86. TEH konferencija: 27. – 30. rujna 2018.

24.09.2018.

Ovog viken­da od 27. do 30. ruj­na 2018 u Bagneuxu u Francuskoj odr­ža­ti će se 86. TEH (Trans Europe Halles) konferencija.

Trideset i pet godi­na nakon osnut­ka među­na­ron­de mre­že Trans Europe Halles, ino­va­tiv­ne vri­jed­nos­ti i rad nji­ho­vih čla­no­va čine se rele­vant­ni­ji­ma no ikad. Početkom osam­de­se­tih, neza­vis­ni kul­tur­ni cen­tri bili su izu­ze­tak, danas je zago­va­rač­ki rad Trans Europe Halles‑a, s pro­jek­tom “Factories of Imagination” (Tvornice mašte) vrlo bli­zu ide­ji “Cultural third pla­ces”, koja čes­to uklju­ču­je tran­sfor­ma­ci­ju pros­to­ra. Cultural third pla­ces ili ter­ci­jar­ni pros­to­ri su hibrid­ni pros­to­ri otvo­re­ni svi­ma koji podr­ža­va­ju kul­tur­ne raz­mje­ne među raz­li­či­tim popu­la­ci­ja­ma. Posjetitelji tak­vih mjes­ta nisu samo gle­da­te­lji, već akte­ri u pro­ce­su uče­nja, eks­pe­ri­men­ti­ra­nja u zna­nju i kulturi.

86. TEH kon­fe­ren­ci­ja biti će pri­li­ka za pove­zi­va­nje, raz­mje­nu ide­ja i rje­še­nja te izgrad­nju novih surad­nji. Konferencija e se odr­ža­ti u pros­to­ru Le plus peti­te cirque du mon­de (PPCM) u Bagneuxu u Francuskoj.

Više o pro­gra­mu može­te pro­či­ta­ti ovdje.

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles je europ­ska mre­ža kul­tur­nih cen­ta­ra pokre­nu­tih od stra­ne gra­đa­na i umjet­ni­ka, koja okup­lja 102 mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih kul­tur­nih cen­ta­ra i pri­dru­že­nih orga­ni­za­ci­je diljem Europe. Misija Trans Europe Hallesa je jača­nje odr­ži­vog razvo­ja nev­la­di­nih kul­tur­nih cen­ta­ra te poci­ta­nje novih ini­ci­ja­ti­va pove­zi­va­njem, podr­ža­va­njem i pro­mi­ca­njem istih. Ova mre­ža pru­ža dina­mi­čan forum za ide­ja, iskus­ta­va i raz­mje­ne, podr­ža­va svo­je čla­no­ve i nji­ho­ve zajed­ni­ce. Trans Europe Halles olak­ša­va i poti­če umjet­nič­ke surad­nje u cije­loj Europi.
Trans Europe Halles pokre­će i koor­di­ni­ra neko­li­ko među­na­rod­nih pro­je­ka­ta s jakim nagla­skom na izgrad­nju i mobil­nos­ti kul­tur­nih rad­ni­ka. Jedna od glav­nih aktiv­nos­ti mre­že su i među­na­rod­ni sku­po­vi orga­ni­zi­ra­ni dva puta godiš­nje s odre­đe­nim tema­ma veza­nim uz neza­vis­nu kul­tu­ru. Kroz svo­je broj­no člans­tvo mre­ža aktiv­no utje­če na kul­tur­ne poli­ti­ke na europ­skoj i lokal­noj razini.