Projekt U istom filmu udruge Metamedij

25.11.2021.

Održane radionice GIF animacija,  emojija i digitalne fotografije u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

• U cilju osi­gu­ra­nja jed­na­kih moguć­nos­ti za sudje­lo­va­nje u kul­tur­nom živo­tu zajed­ni­ce, u surad­nji sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula te Javnom usta­no­vom Pula film fes­ti­val, udru­ga Metamedij je osmis­li­la pro­jekt nazi­va U istom fil­mu kojim aktiv­no dopri­no­si omo­gu­ća­va­nju veće dos­tup­nos­ti kul­tur­nih sadr­ža­ja za cilja­nu sku­pi­nu koju čine dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvoju.

U sklo­pu pro­jek­ta u stu­de­nom 2021. odr­ža­ne su dvi­je kre­ativ­ne radi­oni­ce za uče­ni­ke Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula. Dvodnevna radi­oni­ca GIF ani­ma­ci­ja i emo­ji­ja odr­ža­na je 9. i 10. stu­de­nog 2021. pod vod­stvom dizaj­ner­skog kolek­ti­va NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić) iz Zagreba, dok je radi­oni­cu digi­tal­ne foto­gra­fi­je vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. stu­de­nog 2021. Radovi nas­ta­li na radi­oni­ca­ma bit će pred­stav­lje­ni i na izlož­bi koja će pra­ti­ti sen­zor­ne pro­jek­ci­je u zain­te­re­si­ra­nim POU-ima i kinu Valli.

‘’Značaj ovak­vih radi­oni­ca je, među osta­lim, u tome da kao izvor novih zna­nja i vje­šti­na dje­ca s teško­ća­ma u razvo­ju nisu ogra­ni­če­ni samo na oso­be iz svo­je sva­kod­nev­ne nepo­sred­ne bli­zi­ne – svo­je čla­no­ve obi­te­lji i uči­te­lje. Naime, uklju­če­nost dje­ce s teško­ća­ma u razvo­ju, poseb­no kada se radi o dje­ci s višes­tru­kim teško­ća­ma, u orga­ni­zi­ra­ne obli­ke pro­vo­đe­nja slo­bod­nog vre­me­na izu­zet­no je niska u uspo­red­bi s uklju­če­noš­ću popu­la­ci­je dje­ce tipič­nog razvo­ja. Razlozi tome su višes­tru­ki, i pos­to­je kako na stra­ni samih izvo­di­te­lja tih aktiv­nos­ti koji se čes­to ne osje­ća­ju sprem­ni­ma za rad s dje­com s teško­ća­ma, tako i na stra­ni rodi­te­lja koji su čes­to nes­klo­ni uklju­či­va­ti svo­ju dje­cu u  izvan­škol­ske aktiv­nos­ti zbog stra­ha da se s nji­ma neće zna­ti radi­ti ili da neće biti prihvaćena.

To zna­či da ova dje­ca osta­ju zaki­nu­ta za veoma vri­jed­na iskus­tva koja bi im omo­gu­ći­la da pove­ća­ju svo­je kom­pe­ten­ci­je i pro­ši­re hori­zon­te, stek­nu nove inte­re­se i stvo­re nove soci­jal­ne odno­se. Ovakve radi­oni­ce izu­zet­no su vri­je­dan korak ka izjed­na­ča­va­nju moguć­nos­ti dje­ce s teško­ća­ma u razvo­ju s moguć­nos­ti­ma koje ima­ju dje­ca tipič­nog razvo­ja, budu­ći kroz poseb­no struk­tu­ri­ra­ne aktiv­nos­ti i pod vod­stvom pri­prem­lje­nih i kom­pe­tent­nih kre­ati­va­ca mogu razvi­ti nove vje­šti­ne i reali­zi­ra­ti svo­je potencijale.

Za reali­za­ci­ju ovak­vih aktiv­nos­ti izu­zet­no je važ­na surad­nja s orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva, kako, kako sam i rani­je spo­me­nu­la, dje­ca s teško­ća­ma u razvo­ju iza­đu van okvi­ra svo­je sva­kod­ne­vi­ce i neko­li­ci­ne lju­di koji ih okru­žu­ju. Civilno druš­tvo uvi­jek je pro­na­la­zi­lo ener­gi­je i inte­re­sa za uklju­či­va­nje u pro­jek­te usmje­re­ne na kre­ira­nje novih moguć­nos­ti za dje­cu s teško­ća­ma u razvo­ju. Svaku od tih aktiv­nos­ti iznim­no cije­ni­mo, a poseb­no su nam dra­gi ino­va­tiv­ni pro­jek­ti poput pro­jek­ta „U istom fil­mu“ kroz koji po prvi puta u Istru dovo­di­mo sen­zor­ne kino pro­jek­ci­je i kroz koji se, kao i kroz pret­hod­ni pro­jekt u orga­ni­za­ci­ji Udruge Metamedij, poku­ša­va pre­mos­ti­ti ogrom­na dis­kre­pan­ca izme­đu potre­ba oso­ba s inva­li­di­te­tom i dje­ce s teško­ća­ma u razvo­ju za uklju­če­noš­ću u kul­tur­ne aktiv­nos­ti i ponu­de tak­vih aktiv­nos­ti koje su pri­la­go­đe­ne nji­ho­vim potre­ba­ma i ink­lu­ziv­no ori­jen­ti­ra­ne. Škola sama je dav­no pres­ta­la biti jedi­ni i isklju­či­vi nosi­telj razvo­ja kom­pe­ten­ci­ja i inte­re­sa. Stoga je nuž­no nje­go­va­ti siner­gi­ju s orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva kako bi zajed­nič­kim aktiv­nos­ti­ma obo­ga­ti­li jed­ni druge.

Rado bi vidje­li nas­ta­vak ovog pro­jek­ta u vidu sen­zor­no pri­la­go­đe­nih kaza­liš­nih pred­sta­va, kao i nas­ta­vak radi­oni­ca koje su veza­ne uz nove medi­je. I dje­ca i mla­di s teško­ća­ma u razvo­ju, kao i nji­ho­vi vrš­nja­ci, svo­je inte­re­se usmje­ra­va­ju na ono što je u datom vre­me­nu popu­lar­no i poti­caj­no. Zadatak je ško­le da tak­ve inte­re­se pre­poz­na i na nji­ma gra­di svo­ju odgoj­no-obra­zov­nu misi­ju.’’, kaza­la je Vanja Marković, peda­go­gi­nja iz Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula.

Na kra­ju pro­jek­ta bit će odr­ža­na i fokus-gru­pa na temu ana­li­ze sadaš­nje situ­aci­je i mogu­ćih pre­po­ru­ka na lokal­noj i regi­onal­noj razi­ni za dono­še­nju nove, tre­će Istarske kul­tur­ne stra­te­gi­je (2021.). Ovom se aktiv­noš­ću omo­gu­ća­va odr­ži­vost pro­jek­ta i sen­zi­bi­li­za­ci­ja šire i struč­ne jav­nos­ti na potre­bu za rav­no­prav­nim pris­tu­pom i dos­tup­nos­ti kulture.

Izvor