Seminar o kulturnoj baštini u Balama

24.03.2015.

Seminar nazi­va “Okvirna konven­ci­ja o vri­jed­nos­ti kul­tur­ne bašti­ne za druš­tvo: (Baštinske) Zajednice Talijana u ino­zem­s­tvu – sadr­ža­ji i dobre prak­se” odr­žan je u petak 20. ožuj­ka u Kaštel Bembu u Balama, a u orga­ni­za­ci­ji vene­ci­jan­skog ure­da Vijeća Europe u surad­nji s Upravnim odje­lom za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je, Istarske kul­tur­ne agen­ci­je i Marco Polo Systema. Svrha semi­na­ra bila je uspos­tav­lja­nje odno­sa izme­đu sadr­ža­ja Konvencije iz Faroa i nje­ne pri­mje­ne te već pos­to­je­ćih i aktiv­nih baštin­skih zajed­ni­ca. Program semi­na­ra počeo je poz­drav­nim govo­ri­ma pred­stav­ni­ka vlas­ti i usta­no­va: Aleksandre Vinkerlić, direk­to­ri­ce Istarske Kulturne Agencije, Giuseppine Rajko, zamje­ni­ce župa­na Istarske župa­ni­je, Roberta Ciambettija, pro­čel­ni­ka Odjela za pre­ko­gra­nič­nu i tran­s­na­ci­onal­nu surad­nju regi­je Veneto, te Alberta d’Alessandra, direk­tor vene­ci­jan­skog ure­da Vijeća Europe koji je ujed­no bio i mode­ra­tor seminara.

P1080783 (600x450)

On je u svom uvod­nom govo­ru govo­rio o sadr­ža­ju i ino­va­tiv­nim aspek­ti Konvencije iz Faroa i nji­ho­va pri­mje­na kroz Action Plan Vijeća Europe pri­hva­će­nog u svib­nju 2013. godine.

- Konvencija iz Faroa nije doku­ment koji name­će pos­tup­ke već daje slo­bo­du za pro­na­la­zak spe­ci­fič­nih puto­va. Princip dje­lo­va­nja konven­ci­je je “bot­tom-up”, dak­le od iskus­tva i potre­ba sta­nov­niš­tva odre­đe­nog teri­to­ri­ja pre­ma gore. U ovom doku­men­tu sagle­da­va­ju se mate­ri­jal­na i nema­te­ri­jal­na kul­tur­na bašti­na, ali i sam pej­zaž. Jedan od ala­ta koje pru­ža konven­ci­ja je i model “baštin­skih šet­nji” koji su u sušti­ni baštin­ski iti­ne­re­ri. Hrvatska i Slovenija bile su među prvim zem­lja­ma koje su pot­pi­sa­le konven­ci­ju, a ona je otvo­re­na i zem­lja­ma koje nisu čla­ni­ce Vijeća Europe. Jedan od cilje­va konven­ci­je je i stvo­ri­ti mre­žu gra­do­va, dak­le surad­nič­ku plat­for­mu na većoj razi­ni, kazao je d’Allesandro i naveo pri­mje­re dobre prak­se koji su orga­ni­zi­ra­ni u Veneciji i Marseju.

P1080779 (600x450)

Više o samom pri­mje­ru Marseja govo­rio je Prosper Wanner, surad­nik vene­ci­jan­skog ure­da Vijeća Europe u svom izla­ga­nju nazi­va “Na koji način pri­mje­na Konvencije iz Faroa može dopri­ni­je­ti razvo­ju jed­nog teri­to­ri­ja: europ­ski pri­mje­ri i dobre prakse”.

- U Marseju je na teme­lju Konvencije iz Faroa osno­va­na zadru­ga gra­đa­na nazva­na Hotel du Nord. Aktivnost zadru­ge usmje­re­na je na konver­zi­ju indus­trij­skih kvar­to­va na sje­ver­nom dje­lu gra­da, a sve je poče­lo istra­ži­va­nji­ma o samoj povi­jes­ti tih dije­lo­va Marseja u koji­ma žive pri­pad­ni­ci raz­nih manji­na koji su tu doš­li u potra­zi za pos­lom. Iz tih istra­ži­va­nja iznje­dri­le su publi­ka­ci­je i stvo­re­ni su raz­ni arhi­vi, a 2003. godi­ne orga­ni­zi­ra­na je i prva baštin­ska šet­nja koja je bila vrlo uspješ­na i koja je pre­ras­la u godiš­nju mani­fes­ta­ci­ju, kazao je Wanner.

Potom je usli­je­di­lo izla­ga­nje zamje­ni­ce župa­na Giuseppine Rajko nazi­va “Kako Zajednice Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji vred­nu­ju vlas­ti­tu kul­tur­nu bašti­nu?” i Maurizia Tremula, pred­sjed­ni­ka Izvršnog odbo­ra Talijanske uni­je na temu “Dobre prak­se tali­jan­ske manji­ne u europ­skom pro­gra­mi­ra­nju u Hrvatskoj i Sloveniji”. Drugi blok pre­da­va­nja odno­sio se na pro­jek­te za vred­no­va­nje teri­to­ri­ja u Hrvatskoj i Sloveniji te dobre prak­se u pro­gram­skom raz­dob­lju 2007. – 2013. u odno­su na pro­gram­sko raz­dob­lje 2014. – 2020. godi­ne. Bojana Puljko i Vladimir Torbica iz župa­nij­skog Odjelaza kul­tu­ru pred­sta­vi­li su pro­jek­te Revitas 1 i Revitas 2, Hera te osta­le pri­mje­re dobre prak­se kao što su Ex-Po-Aus i Adria Muse. Torbica je napo­me­nuo da se cilje­vi Revitasa 2 u pot­pu­nos­ti ukla­pa­ju u Konvenciju iz Faroa jer pola­ze upra­vo od ono­ga što lju­de na odre­đe­nom teri­to­ri­ju zani­ma, a kru­na tog pro­jek­ta bit će Centar za fre­ske u Draguću koji će biti mjes­to susre­ta i rada umjet­ni­ka i znanstvenika.

P1080777 (600x450)

Predavanje na temu “Sinergije izme­đu jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra u okvi­ru mul­ti­la­te­ral­ne surad­nje: među­na­rod­ni kon­tekst RPSEE i Local Development Pilot Project: pro­jekt CULTEMA. Dobre prak­se pro­je­ka­ta IPA – Adrifort i Italija – Slovenija CAMAA” odr­ža­li su Pietrangelo Pettenò, gene­ral­ni direk­tor Marco Polo Systema GEIE i nje­gov surad­nik Daniele Sferra.

- Marco Polo Systema GEIE uklju­čen je u EU pro­jek­ti­ra­nje od samih poče­ta­ka, a glav­ni nam je cilj valo­ri­za­ci­ja for­ti­fi­ka­cij­skih sis­te­ma na lokal­noj i europ­skoj razi­ni. Partikularni cilj bio je obno­va i stav­lja­nje u upo­ra­bu Forrte Marghere što je tako­đer rađe­no po prin­ci­pu “bot­tom-up” i koji je kre­tao od poje­di­na­ca i nji­ho­vih potre­ba, kazao je Pettenò.

P1080781 (600x450)

Zadnje izla­ga­nje na temu “Projekt “Verotour”: iti­ne­rar duž povi­jes­nih trgo­vač­kih ruta Mletačke Republike: clus­ter izvr­s­nos­ti tran­s­na­ci­onal­nog temat­skog iti­ne­ra­ra u okvi­ru među­na­rod­ne mul­ti­la­te­ral­ne kul­tur­ne surad­nje – od jadran­skog geograf­skog okvi­ra do podru­čja Europskog Sredozemlja” odr­žao je Paolo Rosso iz Uprave za turi­zam Regije Veneto nakon kojeg je kre­nu­la ras­pra­va nazi­va “Obveze baštin­skih zjed­ni­ca i novi europ­ski pro­jek­ti” koju su mode­ri­ra­li Pietrangelo Pettenò, Vladimir Torbica i Alberto D’Alessandro. Oni su zaklju­či­li da je ovaj baljan­ski semi­nar još jedan korak napri­jed u uspješ­noj tran­s­na­ci­onal­noj surad­nji koja će zahva­lju­ju­ći budu­ćim susre­ti­ma ovak­ve vrste zasi­gur­no uro­di­ti novim plodovima.

Tekst i foto Boris VINCEK