Izložba Paolo Patelli: Obojene površine 1964. – 1967. u galeriji Zuccato

B. V.

24.06.2024.

Otvorenje izlož­be Paolo Patelli: Obojene povr­ši­ne 1964. – 1967. iz Kolekcije Marinka Sudca bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 27. lip­nja u 21 sat, u poreč­koj gale­ri­ji Zuccato.

Izložbu orga­ni­zi­ra­ju Institut za istra­ži­va­nje avan­gar­de, Kolekcija Marinko Sudac i Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč.

Paolo Patelli rođen je 1934. godi­ne u Opatiji (živi u Italiji). Bio je dije­lom gru­pe Illumination koju je 1967. for­mi­rao Abe Nobuya (1913., Nigata – 1971., Rim), tada već eta­bli­ra­ni avan­gard­ni umjet­nik rani­je gene­ra­ci­je podri­je­tlom iz Japana, akti­van na rim­skoj umjet­nič­koj sce­ni, kao sku­pi­nu mla­dih umjet­ni­ka okre­nu­tih novim ten­den­ci­ja­ma. Nobuya, kao ute­me­lji­telj gru­pe, nagla­ša­vao je važ­nost boje i svje­tlos­ti kao temelj­nih ele­me­na­ta umjet­nos­ti, a nas­la­njao se na nas­li­je­đe isto­ime­ne gru­pe kojom je bio čla­nom 30 godi­na rani­je u Japanu. Članovi gru­pe zajed­nič­ki su nas­tu­pi­li 1967. na izlož­bi u gale­ri­ji L’Argentario u tali­jan­skom Trentu, a pove­zu­je ih okre­nu­tost k pri­mar­noj struk­tu­ri slike.

Izložba, prva Patellijeva u Hrvatskoj, pri­ka­zu­je mini­ma­lis­tič­ke geome­trij­sko-ana­li­tič­ke rado­ve iz dru­ge polo­vi­ne 1960-ih, uz neko­li­ko dje­la iz ranih 60-ih i 70-ih. Površina Patellijevih sli­ka istra­žu­je per­cep­ci­ju kroz izmje­nu obli­ka i poza­di­ne, koris­te­ći jed­nos­tav­ne geome­trij­ske for­me, pre­te­ži­to kru­go­ve, u ponav­lja­ju­ćim uzor­ci­ma kako bi stvo­rio ritam i struk­tu­ru. Njegove kom­po­zi­ci­je odra­ža­va­ju ana­li­tič­ki pris­tup, foku­si­ra­ju­ći se na odno­se izme­đu obli­ka i pros­to­ra. Mnoge sli­ke nose naziv “Obojena povr­ši­na”, nagla­ša­va­ju­ći povr­ši­nu kao pri­mar­ni pred­met istra­ži­va­nja, bez repre­zen­ta­cij­skog ili nara­tiv­nog sadr­ža­ja. Ponavljajući uzor­ci u nje­go­vim dje­li­ma pozi­va­ju u sagle­da­va­nje sup­til­nih vari­ja­ci­ja i odno­sa unu­tar rado­va i ostav­lja­ju fokus na temelj­nim ele­men­ti­ma – obli­ku, boji, lini­ji i prostoru.

Izložba se može raz­gle­da­ti do 27. srp­nja, od pone­djelj­ka do subo­te, od 10 do 12 te od 19 do 22 sata.