Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva najavila Info dane i objavu natječaja za Male projekte

09.03.2016.

U Zakladi za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva danas je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za medi­je povo­dom odr­ža­va­nja ovo­go­diš­njih Info dana te naj­a­ve natje­ča­ja Mali pro­jek­ti za bolje sutra. Info dani „Zaklade ove će godi­ne tra­ja­ti od 14. do 18. ožuj­ka, a nami­je­nje­ni su svim orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva, jav­nim i pri­vat­nim usta­no­va­ma, jedi­ni­ca­ma lokal­ne i regi­onal­ne upra­ve i samo­upra­ve, te osta­lim zain­te­re­si­ra­ni­ma“, kaza­le je upra­vi­te­lji­ca Zaklade Helga Možé Glavan.

P1120813 (600x450)

U pone­dje­ljak 14. ožuj­ka, bit će odr­ža­na ”ABCda’‘ – počet­nič­ka edu­ka­ci­ja koja će pokri­ti teme osni­va­nja udru­ge pa sve do rada, pro­ra­ču­na i nači­na finan­ci­ra­nja. Program će biti odr­žan u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­ta Rojc od 9 do 13 sati, a gos­to­vat će Danijela Ustić iz Volonterskog cen­tra Istra. U uto­rak će biti odr­žan jutar­nji i popod­nev­ni pro­gram na temu ino­va­tiv­nih rje­še­nja koji­ma civil­no druš­tvo mora teži­ti da bi se uspješ­no pri­la­go­đa­va­lo novim zah­tje­vi­ma druš­tva i trži­šta. Iz Pariza dola­zi Vladimir Šestović iz European Civic Foruma koji će govo­ri­ti o sudje­lo­va­nju u jav­nim poli­ti­ka­ma i zago­va­ra­nju. Nakon nje­go­va pre­da­va­nja, sli­je­de izla­ga­nja Mirne Karzen iz zagre­bač­kog Laboratorija za druš­tve­ne ino­va­ci­je, te Marka Gregovića i Hajdane Rukavina iz druš­tve­ne tvrt­ke Brodoto d.o.o. koji će pred­sta­vi­ti svoj pro­jekt Crowdfunding aka­de­mi­je i alter­na­tiv­ne nači­ne finan­ci­ra­nja. Za sve one koji ne stig­nu na jutar­nja pre­da­va­nja, u 18 sati će biti odr­ža­na i jav­na tri­bi­na u pros­to­ru Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula s rezi­me­om jutar­njeg pro­gra­ma i pri­pa­da­ju­ćom raspravom.

U sri­je­du će u pod­ne u vijeć­ni­ci rada Pule biti odr­žan okru­gli stol na temu „Problematike i moguć­nos­ti SOS tele­fo­na u surad­nji s Gradom Pula“, a čet­vr­tak je rezer­vi­ran za jav­no pred­stav­lja­nje pro­jek­ta ”El sis­te­ma u Istri” u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, gdje će Zaklada i part­ner­ska udru­ga SO DO iz Zagreba pred­sta­vi­ti pri­li­ke koje dono­si ovaj spe­ci­fi­čan pro­jekt. Naposljetku, u petak će se u Visokoj teh­nič­ko-pos­lov­noj ško­li Politehnika Pula biti odr­žan okru­gli stol o moguć­nos­ti­ma surad­nje Politehnike i udru­ga stu­de­na­ta i alum­na sa Zakladom.

zaklada logo

Prijave za aktiv­nos­ti otvo­re­ne su zaključ­no s 11. ožuj­kom na lin­ku dos­tup­nom na stra­ni­ca­ma Zaklade.

Tijana Biletić naj­a­vi­la je natje­čaj Mali pro­jek­ti za bolje sutra koji će biti otvo­ren od 10. ožuj­ka do 11. trav­nja. Pravo pri­ja­ve ima­ju udru­ge, usta­no­ve i mjes­ni odbo­ri sa sje­di­štem u gra­do­vi­ma i opći­na­ma koji finan­ci­ra­ju Fond gra­do­va i opći­na za 2016. godi­nu, a to su: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, Medulin, Funtana i Bale. Ove godi­ne novost je pove­ća­nje naj­vi­šeg poten­ci­jal­nog izno­sa poje­di­nač­ne pot­po­re, budu­ći da je s deset na 15 tisu­ća kuna.

Tekst i foto­gra­fi­ja Boris VINCEK