Izložba “Genius Loci” Gaje Radić u HUiU galeriji

B. V.

20.03.2024.

Otvorenje izlož­be Gaje Radić nazi­va “Genius Loci” bit će odr­ža­no u subo­tu, 23. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati u HUiU galeriji.

„Djelo Genius Loci pred­stav­lja skup sedam svje­tle­ćih obje­ka­ta koji zajed­no čine aps­tra­hi­ra­nu mini­ja­tu­ru Memorijalnog kom­plek­sa iz Korčule. Koncept geni­us loci pov­la­či svo­je kori­je­ne iz rim­ske mito­lo­gi­je, meta­fo­rič­ki ozna­ča­va­ju­ći zaštit­nič­ki duh mjes­ta, odnos­no polje inten­zi­vi­ra­ne ener­gi­je omo­ta­no urba­nim tki­vom. Promatrajući Bernardijev Spomenik kao mate­ri­jal­nu inkar­na­ci­ju “duha mjes­ta” gra­da Korčule te pros­tor opte­re­ćen višes­loj­nim poli­tič­kim nara­ti­vi­ma, umjet­ni­ca subli­mi­ra nje­go­ve for­mal­ne karak­te­ris­ti­ke, pre­vo­de­ći ih u digi­ta­lan tro­di­men­zi­ona­lan pros­tor i potom vra­ća­ju­ći u fizič­ki svi­jet svom izvor­ni­ku u for­mi 3D prin­ta­nih svje­tle­ćih artefakata.

„Služeći kao mini­ja­tur­ni frag­men­ti­ra­ni proxy izvor­nog Spomenika, auto­ri­ca umjet­nič­kom ges­tom objek­te smje­šta na mor­sko dno pli­ća­ka pla­že pre­ma kojoj se svo­jim kame­nim kri­li­ma, podi­je­lje­nom gle­da­li­štu amfi­te­atra, sam Spomenik otva­ra. Ispod mor­ske povr­ši­ne, frag­men­ti mode­la arhi­tek­ton­ske zna­me­ni­tos­ti, uda­lje­ne par meta­ra, svje­tlom sig­na­li­zi­ra­ju svo­ju pri­sut­nost sva­ko­me tko ju je spre­man primijetiti.

„Djelo je nas­ta­lo u surad­nji s udru­gom siva) (zona – pros­tor suvre­me­ne i medij­ske umjet­nos­ti, koja pro­vo­di niz pro­duk­ci­ja i pre­zen­ta­ci­ja umjet­nič­kih rado­va o Memorijalnom kom­plek­su iz 1982. lokal­no zva­nom – Spomeniku, kojeg je pro­jek­ti­rao arhi­tekt i dizaj­ner Bernardo Bernardi kao posve­tu pogi­nu­li­ma Korčulanima u Drugom svjet­skom ratu. Spomenik je obli­ko­van kao mul­ti­funk­ci­ona­lan jav­ni pros­tor, u obli­ku amfi­te­ra­tra izra­đe­nog od kame­na kao jedi­nog mate­ri­ja­la“, navo­di se u opi­su izložbe.

Na samos­tal­noj izlož­bi u Galeriji HUIU, auto­ri­ca izla­že video doku­men­ta­ci­ju umjet­nič­ke akci­je pro­ve­de­ne u lis­to­pa­du 2023. godi­ne na Korčuli, s pri­pa­da­ju­ćim objektima.

Gaia Radić novo­me­dij­ska je umjet­ni­ca rođe­na 2001. u Puli. Diplomirala je kipar­stvo na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, tre­nut­no stu­di­ra arhi­tek­tu­ru na Arhitektonskom fakul­te­tu u Ljubljani te diplom­ski stu­dij Videa, ani­ma­ci­je i novih medi­ja na Akademiji za likov­nu umjet­nost i obli­ko­va­nje u Ljubljani. U svom radu pre­tež­no koris­ti medij raču­nal­ne gra­fi­ke, odnos­no teh­ni­ku 3D mode­li­ra­nja, dok svo­je kon­cep­te reali­zi­ra kao kom­bi­na­ci­ju ani­ma­ci­je i pros­tor­ne ins­ta­la­ci­je. Dosad je izla­ga­la na pet samos­tal­nih i više od dva­de­set skup­nih izlož­bi u Hrvatskoj i Sloveniji. Samostalna izla­že u Galeriji Karas, Zagreb, 2023., u Galeriji Ravnikar, Ljubljana, 2024., te sudje­lu­je na 63. Porečkom Annaleu, 2023. Surađuje s Centrom za ino­va­tiv­ne medi­je u Rijeci (CIM APURI), riječ­kom Galerijom Kortil, UR Institutom iz Dubrovnika te Udrugom Metamedij iz Pule. Dobitnica je dru­ge Erste nagra­de 36. Salona mla­dih i fina­lis­ti­ca Nagrade za mla­de umjet­ni­ke Zlatna lube­ni­ca 6.0. Članica je Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka Istre. Uz izla­gač­ke aktiv­nos­ti, odr­ža­la je i neko­li­ko edu­ka­tiv­nih radi­oni­ca i pre­da­va­nja na temu vir­tu­al­nog pros­to­ra i 3D modeliranja.

Izložba i pro­gram HUiU gale­ri­je finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Pule – odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva, Zaklade Kultura nova i Istarske župa­ni­je – odjel za kul­tu­ru i zavičajnost

Izložba osta­je otvo­re­na do 12. trav­nja i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do pet­ka od 12 do 20 sati.