Izložba “Kamen na kamen” u Muzeju grada Umaga – rimska arhitektura u sjeverozapadnoj Istri

21.05.2019.

U surad­nji s Muzejom gra­da Umaga, Arheološkim muze­jom Istre, Zavodom za zašti­tu kul­tur­ne bašti­ne Slovenije, Institutom za arhe­olo­gi­ju i bašti­nu Sveučilišta Primorska, Centrom za komu­ni­ka­ci­ju, sluh i govor Portorož, Pokrajinskim muze­jom Kopar, Hrvatskim save­zom sli­je­pih i Udrugom glu­hih i naglu­hih Istarske župa­ni­je nas­ta­la je izlož­ba nazi­va “Kamen na kamen”, otvo­re­na u Muzeju gra­da Umaga 11. svib­nja s ciljem da jav­nos­ti pri­bli­ži rim­sku arhi­tek­tu­ru u sje­ve­ro­za­pad­noj Istri. No za raz­li­ku od uobi­ča­je­ne prak­se, odnos­no ono što ovu izlož­bu čini poseb­nom, jes­te to da su se orga­ni­za­to­ri potru­di­li da nit­ko od posje­ti­te­lja ne bude zaki­nut, te su na raz­ne nači­ne omo­gu­ći­li da posjet Muzeju i infor­ma­ci­je koje nudi budu dos­tu­pe i oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom te su tako pos­tav­lje­ni izlož­be­ni tek­s­to­vi na hrvatskoj/ slo­ven­skoj bra­ji­ci, video na hrvat­skom zna­kov­nom jezi­ku, tak­til­ne rekons­truk­ci­je rim­skih podo­va, 3D repli­ka korint­skog kapi­te­la i reljef­ni tlo­crt­ni pri­ka­zi rim­skih vila. Ulaz u pri­zem­lje Muzeja pri­la­go­đen je za oso­be u inva­lid­skim koli­ci­ma, a kako je izlož­ba pos­tav­lje­na na dva kata, u pri­zem­lju je mogu­će pogle­da­ti video o pos­ta­vu i sadr­ža­ju prvo­ga kata Muzeja.

Prisutne je poz­dra­vi­la i pos­tav ukrat­ko pred­sta­vi­la v.d. rav­na­te­lji­ce Gradskog muze­ja Umag Biljana Bojić, rekav­ši kako je ova putu­ju­ća izlož­ba doš­la iz Pomorskog muze­ja Sergej Mašera iz Pirana gdje je pret­hod­no bila otvo­re­na proš­le godi­ne. Naglasivši iznim­no dobru surad­nju ova dva muze­ja, iska­za­la je svo­je veli­ko zado­volj­stvo što se sav mate­ri­jal o antič­koj arhi­tek­tu­ri s arhe­olo­ških nala­zi­šta smje­šte­nih izme­đu zalje­va Sv. Bartolomeja kraj Ankarana i Novigrada može pred­sta­vi­ti i u Umagu. Franco Juri, direk­tor Pomorskog muze­ja Sergej Mašera z Pirana poseb­no je ista­kao kako je pono­san što je ova izlož­ba izra­đe­na u okvi­ru pro­jek­ta “COME-IN!”” čija je svr­ha male i sred­nje muze­je uči­ni­ti dos­tup­ni­ma oso­ba­ma sa inva­li­di­te­tom, uklju­či­ti oso­be s inva­li­di­te­tom u rje­ša­va­nje pro­ble­ma s koji­ma se susre­ću, radi­ti na oču­va­nju nji­ho­vog dos­to­jans­tva tre­ti­ra­ju­ći ih jed­na­ko kao sve osta­le i pošto­va­ti ih. “COME-IN!”” je jedan od 85 pro­je­ka­ta surad­nje koje finan­ci­ra Interreg Program Central Europe na podru­čju eko­lo­gi­je i kulture.

Autorica izlož­be, kus­to­si­ca za arhe­olo­gi­ju i muzej­ska savjet­ni­ca Snježana Karinja kaza­la je da ova izlož­ba nije na gos­to­va­nju, nego se na neki način vra­ti­la doma, te se zahva­li­la svi­ma koji su sudje­lo­va­li u nje­noj izra­di. A doma se, barem do tra­ja­nja izlož­be, vra­ti­la i Meduza posu­đe­na od Arheološkog muze­ja Istre u Puli, nađe­na na loka­li­te­tu Kanal, Veli Lug, Umag, te posje­ti­te­lji ima­ju jedins­tve­nu pri­li­ku da ju vide. Dio je to strop­nog ukra­sa koji pri­ka­zu­je okru­glu gla­vu Meduze sa sti­li­zi­ra­nom kovr­ča­vom kosom i zmi­jom koja iz nje­ne kose gmi­že do nje­nog lije­vog obra­za, a na suprot­noj plo­či­ci nala­zi se dupin s gla­vom okre­nu­tom pre­ma gore.

Rimljani su izra­đi­va­li podo­ve od žbu­ke, ope­ke, kame­na i mra­mo­ra, a duž istar­ske oba­le, izgra­đe­no je mno­go raskoš­nih vila s pra­te­ćim objek­ti­ma poput rib­nja­ka i luka, ter­mal­nih kom­plek­sa, pos­tro­je­nja za pre­ra­du ulja i dru­gih. Izloženi su mno­go­broj­ni ori­gi­nal­ni pred­me­ti iz rim­skog doba poput tegu­la (gli­ne­nih ope­ka pra­vo­kut­nog obli­ka koje su se koris­ti­le za pokri­va­nje kro­vo­va), osta­ta­ka moza­ika i kapi­te­la, zatim frag­men­ti osli­ka­ne žbu­ke, dije­lo­vi mra­mor­nih oblo­ga, dije­lo­vi stak­le­nog i kame­nog moza­ika, rekons­truk­ci­je rim­skih kera­mič­kih podo­va. Predstavljeni su i opi­sa­ni broj­ni arhe­olo­ški nala­zi i loka­li­te­ti među koji­ma su Lovrečica, Mareda, Karpinjan, Kaštel, Sv. Ivan Kornetski, Umag, ali i polu­otok Sipar koji se nala­zi s juž­ne stra­ne uva­le Zambratija i koji je pre­ma arhe­olo­škim ostat­ci­ma bio nase­ljen u 1. sto­lje­ću, dok se juž­no od Sipra nala­zi Rt Tiola i polu­otok Katoro na koji­ma se u rim­sko doba nala­zi­la veli­ka vila kori­šte­na od 1. do 4. stoljeća.

U ime gra­da Umaga izlož­bu, za čiji je teh­nič­ki pos­tav zas­lu­žan tim u sas­ta­vu Biljana Bojić, Barbara Crnobori, Sunčana Dežjot, Marko Goljuf, Snježana Karinja, Leonora Kortnik i Anika Mijanović,  otvo­rio je zamje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Ivan Belušić, a mogu­će ju je posje­ti­ti do 01. listopada.

Tekst i foto­gra­fi­je Lidija KUHAR