Razgovor: Gordana Restović – ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival

19.04.2019.

Ni jedna manifestacija nema tako odanu publiku kao Pulski filmski festival

• U srp­nju će Pula po 66. put biti u zna­ku fil­ma. Naime, od 13. do 21. srp­nja odr­ža­va se Pulski film­ski fes­ti­val. O novos­ti­ma i radu Javne usta­no­ve Pula film fes­ti­val, raz­go­va­ra­li smo s rav­na­te­lji­com Gordanom Restović.

Bliži nam se 66. Festival. Održat će se od 13. do 21. srp­nja. Što nam on novo­ga dono­si, može­te li već sada nešto otkriti?

- Nešto više od tri mje­se­ca nas dije­li od počet­ka 66. Pule. Pripreme su, daka­ko, u punom jeku i velik dio pos­la je već odra­đen, no pot­pu­nu ćemo kons­truk­ci­ju fina­li­zi­ra­ti nakon obja­ve selek­ci­je fil­mo­va. To je ključ­ni tre­nu­tak oko kojeg se oko­šta­va cje­lo­kup­na orga­ni­za­ci­ja, a zadr­žat ćemo pro­vje­re­ni kon­cept. O novi­na­ma može­mo nešto kas­ni­je, tako da se opet susretnemo.

Umjetnički rav­na­telj Zlatko Vidačković i idu­će dvi­je godi­ne vodit će pro­gram­sku kon­cep­ci­ju Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Je li pro­gram već u pripremi?

- Nakon pro­ve­de­nog jav­nog natje­ča­ja, minis­tri­ca kul­tu­re dr. sc. Nina Obuljen Koržinek ime­no­va­la je Zlatka Vidačkovića na duž­nost umjet­nič­kog rav­na­te­lja Pulskog film­skog fes­ti­va­la od dana 10. ožuj­ka 2019. godi­ne. Upravo su u tije­ku pri­ja­ve za fil­mo­ve za Hrvatski pro­gram, Kratku Pulu, Studentski pro­gram, Međunarodni, odnos­no pro­gram za mla­de, a pri­ja­ve su otvo­re­ne do 24. trav­nja u ponoć. Nakon toga umjet­nič­ki rav­na­telj selek­ti­ra fil­mo­ve i u svib­nju se objav­lju­ju nas­lo­vi koji će obi­lje­ži­ti 66. Pulu.

Pula film fes­ti­val iz godi­ne u godi­nu priv­la­či sve više posje­ti­te­lja. U čemu je tajna?

- Tajna je vrlo jav­na a radi se o – publi­ci. Ni jed­na mani­fes­ta­ci­ja nema tako spe­ci­fič­nu, oda­nu publi­ku koja je nebro­je­no puta doka­za­la da ni ih vre­men­ske nepri­li­ke neće omes­ti ni spri­je­či­ti da sudje­lu­ju na Festivalu. Publika čini šušur, živost, vese­lje, uno­si nevje­ro­jat­nu ener­gi­ju u sva­ki pro­gram, a mi smo tu da im omo­gu­ći­mo i pred­lo­ži­mo niz vrhun­skih nas­lo­va i jed­na­ku organizaciju.

Odabran je vizu­al­ni iden­ti­tet ovo­go­diš­njeg, 66. Festivala. Vizuali su uvi­jek vrlo upe­čat­lji­vi. Koliko su oni važ­ni za pre­poz­na­va­nje i imidž Festivala?

- Zbog veli­ke paž­nje koja se posve­ću­je vizu­al­nom pred­stav­lja­nju Festivala, pri­je dvi­je godi­ne zapo­če­li smo s ras­pi­si­va­njem natje­ča­ja na godiš­njoj razi­ni. Na taj način daje­mo pri­li­ku svim dizaj­ne­ri­ma da pred­lo­že svo­je viđe­nje, per­s­pek­ti­vu i kre­ativ­nost. Festival je brend za sebe i zanim­lji­vo je vidje­ti na koji način ga doživ­lja­va­ju umjet­ni­ci i pre­ta­ču u vizu­al­no rje­še­nje koji se kre­će u spek­tru od pot­pu­no aps­trak­t­nog poima­nja do kon­kret­nih gra­fič­kih pri­jed­lo­ga. Ove je godi­ne iza­bran pri­jed­log auto­ra Rašić+Vrabec zbog jas­ne dimen­zi­je pros­to­ra i vre­me­na, lake čit­lji­vos­ti i apli­ka­bil­nos­ti i vje­ru­jem da će biti pre­poz­nat u čita­vom gradu.

Popratni pro­gra­mi sva­ka­ko su važ­ni dio Festivala. Koji su naj­po­sje­će­ni­ji i na koji način oni dopri­no­se Festivalu?

- Popratni pro­gra­mi na Festivalu nado­pu­nju­ju film­ske kako bi publi­ka izme­đu pro­jek­ci­ja pro­naš­la doda­tan sadr­žaj koji će ih ili zaba­vi­ti ili zain­te­re­si­ra­ti. U tom smis­lu na ras­po­la­ga­nju su pred­stav­lja­nja knji­ga, „film na brza­ka“ kao što su pro­jek­ci­je na Portarati, a oslu­šku­ju­ći želje publi­ke tre­ću godi­nu zare­dom orga­ni­zi­ra­mo i poprat­ni sadr­žaj s gas­tro ponu­dom. Svaki od njih ima svo­ju publi­ku i dopri­no­se većoj vid­lji­vos­ti i zadr­ža­va­nju publi­ke pri­je ili nakon pro­jek­ci­ja, kao i slu­čaj­nih prolaznika.

Prošle godi­ne Booking.com uvr­stio je Pulu i Arenu u pet naj­bo­ljih svjet­skih kino pozor­ni­ca. Koliko tak­va priz­na­nja zna­če za Festival ali i Pulu, Arenu…?

- Svako je priz­na­nje pot­vr­da da dobro radi­mo. S obzi­rom da je Pula spe­ci­fič­na po film­skom fes­ti­va­lu, uvi­jek nam je dra­go kad smo pre­poz­na­ti izvan gra­ni­ca; već nas je 2013. godi­ne Guardian svr­stao u tri naj­bo­lja Festivala na otvo­re­nom u Europi, a Superbrands kva­li­te­tu nosi­mo čet­vr­tu godi­nu zare­dom. Priznanja su to kojom se ne diči­mo samo mi, već afir­mi­ra­ju čita­vu Pulu i publi­ku, atrak­tiv­nost gra­da, raz­no­li­kost i jedins­tve­nost čarob­nog spo­ja fil­ma i posjetitelja.

Javna usta­no­va Pula film fes­ti­val ne orga­ni­zi­ra samo Pulski film­ski fes­ti­val već i mani­fes­ta­ci­je poput Prosinca u gra­du, vodi Kino Valli… Kako je biti rav­na­te­lji­ca jed­ne tak­ve usta­no­ve? S kojim se sve iza­zo­vi­ma nosite?

- Javna usta­no­va Pula Film Festival od svog osnut­ka do danas pre­poz­na­ta je u svoj­stvu orga­ni­za­to­ra koji skr­bi o nizu grad­skih mani­fes­ta­ci­ja, poput Prosinca u Gradu, Dana Grada i Pulske noći, a sve su to pro­gra­mi koji se odra­đu­ju jed­na­kim entu­zi­jaz­mom i kva­li­te­tom poput cje­lo­go­diš­nje dje­lat­nos­ti Kina Valli i Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Biti na čelu tako dina­mič­ne usta­no­ve, koja para­lel­no obav­lja raz­no­vr­s­ne pro­gra­me i iza kojih sto­ji izu­ze­tan admi­nis­tra­cij­ski i orga­ni­za­cij­ski rad, dugo­go­diš­nji je iza­zov. Svake je godi­ne poje­di­ni pro­gram dru­ga­či­ji, dje­lat­ni­ci i surad­ni­ci ostav­lja­ju svoj osob­ni dopri­nos i pečat, a na rav­na­te­lju je da pro­na­đe rav­no­te­žu izme­đu želja i realizacije.

Kino Valli pos­to­ji više od deset godi­na i od tada je pri­vuk­lo pre­ko 800.000 gle­da­te­lja. Nedavno je u Puli otvo­re­no još jed­no kino. Je li to utje­ca­lo na broj posje­ti­te­lja Kina Valli?

- Nakon više od 800.000 posje­ti­te­lja, 3.000 fil­mo­va i 12.000 pro­jek­ci­ja tije­kom deset godi­na, Kino Valli je nedvoj­be­no uži­vao pri­vi­le­gi­ra­ni sta­tus budu­ći da je bilo jedi­no kino u gra­du. Otvorena su još tri kina i oče­ki­va­li smo da će dio publi­ke što iz zna­ti­že­lje, prak­tič­nos­ti ili osob­nih pre­fe­ren­ci­ja, pre­se­li­ti svo­ju zaba­vu, tako da smo se pri­pre­ma­li za broj­ča­no manje posje­ti­te­lja. I danas, nakon šest mje­se­ci od dobi­va­nja kon­ku­ren­ci­je, u pre­dvi­đe­nim okvi­ri­ma odr­ža­va­mo redo­vi­tu dje­lat­nost bez sma­nje­nja pro­jek­ci­ja i poprat­nih pro­gra­ma, no, narav­no sada je i ključ­no vri­je­me u koje­mu vrši­mo ana­li­ze i pla­no­ve pri­la­god­be, odnos­no po zaklju­če­nju godi­ne imat ćemo pot­pu­ne poka­za­te­lje koje ćemo potom pri­mi­je­ni­ti suk­lad­no posje­će­ni­jim pro­gra­mi­ma i sadržajima.

Razgovarala Paola ALBERTINI