Predstavljanje Programa Europa za građane 2014 – 2020 i Europskog socijalnog fonda

05.05.2017.

Ured za udru­ge Vlade Republike Hrvatske i Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne na pred­stav­lja­nje moguć­nos­ti finan­ci­ra­nja za orga­ni­za­ci­je civil­no­ga druš­tva – Programa Europa za gra­đa­ne 2014 – 2020 te Europskog soci­jal­nog fonda.

Europa za građane prezentacija_1Predstavljanje će se odr­ža­ti u čet­vr­tak, 18. svib­nja s počet­kom u 13 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

Ovo je doga­đa­nje nami­je­nje­no svim orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva te zain­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma. Cilj pred­stav­lja­nja je podi­ći razi­nu infor­mi­ra­nos­ti orga­ni­za­ci­ja koje su poten­ci­jal­ni pri­ja­vi­te­lji na natje­ča­je ras­pi­sa­ne iz dva nave­de­na pro­gra­ma te ohra­bri­ti iste na pri­ja­vu. Predstavljajući natje­ča­je koji su u naj­a­vi, orga­ni­za­ci­je se mogu pri­pre­mi­ti za pri­ja­vu, kon­tak­ti­ra­ti poten­ci­jal­ne part­ne­re i pra­vo­vre­me­no raz­ra­di­ti pro­jek­t­ne ideje.

„Pozivamo Vas da svo­je sudje­lo­va­nje pot­vr­di­te čim pri­je, a naj­kas­ni­je 17. 05. 2016. na adre­su e‑pošte zaklada@civilnodrustvo-istra.hr. S obzi­rom na važ­nost teme, moli­mo da se naj­ma­nje jedan pred­stav­nik Vaše orga­ni­za­ci­je oda­zo­ve ovom pozi­vu. Također moli­mo da ovaj Poziv pros­li­je­di­te svi­ma koji­ma bi mogao biti od zna­ča­ja“, navo­de iz Zaklade.

Priredio B. V.