Soundpainting platforma Pula 2023: Koncert trija QuRaTo u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

16.05.2023.

Koncert eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glaz­be tri­ja QuRaTo bit će odr­žan u nedje­lju, 21. svib­nja u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Trio QuRaTo čine: Marco Quarantotto (bub­nje­vi, pred­me­ti), Neven Radaković (Rhodes el.klavir, ana­log­ni sint, fx, sam­plo­vi, live pro­ce­sing) i Miroslav Tovirac (el.bas gita­ra, fx, live procesing).

Eksperimentalni trio “QuRaTo” usmje­ren je na istra­ži­va­nje akus­tič­kog, elek­tro-akus­tič­nog i sin­te­tič­kog zvu­ka, aps­trak­t­nih mikro­eks­pre­si­ja, nara­ti­va i mikro­di­na­mi­ke, te intu­itiv­nih kom­po­zi­cij­skih odno­sa i for­me u kon­tek­s­tu skla­da­nja uži­vo. Naziv QuRaTo hibrid­na je slo­že­ni­ca tri­ju pre­zi­me­na glazbenika/skladatelja koji ga čine (Quarantotto/Radaković/Tovirac), a kon­cep­tu­al­no (od tali­jan­ske rije­či “cura­re”, što zna­či “nje­go­va­ti”) iro­ni­zi­ra eks­pe­ri­men­tal­ni pro­ces koji sto­ji dija­me­tral­no nasu­prot ono­me što u kom­po­zi­cij­skom i ben­dov­skom žar­go­nu podra­zu­mi­je­va “kla­sič­no” skla­da­nje i uvjež­ba­va­nje glaz­be­nog materijala.

Otkrivanje, otklon od sebe i stil­ske pre­poz­nat­lji­vos­ti, pre­vred­no­va­nje vlas­ti­tog glaz­be­nog iskus­tva i memo­ri­je, te pri­sus­tvo kao puto­kaz za pre­poz­na­va­nje puko­ti­na u vre­me­nu koje vode ka neo­če­ki­va­nom i neido­mat­skom, neke su od odred­ni­ca i pre­oku­pa­ci­ja ovog sastava.

“Ovo je bend koji ne pos­to­ji. Ovo je glaz­ba koja to možda neće biti. Ovo je nešto što se zabo­rav­lja da bi se slu­ša­lo, nešto što bi se, even­tu­al­no, moglo zais­ta čuti -“nešto” što je “ništa” – “ništa što je – neza­bo­rav­no””, piše Neven Radaković.

Događaj orga­ni­zi­ra­ju udru­ga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula 2023. u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca, a u sklo­pu “Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4”.

Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.