Završeni 6. Rovinj Photodays

10.06.2013.

[lang_hr]U pros­to­ri­ja­ma Multimedijalnog cen­tra u Rovinju, u petak 07. lip­nja na press kon­fe­ren­ci­ji pred­stav­ljen je i otvo­ren ovo­go­diš­nji pro­gram šetog po redu fes­ti­va­la foto­gra­fi­je Rovinj Photodays. Samo otva­ra­nje uve­li­ča­li su broj­ni pris­ti­gli foto­gra­fi i lju­bi­te­lji foto­gra­fi­je koji su u pros­to­ri­ma MMCa ima­li pri­li­ke pogle­da­ti izlož­bu ovo­go­diš­njih fina­lis­ta čije su se foto­gra­fi­je istak­nu­le među 7500 pris­ti­glih na ovo­go­diš­nji natje­čaj. Neki ovaj fes­ti­val nazi­va­ju doga­đa­jem godi­ne u foto­graf­skom smis­lu a direk­tor fes­ti­va­la Denis Redić napo­me­nuo je među­na­rod­nu dimen­zi­ju Photodaysa, koji sura­đu­je sa zem­lja­ma u okru­že­nju, a ove ga godi­ne posje­ću­ju umjet­ni­ci i teore­ti­ča­ri foto­gra­fi­je iz New Yorka, Londona i Pariza. Zahvaljujući surad­nji s hote­li­jer­skom kućom Maistra, fes­ti­val se na naj­bo­lji način uklju­čio u kul­tur­nu turis­tič­ku ponu­du. U ovo­go­diš­nji pro­gram  ušlo je neko­li­ko radi­oni­ca foto­gra­fi­je, pre­da­va­nja, natje­ca­nja ali i otva­ra­nje foto­graf­skih izlož­bi od kojih je u petak otvo­re­no čak bilo četi­ri i to u raz­ma­ku od samo dva sata. Rovinjsku rivu kra­si­le su foto­gra­fi­je ustup­lje­ne od stra­ne foto­graf­ske agen­ci­je Pixell, srp­skog časo­pi­sa za kul­tu­ru foto­gra­fi­je ReFoto, zatim Fotogarda te putu­ju­ća izlož­ba pod nazi­vom ”Prijatelji mora – Velikani hrvat­ske foto­gra­fi­je 50-ih”.

AKA_1564

U petak je tako otvo­re­na izlož­ba fina­lis­ta u MMCu, zatim je pre­mi­jer­no otvo­re­na izlož­ba htvat­skog maj­sto­ra suvre­me­ne foto­gra­fi­je Ivana Posavca pod nazi­vom ”Lice oba­sja­no mje­se­či­nom”. U crk­vi Sv. Tome otvo­re­na je izlož­ba ovo­go­diš­njeg dobit­ni­ka nagra­de za život­no dje­lo Josipa Klarice nas­lov­lje­na ”Josip Klarica – foto­gra­fi­je 1976. – 2011.”, dok su u Zavičajnom muze­ju gra­da Rovinja otvo­re­ne dvi­je izlož­be: ”Mario Giacomelli – tali­jan­ski neo­re­ali­zam” i ”Sin_tesis” SI FEST (Savignano imma­gi­ni fes­ti­val). Dan su obi­lje­ži­la pre­da­va­nja i pre­zen­ta­ci­je o foto­graf­skom trži­štu i Adobe Photoshopu dok je nave­čer usli­je­dio wel­co­me grill par­ty na tera­si Hotela Adriatic. Noć je bila rezer­vi­ra­na za uvod­nu radi­oni­cu noć­ne foto­gra­fi­je od stra­ne Nikona a u 23 sata nas­tu­pio je FOTOIZAZOV na temu noć­ne fotografije.

AKA_1558

Na pro­gra­mu u subo­tu 08. lip­nja su radi­oni­ce podvod­ne foto­gra­fi­je od stra­ne Ronilačkog klu­ba Rovinj, ”Na kavi s Ivanom Posavcem i Josipom Klaricom”; u 11 sati orga­ni­zi­ran je ponov­no FOTOIZAZOV dok se u Hotelu Lone odr­ža­va mas­ter­class radi­oni­ca mod­ne foto­gra­fi­je pod vod­stvom Michaela Davida Adamsa. Tu su onda i pre­da­va­nja od stra­ne Olympusa o mir­ror­less apa­ra­ti­ma, Epsonova pre­zen­ta­ci­ja o teh­ni­ka­ma ispi­sa foto­gra­fi­ja, pre­zen­ta­ci­ja novos­ti od stra­ne Canon pro­izvo­đa­ča; pos­li­je­pod­ne u MMCu orga­ni­zi­ran je pre­gled por­t­fo­lia neko­li­ko auto­ra a zavr­š­ni­ca fes­ti­va­la na kojoj će biti uru­če­ne nagra­de ovo­go­diš­njim pobjed­ni­ci­ma foto­graf­skog natje­ča­ja bit će ostva­re­na u Hotelu Lone u 21 sat nakon čega sli­je­di after par­ty u Night clu­bu Lone.[/lang_hr]

AKA_1511AKA_1514AKA_1515AKA_1521AKA_1519AKA_1617 AKA_1531AKA_1538 AKA_1544AKA_1549 AKA_1630AKA_1632 AKA_1608AKA_1563