Predstavljanje projekta XII x II 2018 u kinu Valli

14.12.2017.

Predstavljanje pro­jek­ta XII x II 2018 bit će odr­ža­no u petak, 15. pro­sin­ca u pod­ne u pul­skom kinu Valli. O pro­jek­tu će govo­ri­ti istar­ski župan Valter Flego, rav­na­te­lji­ca Pula Film Festivala i izbor­ni­ca likov­nog dije­la izda­nja za 2018. godi­nu Gordana Restović te izbor­nik glaz­be­nog dije­la izda­nja za 2018. godi­nu Bruno Krajcar.

Ovogodišnje izda­nje kalen­da­ra i CD‑a XII x II posve­će­no je 65. godiš­nji­ci odr­ža­va­nja Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Dvanaest mla­dih likov­nja­ka svo­jim je ori­gi­nal­nim rado­vi­ma čes­ti­ta­lo rođen­dan jed­nom od naj­sta­ri­jih film­skih fes­ti­va­la na svi­je­tu, a 12 glaz­be­nih bro­je­va pod­sje­ća­ju na film­ske uspješ­ni­ce u koji­ma je glaz­ba osta­vi­la pre­poz­nat­ljiv trag. Veći dio albu­ma pri­prem­ljen je i snim­ljen upra­vo slav­lje­ni­ku u čast, s ciljem poti­ca­nja inte­re­sa za film­sku glaz­bu, kako kod uče­ni­ka i stu­de­na­ta tako i kod glaz­be­nih entu­zi­jas­ta s podru­čja koje popu­lar­no zove­mo glaz­be­ni amaterizam.

U pro­jek­tu je do ove godi­ne sudje­lo­va­lo šes­to­ti­njak glaz­be­ni­ka i sto pede­set likov­nja­ka. Projekt je nas­tao na osno­vu ide­je pokre­ta­ča Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je, s ciljem pro­mo­ci­je mla­dih stva­ra­la­ca s podru­čja Istre, kako bi osna­ži­li sta­tus mla­dih auto­ra i pru­ži­li im odskoč­nu dasku, izvuk­li ih iz ano­nim­nos­ti te potak­nu­li na dalj­nje stva­ra­laš­tvo. Kalendar s CD-om, pored sve­ga nave­de­nog, slu­ži i kao pro­to­ko­lar­ni pok­lon Županije povo­dom novo­go­diš­njih blag­da­na čime se istar­ska kul­tu­ra pro­mo­vi­ra i van gra­ni­ca Hrvatske. Na taj je način XII x II pos­tao pre­poz­nat­ljiv kul­tur­ni pro­izvod Istarske županije.

U glaz­be­nom dije­lu nas­tu­pit će mla­di glaz­be­ni­ci, nakon čega sli­je­di otvo­re­nje izlož­be likov­nih  rado­va pro­jek­ta XII x II.

Priredio B. V.