RAZLIČITI GLAZBENI STILOVI UPOTPUNILI PRETPOSLJEDNU VEČER MEDIE MEDITERRANEE!

30.06.2011.

cncvnc

Do sit­nih jutar­njih sati, svi­ra­lo se i ple­sa­lo u pros­to­ri­ja­ma Karla Rojca, toč­ni­je Studentskoj udru­zi Pula. I ovaj put, u sklo­pu 13. Media Mediterranea fes­ti­va­la orga­ni­zi­ra­na je odlič­na zaba­va. Galeriju foto­gra­fi­ja sa kon­cer­ta može­te pogle­da­ti kli­kom na LINK.

Iako se pro­gram namje­ra­vao odr­ža­ti u dvo­ri­štu zgra­de Rojca, orga­ni­za­to­ri nisu i ove godi­ne htje­li riski­ra­ti  s već naj­av­lje­nim vre­men­skim nepo­go­da­ma te su se odlu­či­li za „B“ vari­jan­tu i pre­ba­ci­li pro­gram u unu­tar­nje pros­to­je same zgra­de.  Ove godi­ne nas­tu­pi­lo je čak 8 ben­do­va, od kojih su njih 6 bili polaz­ni­ci radi­oni­ce „Snimaj“, u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Sonitus. Moglo bi se reći da je bilo raz­li­či­tih glaz­be­nih sti­lo­va i uku­sa, odnos­no za sva­kog ponešto!

Pred 22 sata, kada se masa mla­dih lju­di poče­la okup­lja­ti, kre­nuo je nas­tup prve pul­ske gru­pe koju čine mla­de, sim­pa­tič­ne dje­voj­ke, toč­ni­je bend GeDoRe. Obučene kao muškar­ci – rad­ni­ci, uspje­le su posje­ti­te­lji­ma izma­mi­ti osmjeh na lice. Kako piše na nji­ho­vo Facebook stra­ni­ci riječ je o „mje­ša­vi­ni šaša­vos­ti, pro­vo­ka­tiv­nih i subli­mi­nal­nih poru­ka, kaba­ret­skih raš­ču­pa­nih tono­va, muzič­kih kola­ža, ori­gi­nal­nih inter­pre­ta­ci­je i igre bez gra­ni­ca“. I dois­ta, tako je i bilo. Primjerice, pos­lu­živ­ši se pje­smom Emilije Kokić „Rock me baby“, napra­vi­le su vlas­ti­tu ver­zi­ju „Poke me baby“. Iskoristile su popu­lar­nost Facebooka i nji­ho­ve i poz­na­te opci­je „Poke“ i tako poma­lo ismi­ja­le druš­tve­nu stvar­nost. Njihov humo­ris­ti­čan nas­tup, bio je odli­čan uvod u ono što nas je kas­ni­je uslijedilo.

Slijedio je bend Reanimacija, kul­t­na pul­ska gru­pa, čiji su „teški“ zvu­ko­vi pri­vuk­li lju­bi­te­lje pun­ka u prve redove.

jhmjh

Pravo osvje­že­nje veče­ri doš­lo je kada je nas­tu­pi­la gru­pa Newtone. Njihov alter­na­tiv­ni rock pri­vu­kao je dos­ta publi­ke u prve redo­ve. Njihove pje­sme i stil odlič­no su pri­hva­će­ne, te su pul­skoj publi­ci poka­za­li što je to kva­li­tet­na glaz­ba. Nakon njih, nas­tu­pio je TutanKhamon Space Machine, tako­đer per­s­pek­tiv­ni bend koji se nedav­no na pul­skoj Portarati pred­sta­vio u akus­tič­noj ver­zi­ji. Sinoć, pak, moglo ih se čuti u nešto „žeš­ćoj“ ver­zi­ji, koja im isto tako odlič­no pris­ta­je. Svirajući alter­na­tiv­ni rock blu­es, uz pri­mje­se coun­try sti­la, može se reći da su doka­za­li da su dois­ta jedins­tve­ni bend.

Nakon set izved­bi demo ben­do­va, polaz­ni­ka radi­oni­ce „Snimaj“, kao spe­ci­jal­ni gost nas­tu­pi­la je gru­pa Noisefight. Njihova glaz­ba, oku­pi­la je mnoš­tvo lju­di kojih niti vru­ći­na u zatvo­re­nom pros­to­ru nije dala spri­je­či­ti da pos­lu­ša­ju ove mla­de deč­ke. I pri­je nego što su se „ušti­ma­li“ za svoj mali kon­cert, mno­gi pri­sut­ni su s nes­trp­lje­njem vika­li ime ben­da, u znak podrške.

Slijedio je Mad Face, bend koji je već dugo godi­na na sce­ni. Njihova kaotič­na, i u pra­vom smis­lu rije­či „mad“ muzi­ka pri­vuk­la je sve lju­bi­te­lje „hard core“ glazbe.

hjgjj

I napo­kon, vrhu­nac veče­ri bio je nas­tup dugo­iš­če­ki­va­nog ben­da „Popeye“.  Nažalost, gru­pa Popeye nije bila u punom izda­nju budu­ći da je nedos­ta­jao glav­ni vokal – Fere. Unatoč tomu, kon­cert je i dalje bio na viso­koj razi­ni. O tome koli­ko je bend pri­hva­ćen kod pul­ske publi­ke govo­ri i činje­ni­ca da je velik broj posje­ti­te­lja napa­met zna­lo rije­či pje­sa­ma na repertoaru.

Posljednji demo sas­tav na pro­gra­mu bio je Mortal Divinity, mla­di bend koji je nas­tao pri­je tri godi­ne, no tek su proš­le godi­ne ozbilj­no „star­ta­li“. Iako su prvens­tve­no bili ori­jen­ti­ra­ni na „melo­dic death metal“, danas ipak svi­ra­ju mje­ša­vi­nu hard cora i death meta­la. Njihovim odlič­nim i jakim zvu­kom, zavr­ši­la je i pret­po­s­ljed­nja večer 13. Media Mediterranea festivala.

Napisala Vlasta Vujačič
Fotografirala Marina Puh