Otvorenje izložbe Roberte Weissman Nagy „There is no there, there“ u Muzeju grada Umaga

06.03.2019.

Otvorenje samos­tal­ne izlož­be Roberte Weissman Nagy nazi­va „There is no the­re, the­re“ bit će odr­ža­no u subo­tu, 9. ožuj­ka u 19 sati u Muzeju gra­da Umaga. Autoricu će pred­sta­vi­ti kus­tos izlož­be Eugen Borkovsky.

 „…U ovom nas­tu­pu, unu­tar dva­ju aktiv­nih pros­to­ra uma­škog likov­nog kori­do­ra, bit će potre­ban napor gle­da­nja. Naravno, ne samo zbog pro­mje­ne pros­to­ra već i zbog uje­di­nja­va­nja doživ­lja­ja iz oba­ju. Odušak će biti moguć napu­šta­njem prvog pros­to­ra i fizič­ko kre­ta­nje ka dru­gom kroz, ranim pro­lje­ćem, obi­lje­že­ni grad. Ali, nakon ula­ska u dru­gi pros­tor, opet ćemo osta­ti osup­nu­ti ponu­đe­nim. Naime, ni u jed­nom od njih umjet­ni­ca nas ne pre­pu­šta „lije­pim sli­ka­ma“, uobi­ča­je­nom iska­zu inter­pre­ta­ci­je obli­ka. U obje situ­aci­je, a koje su smis­le­no pove­za­ne, neće­mo biti pošte­đe­ni doj­mo­va iza­zva­nih mate­ri­ja­li­za­ci­jom pro­pi­ti­va­nja: nači­ni­ma dvo­di­men­zi­onal­ne i tro­di­men­zi­onal­ne sce­ne. Dogodit će nam se pre­la­ma­nje viđe­nog. Nakon kadro­va video-rada, nude nam se pred­me­ti koje, nez­grap­ne ali upo­zo­ra­va­ju­će, može­mo čak i dodir­nu­ti. Ili, ako ide­mo obr­nu­tim redom, nakon opred­me­će­nih pro­pi­ti­va­nja, naći ćemo se usred aso­ci­ja­tiv­nih kadro­va u koji­ma direk­t­no sudje­lu­je umjet­ni­ca. U oba slu­ča­ja naći ćemo se na „mjes­ti­ma bez oslon­ca“. Roberta Weissman Nagy uvo­di nas u pozi­ci­ju pro­ma­tra­ča koji se mora odlu­či­ti što doživ­lja­va pos­ta­ju­ći sudi­oni­kom pro­jek­ta. Doživljava li pred­me­te ili doga­đaj…“, piše Borkovsky u pred­go­vo­ru kataloga.

Roberta Weissman Nagy rođe­na je u Puli gdje zavr­ša­va Srednju umjet­nič­ku ško­lu. Akademiju likov­nih umjet­nos­ti zavr­ši­la je u Beogradu, na Odsjeku za kipar­stvo i likov­nu peda­go­gi­ju, u kla­si prof. Jovana Kratohwilla 1988. godi­ne. Kiparstvo je spe­ci­ja­li­zi­ra­la u podru­čju skul­p­tu­re u meta­lu. Uz iznim­no aktiv­nu umjet­nič­ku prak­su, bavi se i peda­go­škim radom. Za svoj je struč­ni rad višes­tru­ko nagra­đi­va­na. Izlagala je na broj­nim kolek­tiv­nim i samos­tal­nim izlož­ba­ma u zem­lji i svi­je­tu. Članica je HDLU‑a Istre. Majka je tro­je djece.

Priredio B. V.