Zatvaranje Visualije i obaranje Guinessovog rekorda

11.05.2015.

Festival moder­ne teh­no­lo­gi­je, 3D video map­pin­ga i dizaj­na ras­vje­te Visualia ne samo da već tre­ću godi­nu Pulu na krat­ko pre­tva­ra u grad svje­tla, već ju je ovo­go­diš­nje izda­nje fes­ti­va­la uspje­lo uves­ti i u Guinessovu knji­gu rekor­da. Velikom svje­tlos­nom raz­gled­ni­com koja će obi­ći svi­jet na naj­bo­lji se način okon­ča­lo ovo­go­diš­nje trod­nev­no izda­nje ovog fes­ti­va­la svjetla.

visualia1

Subotnjoj akci­ji foto­gra­fi­ra­nja naj­ve­ćeg ljud­skog svje­tlos­nog zna­ka oda­zva­lo se pre­ko 4.000 Puljana i nji­ho­vih gos­ti­ju, što je bilo više no dovolj­no da bi se obo­rio dosa­daš­nji rekord u kate­go­ri­ji “Largest human tor­c­hlig­ht ima­ge” pos­tav­ljen 2011. u Jakarti, Indonezija, gdje se na doga­đa­ju “FFG Love Movement” u orga­ni­za­ci­ji Freedom Faithnet Global oku­pi­lo 3.777 posje­ti­te­lja. Nekoliko sto­ti­na lju­di osta­lo je pred Arenom jer ih je za teh­nič­ke potre­be foto­gra­fi­je bilo pre­vi­še. Organizatori se nji­ma dubo­ko ispri­ča­va­ju, a zahva­lju­ju se svi­ma koji su uspje­li ući na strp­lje­nju i dis­ci­pli­ni­ra­nos­ti u izvr­ša­va­nju sve­ga što se od njih tražilo.

visualia2

Poznati pul­ski foto­graf  Duško Marušić – Čiči bio je služ­be­ni foto­graf svje­tlos­ne raz­gled­ni­ce, a glu­mac i ani­ma­tor Šandor Slacki vodio je pro­gram u Areni, usmje­ra­va­ju­ći i zabav­lja­ju­ći publi­ku. Da bi se služ­be­no obo­rio rekord valja­lo se drža­ti mno­gih pra­vi­la, pa se tako u Arenu mora­lo ula­zi­ti u gru­pa­ma od 50 lju­di i sva­ka je gru­pa ima­la vlas­ti­tog vodi­ča. Na ula­zu je svat­ko dobio po jedan bije­li, žuti ili zele­ni svje­tle­ći prsten koji su zadr­ža­li kao uspo­me­nu. Njima su ispi­sa­li svje­tlos­ni nat­pis “Pula + Istria”. Dva neo­vis­na svje­do­ka izrav­no su nad­zi­ra­la cije­li pro­ces ula­ska i popu­nja­va­la služ­be­ne GWR obras­ce. Profesionalni što­pe­ri mje­ri­li su vri­je­me od počet­ka do kra­ja sni­ma­nja foto­gra­fi­je, a četi­ri kame­re sni­ma­le su dokaz­ne mate­ri­ja­le koji se sada šalju na pro­vje­ru i potom Guinness objav­lju­je konač­nu odlu­ku o uspješ­nos­ti pro­jek­ta. Službeni rezul­ta­ti zna­ti će se nakon pre­da­je potreb­ne doku­men­ta­ci­je i pre­gle­da svih dokaz­nih video mate­ri­ja­la. Ovo oba­ra­nje Guinness rekor­da koje Pulu upi­su­je u povi­jest, kao i cije­li Visualia fes­ti­val orga­ni­zi­ra­li su udru­ga Sonitus i Turistička zajed­ni­ca Grada Pule.

visualia3 (600x402)

Tekst i foto D. KNAPIĆ

Službena foto­gra­fi­ja Daniel KIRŠIĆ