http://www.hrmud.hr/admin/files/naslovnica_dodir_FINALmala.jpg