Objavljen natječaj za procjenitelje građanskih akcija

29.02.2016.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva je 29. velja­če ras­pi­sa­la jav­ni poziv za pri­ja­vu pro­cje­ni­te­lja gra­đan­skih akci­ja. Postupak pro­cje­nji­va­nja se odno­si na pri­ja­ve za gra­đan­ske akci­je “Naš dopri­nos zajed­ni­ci” koji se pro­vo­di u part­ner­stvu s Nacionalnom zak­la­dom za razvoj civil­nog druš­tva u sklo­pu pro­ši­re­nog Decentraliziranog mode­la finan­ci­ra­nja razvo­ja civil­nog druš­tva u Republici Hrvatskoj.

logo22

Na poziv se mogu pri­ja­vi­ti zain­te­re­si­ra­ne oso­be s podru­čja pet župa­ni­ja: Istarske, Primorsko-goran­ske, Karlovačke, Krapinsko-zagor­ske i Sisačko-mos­la­vač­ke, a čije pla­će nisu finan­ci­ra­ne teme­ljem ins­ti­tu­ci­onal­ne podr­ške odre­đe­noj udru­zi od stra­ne Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­no­ga društva.

Zaklada će ovim putem oda­bra­ti pet pro­cje­ni­te­lja, a jav­ni će poziv biti otvo­ren do 15. ožuj­ka. Popunjene, pot­pi­sa­ne i ske­ni­ra­ne obras­ce za pri­ja­vu pro­cje­ni­te­lja potreb­no je pos­la­ti na e- mail adre­su Zaklade: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

Tekst jav­nog pozi­va, kao i obra­zac za pri­ja­vu dos­tup­ni su na mrež­nim stra­ni­ca­ma Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva www.civilnodrustvo-istra.hr u dije­lu „Otvoreni natje­ča­ji“ – Javni poziv za pri­ja­vu procjenitelja/ica.