Iznenađenje u obliku ”Pelikana”

22.07.2023.

70. PULA – ZAVRŠNICA

Završnica natje­ca­telj­skog pro­gra­ma doni­je­la je dva fil­ma koji su već pri­ka­zi­va­ni na fes­ti­va­li­ma i pred kino publi­kom, a bave se vrlo turob­nim temama.

U doku­men­tar­cu ”Veće od tra­ume” reda­te­lji­ca Vedrana Pribačić bavi se žrtva­ma silo­va­nja, dok se reda­telj Juraj Lerotić u dra­mi ”Sigurno mjes­to” bavi tra­uma­tič­nim iskus­tvom suici­da bli­skog srod­ni­ka. O nji­ma je već dos­ta toga napi­sa­no u doma­ćem tisku, ali zato o ”Pelikanu”, fil­mu mla­dog pul­skog reda­te­lja Filipa Herakovića, nismo zna­li puno, a vrlo nas je ugod­no iznenadio.

Radnja fil­ma odvi­ja se u Istarskim topli­ca­ma, gdje se poz­na­ti nogo­me­taš (Edi Ćelić) opo­rav­lja od ozlje­de zado­bi­ve­ne na ski­ja­nju i pri­tom nas­to­ji otkri­ti novu per­s­pek­ti­vu u vlas­ti­tom živo­tu. ”Pelikan” pri­lič­no pod­sje­ća na neza­vis­ne grč­ke fil­mo­ve (tzv. grč­ki čud­ni val), naro­či­to neo­bič­nim film­skim ugo­đa­jem i karak­te­ri­za­ci­jom liko­va, iako Herakoviću to vje­ro­jat­no nije bila namjera.

Zanimljivo je da, iako zna­mo da se rad­nja odvi­ja u Istarskim topli­ca­ma, ima­mo dojam kao da je film smje­šten u neki pot­pu­no dru­ga­či­ji dio svi­je­ta. Heraković ima i razvi­jen smi­sao za vizu­al­no kom­po­ni­ra­nje humo­ris­tič­kih pri­zo­ra, kadro­vi su mu uglav­nom sta­tič­ni i paž­lji­vo kom­po­ni­ra­ni a onda se pojav­lju­ju deta­lji koji uno­se pro­mje­nu i humo­ris­tič­ni potencijal.

Film je i sati­ra na pomod­nos­ti suvre­me­nog druš­tva, poput popu­lar­ne psi­ho­lo­gi­je, mar­ke­tin­ga i slič­nih stva­ri, ali to je dos­ta fino uklop­lje­no u nje­go­vu spo­ri­ju vizu­al­nu nara­ci­ju. Iako ima i nekih nara­tiv­nih mana, ”Pelikan” je, pre­ma miš­lje­nju pot­pis­ni­ka ovih reda­ka, jed­no od naj­u­god­ni­jih fes­ti­val­skih iznenađenja.

 

Elvis Lenić