Studijski posjet Veneciji u organizaciji IKA‑e

05.03.2015.

U sklo­pu pro­gra­ma edu­ka­ci­je “Europrojektiranje za orga­ni­za­ci­je u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je” u orga­ni­za­ci­ji Istarske kul­tur­ne agen­ci­je proš­log je viken­da odr­žan stu­dij­ski posjet Veneciji u kojem je sudje­lo­va­lo 12 polaz­ni­ka pro­gra­ma te pred­stav­ni­ka držav­nih i regi­onal­nih ins­ti­tu­ci­ja. Protokolarni dio posje­ta počeo je u zgra­di Vijeća Regije Veneto gdje su dele­ga­ci­ju koju su osim polaz­ni­ka i pred­stav­ni­ka Grada Kopra sači­nja­va­li Lorella Limocin Toth (pro­čel­ni­ca Konzervatorskog odje­la Ministarstva kul­tu­re), Giuseppina Rajko (zamje­ni­ca župa­na IŽ) i Vladimir Torbica (pro­čel­nik Odjela za kul­tu­ru IŽ) doče­ka­li Clodovaldo Ruffato (pred­sjed­nik Vijeća Regije Veneto), Alberto d’Alessandro (direk­tor vene­ci­jan­skog ure­da Vijeća Europe), Diego Vecchiato (direk­tor Odjela za među­na­rod­ne odno­se Regije Veneto) te broj­ni pred­stav­ni­ci pro­jek­ta obno­ve Forte Marghere.

P1080712 (1000x750)

Ovom pri­go­dom pred­stav­ni­ci ins­ti­tu­ci­ja zahva­li­li su svo­jim tali­jan­skim kole­ga­ma na dugo­go­diš­njoj finan­cij­skoj pomo­ći za ure­đe­nje vene­ci­jan­ske mate­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne na istar­skom polu­oto­ku, a pro­čel­nik Torbica je od pred­sjed­ni­ka Vijeća Regije Venete zatra­žio služ­be­nu podr­šku kan­di­da­tu­re Pule za Europsku pri­jes­tol­ni­cu kul­tu­re 2020. godi­ne. Nakon pro­to­ko­lar­nog dije­la u zgra­di Vijeća dele­ga­ci­ja se pre­se­li­la u ure­de Vijeća Europe gdje je direk­tor d’Alessandro polaz­ni­ke pro­gra­ma edu­ka­ci­je upoz­nao s okvir­nom konven­ci­jom Faro o vri­jed­nos­ti kul­tur­ne bašti­ne te im zaže­lio uspje­šan rad u europrojektiranju.

P1080717 (1000x750)

Kao pri­mjer “dobre prak­se” polaz­ni­ci­ma je pred­stav­ljen pro­jekt obno­ve Forte Marghere – zad­njeg kop­ne­nog obram­be­nog kom­plek­sa koji je čuvao Veneciju i koji već u ovoj fazi okup­lja broj­ne koris­nič­ke sadr­ža­je. Naime, neke su gra­đe­vi­ne već sada u funk­ci­ji kul­tu­re pa se u ForteMargheri nala­ze skla­di­šte za sce­no­gra­fi­je vene­ci­jan­skog kaza­li­šta La Fenice te pros­to­ri za radi­oni­ce izra­de sce­no­gra­fi­ja koje koris­te stu­den­ti vene­ci­jan­skog sve­uči­li­šta. U sklo­pu kom­plek­sa obnov­lje­ni su i pros­to­ri koji se koris­te za smje­štaj, sani­tar­ni čvor, ugos­ti­telj­ska rad­nja i neko­li­ko izlož­be­nih pros­to­ra. Među gra­đe­vi­na­ma koje odu­zi­ma­ju zrak zaci­je­lo su i sta­re baru­tar­ni­ce od kojih je jed­na već u upo­ra­bi kao i dva veli­ka kaza­ma­ta s koji­ma će se usko­ro kre­nu­ti u obno­vu. Tvrđavom, kroz model jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva uprav­lja Marco polo sys­tem GEIE kome je obno­va i stav­lja­nje u funk­ci­ju Forte Marghere odskoč­na daska za revi­ta­li­za­ci­ju cije­log obram­be­nog prste­na Venecije.

P1080723 (1000x750)

“U duhu dodat­nog osna­ži­va­nja već pos­to­je­će i vrlo uspješ­ne surad­nje i razu­mi­je­va­nja izme­đu ins­ti­tu­ci­ja koje dje­lu­ju na podru­čju povi­jes­nog teri­to­ri­ja mle­tač­ke Istre ovim nam je posje­tom želja bila nas­ta­vi­ti surad­nju u razvo­ju budu­ćih kul­tur­nih i dru­gih pro­je­ka­ta u novom pro­gram­skom raz­dob­lju Unije od 2014. do 2020. godi­ne. Strukturirana surad­nja izme­đu vene­ci­jan­skih i istar­skih part­ne­ra pro­na­la­zi doda­tan ele­ment kohe­zi­je i koor­di­na­ci­je u nedav­no pot­pi­sa­nom spo­ra­zu­mu izme­đu Marco Polo sys­te­ma, Istarske kul­tur­ne agen­ci­je i Grada Kopra kako bi se defi­ni­ra­li slje­de­ći kora­ci za uspos­ta­vu Europske gru­pe za teri­to­ri­jal­nu surad­nju na temu kul­tur­ne bašti­ne, kul­tur­nog turiz­ma, odr­ži­vog razvo­ja, lokal­nog i regi­onal­nog razvo­ja te stva­ra­nja moguć­nos­ti za nova rad­na mjes­ta”, zaklju­ču­je rav­na­te­lji­ca Istarske kul­tur­ne agen­ci­je Aleksandra Vinkerlić.

P1080728 (750x1000)

P1080748 (1000x750)

P1080750 (750x1000)

Tekst i foto Boris VINCEK